Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home3/th45g4te/public_html/plugins/system/jsecure/jsecure.php on line 19

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home3/th45g4te/public_html/plugins/system/jsecure/jsecure.php on line 66

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home3/th45g4te/public_html/plugins/system/jsecure/jsecure.php on line 138
انرژی های تجدید پذیر در ایران - الكتروفورس

طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

انرژی های تجدید پذیر در ایران

متوسط تابش ساليانه خورشيد در ايران برابر 4 كيلووات ساعت بر متر مربع و متوسط ساعات آفتابي 2800 ساعت در 5 كيلووات / سال ( معادل 64 درصد از روزهاي سال ) ميرسد . در استان خوزستان متوسط تابش ساليانه خورشيد ، برابر 5 68 درصد از روزهاي سال ) ميرسد.

كشور ما همگام با ساير كشورهاي در حال توسعه در حال گذار از عصر صنعتي و ورود به عصر الكترونيك و اطلاعات مي باشد كه لازمه آن سرمايه گذاري هرچه بيشتر در صنعت توليد، توزيع، انتقال و مصرف الكتريسيته مي باشد. كشور ايران داراي پتانسيل بالايي براي استفاده از انرژي خورشيدي است . وسعت سرزمين و تابش مستقيم پرتوهاي خورشيد بر آن فاكتورهاي مهمي براي به اجرا درآوردن پروژه هاي انرژي خورشيدي ميباشند . عموماً مناطقي كه تابش مستقيم ساليانه خورشيد در آنها حداقل 1800 كيلووات ساعت بر مترمربع است ، جهت احداث نيروگاه خورشيدي و يا به طور كلي استفاده از انرژي خورشيد مناسب ميباشند .

در اين راستا هر روز تحقيقات زيادي انجام ميشودو اطلاعات جديدي در خصوص بكار گيري انرژي خورشيدي منتشر ميشود :
4.3 ميليون مگا وات ساعت مقدار برقي است كه وزارت نيرو براي روشنايي ، طبق آمار ارائه شده در سايت آمار وزارت نيرو در سال 1384 معابر به فروش مي رساند. از طرفي با توجه به نوع سرپوش هر روشنايي كه وظيفه هدايت پرتوهاي نور لامپ را برعهده دارد، هر سرپوش نامناسب از 30 % تا 40 % اتلاف انرژي را دربر دارد. يعني حد اقل به رقمي معادل 1.3 ميليون مگا وات ساعت مي رسيم.

 نقشۀ باد ویرایش صفر، مشخصات و نحوة توزیع باد در خاك جمهوري اسلامی ایران را مشخص می سازد. نقشه هاي باد تهیه شده، منابع باد را با رزولوشن متوسط (تقریباً 900 900 متر ) و براي 80 بالاي سطح زمین نشان می دهند. لذا این نقشه ها جهت برنامه m 50 و m سرعت باد در ارتفاعهاي ریزي عملیات بادسنجی استفاده خواهد شد و متعاقباً نقشۀ باد با جزئیات بیشتر براي محل هاي مناسب جهت احداث نیروگاههاي بادي تهیه خواهد شد. براساس اطلاعات باد اندازه گیري شده به مدت یکسال در غالب این پروژه ، مقادیر اندازه گیري شده جهت تدقیق نقشۀ باد و مشخص نمودن سایت هاي مناسب جهت انجام محاسبات دقیق تر و مفصل تر، مورد استفاده قرار می گیرند. منابع اطلاعاتی که پیش از این در اختیار قرار گرفته اند از آنالیز اطلاعات باد ایستگاههاي هواشناسی سینوپتیک و نیز جو بالا حاصل شده اند.
باید این موضوع مد نظر قرار گیرد که براي برخی مناطق از جمله مناطقی که نواحی کوهستانی در آنها بیشتر است ، رزولوشن 1 km2 در نقشۀ باد ویرایش صفر کافی نبوده و با تخمین Mesoscale براي حل مسائل با مدل وعدم قطعیت همراه است. هدف اصلی از تهیۀ اطلس و نقشۀ منابع باد ایران ، شناسایی و ارزیابی مناطق مناسب جهت انجام پروژه هاي انرژي باد و احداث نیروگاه بادي است .

اطلس باد کشور در مراحل ذیل انجام می گیرد:

بر اساس اطلاعات اولیه و سایر اطلاعات در دسترس، مشاور محاسبات منابع باد را با استفاده از مدل نیز جهت ارزیابی و پردازش Wind pro انجام داده اند. بعلاوه، نرم افزار (KLIMM) سه بعدي جو اطلاعات باد مورد استفاده قرار گرفته است . 900 متر تهیه گردید.
  بر اساس نتایج این محاسبات ، نقشه اولیه باد ایران در رزولوشن 900 متر که نمایش دهنده انرژي و سرعت متوسط باد می باشد . - عملیات بادسنجی اولین مرحله پروژه شامل نصب و راه اندازي 50 ایستگاه بادسنجی در سرتاسر ایران می باشد که ثبت اطلاعات براي 12 ماه توسط ایستگاههاي مذکور انجام خواهد شد .

هدف اصلی از نصب ایستگاهها و ثبت آمار باد بدست آوردن اطلاعات قابل اعتماد باد و اصلاح محاسبات منابع باد می باشد .

- آماده سازي نقشه نهایی باد ایران
بر اساس اطلاعات بدست آمده از ایستگاههاي بادسنجی مشاورین محاسبات نهایی اطلس و نقشه باد ایران را انجام خواهند بود . - شناسایی مناطق مناسب جهت احداث نیروگاه بادي و جانمایی توربین ها پس از دریافت و آنالیز اطلاعات یکساله باد ، 10 سایت برتر همراه با چیدمان بهینه هر سایت و نقشه باد آن ناحیه با رزولوشن 200 متر در 200 متر معرفی خواهند شد.

2) جمع آوري اطلاعات

1-2 اطلاعات جو بالا از اطلس هواشناسی با توجه به جهت و توزیع سرعت باد مورد انتظار از ناحیۀ تحت بررسی ، اطلاعات سرعت و جهت اقتباس شده است. (Ver. باد جو بالا در ارتفاع 7400 متر از اطلس جهانی هواشناسی ( 1.0,1993 بانک اطلاعاتی مورد استفاده در این مطالعات یک دوره آمار 7 ساله از سال 1980 تا 1987 و یک دوره 6 ساله از 1991 تا 1985 را شامل می شود. % بادهاي غالب، بادهایی هستند که از جانب شمال غربی، غرب و جنوب غربی می وزند (بیش از 50 در سال ) .بادهاي پرسرعت نیز از همین جهت می وزند .

2-2 پروفیل دماي جو بالا بر اساس اطلس هواشناسی براي ارزیابی خصوصیات باد در ناحیه تحت مطالعه ،علاوه بر آمار باد جو بالا و اطلاعات مربوط به پروفیل دما در لایه هاي مختلف جو نیز مورد نیاز می باشد .

دما در لایه هاي مختلف توصیف کننده تاثیر زیاد پایداري اتمسفریک بر جریان هاي محلی هوا می باشد . بطور مثال در یک لایه پایدار جو (هواي سرد در نزدیکی سطح زمین و هواي گرم تر در لایه هاي بالاتر )اختلاط توده هاي هوا در راستاي عمودي و جابجایی توده هاي هواي جو بالا با توده هاي نزیک سطح زمین در مقایسه با لایه هاي ناپایدار جو (هواي گرم در سطح زمین ) ناچیز می باشد. در نتیجه سرعت باد در یک ناحیه معین نزدیک به سطح زمین میتواند با لایه بندي دماي اتمسفر تغییر کند ،گرچه سرعت باد جو بالا نیز همین مقدار باشد . در دیتاهایی که در اطلس جهانی اطلاعات جو در آوریل 1993 گزارش شده اند، پروفیل دماي هوابا استفاده از برون بدست Ver. بالا 1.0,1993 آمده است.

3-2 مقادیر اندازه گیري شده در ایستگاههاي سازمان هواشناسی کشور سالنامه هاي هواشناسی را منتشر می نماید که حاوي اطلاعات (IRIMO) سازمان هواشناسی ایران ثبت شده در ایستگاههاي زمینی است که توسط آن سازمان بهره برداري می گردد. اطلاعات مذکور عموماً 8 بار در روز (به طور متوسط در فواصل زمانی سه ساعته ) براي پارامترهایی چون سرعت و جهت باد ، بارندگی و غیره ثبت گردیده اند . به منظور کالیبراسیون اولیه نقشه باد و بدست آوردن یک تصویر قابل اطمینان از رژیم باد ، اطلاعات سرعت و جهت باد براي یک دوره زمانی 10 ساله ( 1993 تا 2002 ) که از کتابچه هاي فوق الذکر برگرفته شده اند ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند . جدول 1، شامل اولویت بندي ایستگاههاي هواشناسی موجود براساس سرعت متوسط 10 ساله می باشد.

براي هر یک از نواحی ، کلیه اطلاعات باد موجود، از ایستگاههاي هواشناسی براي کالیبره کردن بردار سرعت مورد استفاده قرارگرفته است که عبارتند از : - اطلاعات تجزیه و تحلیل شده 160 ایستگاه سازمان هواشناسی 5 ایستگاه باد سنجی در ناحیه خوزستان - 10 ایستگاه باد سنجی در منطقه منجیل - 1 ایستگاه بادسنجی در منطقه بینالود - سازمان انرژیهاي نو ایران (سانا ) توزیع سرعت میانگین سالانه باد براي سراسر ایران تهیه نموده است.

محاسبات براساس شبیه سازي عددي جریان و با استفاده از مدل اتمسفریک سه بعدي اتمسفر ، علاوه بر شرایط باد Mesoscale انجام شده است. با استفاده از شبیه سازي هاي Klimm منطقه ، ساختار توپوگرافی و کاربري اراضی نیز مد نظر قرار گرفته و براي انجام محاسبات ، اندازه عددي هر شبکه معادل 30 آرك ثانیه (حدود 1000 متر ) مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج کلیه محاسبات با مقادیر اندازه گیري شده بلند مدت شرایط باد نزدیک سطح زمین ترکیب شده است و براي کالیبراسیون نهایی و جانمایی مزرعه بادي ، عملیات باد سنجی یکساله توسط سانا و مشانیر انجام خواهد شد . پس از پایان عملیات باد سنجی ، نقشه به روز شده باد آماده گردیده و براساس آن، جانمایی مزارع بادي انجام خواهد شد .
هدف از این نقشه ، تسهیل مکان یابی نقاط مستعد و پر پتانسیل باد هر منطقه جهت احداث نیروگاههاي بادي است . در عین حال این نقشه می تواند به عنوان ابزاري جهت نشان دادن پتانسیل باد هر منطقه به منظور جذب سرمایه گذاران براي احداث نیروگاه بادي استفاده شود .ذکر این نکته ضروري است که سرعت میانگین سالانه باد به تنهایی نمی تواند براي محاسبه دقیق تولید انرژي توسط توربین باد- که براي انجام تجزیه و تحلیل اقتصادي مورد نیاز است - مورد استفاده قرار گیرد .
براي بهبود و تدقیق نقشه پتانسیل سنجی و اطلس باد ایران، 49 عدد ایستگاه بادسنجی در سرتاسر ایران توسط سازمان انرژیهاي نو ایران نصب گردیده است که تا زمان تهیه این گزارش اطلاعات مربوط به 6 تا 12 ماه در دسترس میباشد.جدول 2 مختصات محل احداث ایستگاهها را نشان ١٤٠ 30 و 40 متري از سطح زمین ، می دهد. این ایستگاهها مجهز به سنسورهاي سرعت باد در ارتفاع 10 37 متر می باشند.در این ایستگاهها، اطلاعات در هر یک / و سنسورهاي جهت باد در ارتفاع 30 و 5 ثانیه اندازه گیري و بصورت میانگین 10 دقیقه اي ذخیره می شوند.

نگهداري ایستگاهها و انتقال اطلاعات از ایستگاهها توسط پرسنل سازمان انرژیهاي نو ایران صورت می گیرد.

هدف از از انجام عملیات بادسنجی عبارتست از :

1- دستیابی به سریهاي زمانی سرعت باد
2- اندازه گیري مقادیر سرعت میانگین باد در ارتفاعات 10 و 30 و 40 متري
3- اندازه گیري جهات وزش باد
4- بدست آوردن توزیع سرعت متوسط باد
5- بدست آوردن توزیع وایبول بر اساس میانگین 10 دقیقه اي سرعت باد.
تمامی مقادیر با استفاده از دکل هاي بادسنجی مهاري ثبت شده اند که مجهز به سرعت سنج کاسه در ارتفاعات 10 و 30 و 40 متري از سطح زمین و سنسورهاي جهت باد (Cup Anemometer) اي می باشند.

نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده