Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home3/th45g4te/public_html/plugins/system/jsecure/jsecure.php on line 19

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home3/th45g4te/public_html/plugins/system/jsecure/jsecure.php on line 66

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home3/th45g4te/public_html/plugins/system/jsecure/jsecure.php on line 138
نحوه ایجاد یک روشنایی مناسب برای محیط کار - الكتروفورس

طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

نحوه ایجاد یک روشنایی مناسب برای محیط کار

مقدمه :
روشنايي خوب اساس راحتي ، بهداشت و ايمني كاركنان و پيشرفت كار است و به افراد امكان مي دهد تا كار خود را كه با امر بينايي ارتباط دارد با دقت ، سرعت و بدون نياز به كوشش غيرضروري ببينند و همچنين محيط كار زيبا و راحت به نظر برسد .
بيشتر فعاليتهاي زندگي به وسيله علائم بينايي هدايت مي شوند و هدف از بينايي خوب ظرفيت تشخيص اشياء با سطوح بسيار كوچك مي باشد. قدرت بينايي در اشخاص متفاوت بوده و بستگي به زمان ، سن و حالت چشم از نظر سلامت دارد .
حساسيت چشم افراد در مجموع براي بيناب نوراني قابل رؤيت به طول موج نور بستگي دارد . هدف از ديد خوب
اين نيست كه بتوان اشياء را ديد، بلكه عمل ديدن بايد با حداقل كوشش فكري همراه باشد . لذا فراهم آوردن
شرايطي كه تحت آن كار راحت و واضح ديده شود در محيطهاي كاري از اهميت ويژه اي برخوردار است .

مروري بر تحقيات گذشته:
طبق تحقيقاتي که توسط آی ای اس انجام گرفت مشاهده گرديد هنگامي که ميزان روشنايي از ۶۵ به ۱۷۰ لوکس  افزايش يافته، ضريب تکرار حادثه به ميزان ۲۰ % کاهش پيدا کرده است.روشنايي مناسب در کارگاهها به منظور انجام کار صحيح و جلوگيري از خستگي و فرسودگي کارگر ضروري است.


براساس تحقيقاتي كه در سال ١٩٦٢ انجام گرفت با مقايسه بين حوادث كارگراني كه استعداد بينايي آنها با فرم
آماري قابل قبول هماهنگ بوده و حوادث كارگراني كه بينايي آنها با فرم هاي مذكور همخواني نداشت به اين
نتيجه رسيدند كه كارگراني كه از لحاظ بينايي با كار وحرفه شان مناسبت دارند، كمتر حادثه مي بينند، تا آنهائيكه از سلامت بينايي برخوردار نمي باشند.


در تحقيق ديگري در آمريكا در سال ١٩٩٢ نشان داده شد كه هزينه سيستم روشنايي صنعتي بسيار اندك است . در واقع هزينه تأمين روشنايي مناسب و كافي در محيط كار، برابر با فقط يك درصد از حقوق كارگران مي باشد.
براساس مطالعه اي كه درسال ١٩٨٣ از سوي انستيتو بهداشت حرفه اي آمريكا به منظور بررسي شرايط روشنايي در صنايع كوچك انجام شد، يكصد كارگاه بصورت تصادفي انتخاب شدند و ميزان روشنايي سطح كار هر
يك از كارگاهها توسط فتومتر اندازه گيري شد و از ميان كارگاهها ٢٣ % از روشنايي نسبتًا ضعيف برخوردار بوده و
حدود ٢٠ % از آنان داراي روشنايي ضعيف بودند و تفاوتهاي قابل توجهي در ميزان فراواني روشنايي در انواع
مختلف صنايع و مشاغل مشاهده شد. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه بهبود روشنايي در صنايع كوچك
فشارهاي كاري را كم نموده و از حوادث ناشي از كار جلوگيري مي نمايد و موجب افزايش ميزان توليد مي گردد.

حمايت هاي قانوني:
به لحاظ اهميت مسئله روشنايي از ديدگاههاي مختلف بهداشت حرفه اي، مقررات وآئين نامه هايي در اين خصوص
وجود دارد كه كارفرمايان را ملزم به رعايت همين نكات مي كند. در ذيل به تعدادي از اين موارد پرداخته شده
است.
ماده ١٣٩ : تامين روشنايي كافي طبيعي يا مصنوعي كه در هر حال متناسب با نوع كار باشد.
ماده ١٤٠ : نصب پنجره هاي سقفي و معمولي به قسمي كه نور يكنواخت به محل كار برسد.
ماده ١٤١ : مجهز كردن پنجره ها با وسايلي مثل كركره و پرده ،براي جلوگيري از تابش زياد نور در مواقع ضروري.
ماده ١٤٢ : تميز كردن پنجره هاي سقفي و معمولي بطور مرتب.
ماده ١٤٣ : يكنواخت كردن كمي روشنايي بنحوي كه از خطر خيرگي چشم و ايجاد سايه هاي خطرناك جلوگيري
شود.
ماده ١٤٥ :تامين نور اضافي در محلهايي كه بطور موضعي احتياج به نور شديد است.
اهميت روشنايي و جنبه هاي بررسي آن :
به طور كمي روشنايي از سه منظر قابل بررسي است . در درجه اول روشنايي از لحاظ ايمني قابل بررسي است و در
درجه دوم از لحاظ ارگونومي و در درجه سوم از لحاظ بهداشتي مي توان روشنايي را بررسي كرد .
۱)جنبه ايمني روشنايي :
روشنايي يكي از پارامترهاي محيطي است كه در دقت عمل اپراتور و پيشگيري از خطاي عامل انساني ، نقش دارد .
به همين دليل براي كمتر كردن خطاي اعمال ، از نظر روشنايي يك مقدار حداقل تحت عنوان مقاير كمينه در
حدودهاي مجاز شغلي براي تأمين اين منظور در نظر گرفته شده است .
هيچ چيز به اندازه نور ناكافي ايمني كارگران را در معرض خطر قرار نمي دهد . فردي كه نمي تواند اطرافش را
خوب ببيند، نمي تواند در برابر خطرات از خود حفاظت كند . كمبود روشنايي پايين تر از حدود اعلام شده كمينه ،
زمينه خطاي عامل انساني و به تبع آن افزايش ضريب حادثه را ممكن مي سازد .
در استانداردهاي مختلف روشنايي براي محيط ها و مشاغل مختلف دو حد براي شدت روشنائي در نظر گرفته شده
است يكي حد كمينه است و ديگري حد پيشنهادي ، كه حد كمينه اين استانداردها مطابق با معيارهاي ايمني است ،
وحد پيشنهادي اين استاندارد ها مطابق با معيارهاي ارگونومي است .
۲ ) جنبه ارگونوميكي روشنايي :
به طور كلي فلسفه ارگونومي كاهش اثرات عوامل فشار انگيز محيط كار براي تأمين آسايش بيشتر و پيشگيري از
خستگي غير ضروري و افزايش بهره وري است .
سيستم روشنايي با طراحي مناسب در محيط كار ، عاملي مهم در افزايش كيفيت فرآورده و بهره وري صنعتي و
( همچنين عملكرد اپراتور و راحتي و آسايش وي مي باشد) هوپكينسون و لوكينز ۱۹۷۰
٣) جنبه بهداشتي روشنايي:

امروزه كمرنگ ترين نقش روشنايي در نگاه بهداشتي است. يعني افكار عمومي به اندازه اي به اهميت روشنايي
واقف گشته است كه ديگر احتمال بروز بيماريهاي چشمي چون نيستاگموس معدنچيان در اثر كمبود روشنايي تقريبًا به صفر رسيده است. بنابراين مسأله روشنايي صرفا با ديد ايمني و ارگونومي بررسي مي شود.
عوامل مهم روشنايي در محيط كار:
١-شار نوري:
توان نوريي را كه منبع نور تشعشع مي كند شار نوري آن منبع مي گويند. واحد آن لومن است. لومن عبارت است از
مقدار نوري كه از يك منبع نوراني نقطه اي شكل به شدت يك شمع استاندارد كه در زاويه فضايي به اندازه يك
استراديان قرار دارد منتشر مي شود.
٢- شدت روشنايي (Illuminance)

عبارت است از نسبت شار نوري به سطحي كه نور به طور عمود يا غير عمود به آن مي تابد كه علامت اختصاري آن
مي باشد و واحد آن لوكس است. E
cosα d 2
E = I
Lm مقدار روشنايي بر حسب لومن :I
فاصله بين منبع تا سطح بر حسب متر :d
زاويه تابش :α
شدت روشنايي بر حسب لوکس :E
لوكس:
عبارت است از روشنايي سطحي معادل يك متر مربع كه جريان نوري مساوي يك لومن به طور يكنواخت از منبع
مي باشد. Lux نور دريافت مي كند. علامت آن
عواملي که در رسيدن نور از منبع به سطح باعث تغييرات شدت روشنايي و يا تشکيل نور مي شوند عبارتند از:
١  فاصله منبع تا سطح
٢  غلظت آلودگي هوا و نوع آلودگي
٣  جنس و ماهيت سطحي كه روشن مي شود.
٤  ميزان جريان نور خود منبع
( Luminances) ٣- درخشندگي
مي باشد واحد L عبارت است از خارج قسمت شدت نور به سطحي كه نور را منتشر مي كند، علامت اختصاري آن درخشندگي استيلپ و آپواستيلپ است.
cosα
A
L = I
يك استيلپ برابربا ١٠٤ نيت است ( يك نيت برابر با يك كاندلا بر متر مربع ). :Stilp استيلپ

هر آپواستيلپ برابر با :Apostilp آپواستيلپ x١٠4 ١ استيلپ است. / π
عوامل مؤثر در درخشندگي عبارتند از:
زاويه تابش  رنگ و جنس سطح كار  رنگ اشعه تابش و طول موج اشعه
(Contrast) ٤-تباين
عبارت است از اختلاف درخشندگي جسم و زمينه اي كه جسم در آن واقع شده است . تباين يك واحد بدون
ديمانسيون است و بين صفر و يك تغيير مي كند هر چه به سمت صفر بيايد ديد مشكل تر مي شود و برعكس هر چه به سمت يك بيايد، ديد بهتر مي شود.

درخشندگي زمينه اي كه جسم در آن قرار دارد. :L 1
درخشندگي جسم :L 2
اثرات روشنايي به طور كلي اثرات مثبت نور كافي و مناسب در محيطهاي كاري را مي توان به شرح زير خلاصه نمود:
١  ميل در رغبت كار در بين كارگران افزايش مي يابد.
٢  دقت عمل در كار بيشتر مي شود.
٣  راندمان كار بالا مي رود.
٤  سلامت چشم و قدرت بينايي كارگر محفوظ مانده و خستگي اعصاب كمتر مي گردد.
٥  كار بهتر، راحت تر و دقيق تر انجام مي گيرد.
٦ - از ميزان حوادث حين کار کاسته مي شود.
وسيله اندازه گيري روشنايي:
فتومتر هاگنر يکي از بهترين و کامل ترين دستگاههايي است که براي اندازه گيري روشنايي استفاده ميشود وشامل
سه قسمت است:
- فتوسل حساس به نور
- صفحه کليد و عقربه ها و مدارهاي الکترونيکي
- عدسي چشمي
قبل ازا ستفاده بايد چک کردن باتري و سپس کاليبراسيون دستگاه انجام گيرد.
چک کردن دستگاه :
در اين مرحله کليد چهارم از سمت بالا ، به سمت داخل فشار داده مي شود در اين لحظه بايد عقربه از خط چک
باتري بگذرد در غير اينصورت باتري بايد عوض يا شارژ شود باتري دستگاه از نوع کتابي ۹ ولت است.
کاليبراسيون دستگاه :
براي دستگاه فتومتر سه نوع کاليبراسيون وجود دارد هنگام اين عمل ضريب ، ضرب در ۱ بايد انتخاب شود.

- کاليبراسيون مکانيکي - کاليبراسيون خارجي - کاليبراسيون داخلي
در کاليبراسيون مکانيکي دستگاه خاموش مي شود و به صفحه قرائت نگاه کرده و عقربه بايد صفرصفحه را نشان
دهد در غير اينصورت با پيچ مخصوص که در زير صفحه قرائت تعبيه شده است تنظيم مي گردد در کاليبراسيون
که در کنار و سمت راست در قسمت بالاي دستگاه مي باشد با بستن در پوش set zero خارجي توسط کليد
فتوسل و روشن کردن دستگاه عقربه بر روي صفر صفحه تنظيم مي شود اين کاليبراسيون زماني است که هدف
روشنايي باشد.در کاليبراسيون داخلي زماني که هدف اندازه گيري درخشندگي باشد با دست چپ دستگاه نگه
داشته مي شود و در اين حالت به صفحه داخلي نور نمي رسد در يان شرايط عقربه بايد بر روي صفر باشد در غير
عقربه بر روي صفر تنظيم مي شود. set zero اين صورت با کليد
نحوه کار دستگاه بدين صورت است که دکمه اي که مخصوص اندازه گيري شدت روشنايي است انتخاب شده
سپس ضريب مناسب با شدت نور محيط نيز انتخاب مي شود درب روي فتوسل برداشته شده و در موضع کاري
مورد نظر قرار داده مي شود و عدد صفحه قرائت خوانده مي شود و با اعمال ضرايب انتخاب شده عدد ياداشت مي شود.
۰ که داراي حساسيت و گستره اندازه گيري مختلف هستند که - ۰ و ۱۰ - دو رنج در صفحه قرائت وجود دارد ۳.۵
توسط کليد مخصوص يکي از اين دو رنج انتخاب مي شود.
روش هاي اندازه گيري روشنايي:
اندازه گيري روشنايي در محيط هاي کاري بطور معمول به دو روش موضعي و عمومي انجام مي گيرد.
روش موضعي:
در اين روش هدف تعيين مقدار روشنايي در سطح کار است که ديد کارگر معطوف و متمرکز در آن نقطه باشد
اعتبار اين روش در کنار اندازه گيري هاي عمومي کامل خواهد شد زيرا که اندازه گيري تنها به روش موضعي
نتايج دقيقي مربوط به يکنواخت بودن روشنايي را مشخص نمي کند براي افزايش روشنايي بنا به نياز شغلي استفاده از لامپ هاي اضافي در سقف بسيار کاراتر از روشن کردن موضعي آن در سطح کار مي باشد اما اين روش نيز در
جاي خود حائز اهميت و استانداردهاي مخصوص هر شغل را بيان مي کند.
روش عمومي:
روش عمومي خود به دو صورت منظم و نامنظم طبقه بندي مي شود در اين روش هدف تعيين ميزان متوسط
روشنايي محيط کار است و با اين روش مي توان مشخص کرد که نحوه آرايش منابع روشنايي به چه صورت است
و يکنواختي روشنايي کل محيط مشخص مي شود.
روش عمومي نامنظم:
در صورتي که چيدمان لامپ ها داراي نظم مشخصي نباشد و از سيستم روشنايي با طراحي مهندسي استفاده نشده
باشد اين روش، روش مناسبي خواهد بود به اين منظور کف کارگاه به مربعاتي با ابعاد ۹۰ سانتي متر تقسيم شده و مرکز مربعات اندازه گرفته شده و سلول حساس دستگاه فتومتر بايد در يک سطح افقي و در ارتفاع ۷۵ سانتي متر يا يک متر ازکف کارگاه قرار گيرد ضمنا روشنايي طبيعي بايد دراندازه گيري روشنايي مصنوعي از کل محاسبات خارج گردد در اين رابطه بهتر است که اندازه گيري در شب و يا سايه انجام گيرد سپس از کليه اعداد بدست آمده ميانگين گرفته شده و انحراف معيار اعداد مشخص شده و بيشترين و کمترين مقدار قرائت مشخص مي شود و هر
جه انحراف معيار از ميانگين دورتر باشد نور يکنواخت است.
روش عمومي منظم: در کارگاههايي با طراحي منابع روشنايي مهندسي از اين روش استفاده مي شود اين روش خود شامل ۶ روش با
چيدمان منابع نوري متفاوت است
(a ۱- کارگاهها با سطح منظم و با لامپ هاي فضايي قرينه در دو يا چند رديف(روش
براي بدست آوردن ميانگين مقدار روشنايي در اين نوع کارگاهها باتوجه به شکل نقاط اندازه گيري رامشخص مي
کند و با استفاده از معادله زير ميانگين روشنايي محاسبه مي گردد.
IA=Q(N-1)+T(M-1)+P+R(N-1)(M-1) / N.M
تعداد لامپ ها در هر رديف : N
تعداد رديف ها : M
ميانگين مقدار روشنايي نقاط مختلف اندازه گيري است که به ترتيب زير بدست مي آيند . : Q و R، P،T
-۶،r- و تکرار اندازه گيري در محل هاي ۵ r-۴ ،r-۳ ،r-۲، r- الف- اندازه گيري مقدار روشنايي در محل هاي ۱
در معادله فوق مي R انجام مي گيرد و ميانگين عددي اين هشت محل اندازه گيري جايگزين حرف r-۸ ،r-۷،r
گردد.
و در نيمه هاي انتهايي کارگاه اندازه گيري انجام مي گيرد اين چهار q-4، q-3، q-2، q- ب- در محل هاي 1
در معادله فوق منظور مي گردد. Q نقطه بصورت حرف
طبق شکل اندازه گيري را انجام t- و 4 t-3 ،t-2 ، t- ج- در نيمه هاي کناري کارگاه در محل هاي تعيين شده 1
در معادله فوق قرار مي گيرد. T داده و ميانگين عددي روشنايي اين چهار محل بصورت حرف
در دوگوشه انتهايي از کارگاه انجام داده و ميانگين روشنايي براي اين p- و 2 p- د- اندازه گيري را در محل هاي 1
در معادله فوق قرار مي گيرد. P دو نقطه به جاي حرف
(b ۲- کارگاههاي با سطح منظم با لامپ منفرد(روش
اندازه p- و 4 p-3 ،p -2 ، p- در اين کارگاهها طبق شکل نقاط اندازه گيري را مشخص نموده و در محل هاي 1
گيري را انجام مي دهند ميانگين اين چهار عدد اندازه گيري مقدار متوسط روشنايي مي باشد.
(c ۳- کارگاههاي با سطح منظم با لامپ هاي جدا از هم در يک رديف(روش
در اين نوع کارگاهها طبق شکل نقاط اندازه گيري مشخص شده و متوسط شدت روشنايي از طريق معادله زير
محاسبه مي گردد.
IA=Q(N-1)+P /N

در اين کارگاهها اندازه گيري روشنايي به اين ترتيب صورت مي گيرد:
طبق شکل در ۴ قسمت مياني سطح کار انجام گرفته و ميانگين q- تا 8 q- الف – ابتدا اندازه گيري در محل هاي 1
عددي اين ۸ محل جايگزيني حرف در معادله فوق مي گردد.
اندازه گيري را انجام داده و ميانگين اين دو جايگزيني p- و 2 p- ب- در گوشه هاي انتهايي کارگاه در محل 1
در معادله مي گردد. P حرف
(d ۴- کارگاههاي با سطح منظم و با لامپ هاي متصل و ممتد در دو يا چند رديف(روش
در اين کارگاهها ميانگين روشنايي عمومي کارگاه از رابطه بدست مي آيد.
IA=QN+T(M-1)+P+RN(M-1) /M(N+1)
روش محاسبه و اندازه گيري روشنايي در اين کارگاهها به صورت زير است :
در R اندازه گيري شده و ميانگين انها جايگزين حرف r- تا 4 r- الف- ابتدا در مرکز کارگاه روشنايي محل هاي 1
معادله فوق مي گردد.
انجام گرفته و ميانگين در اين دو q- و 2 q- ب- اندازه گيري در نيمه دو طرف کارگاه در محل هاي تعيين شده 1
محل اندازه گيري جايگزين حرف در معادله مذکور مي گردد.
درهر يک از انتهاي کارگاه روشنايي اندازه گيري شده و ميانگين آنها t- تا 4 t- ج- اندازه گيري در محل هاي 1
در معادله فوق مي گردد. T جايگزين حرف
اندازه گيري انجام گرفته و ميانگين عددي اين دو p- و 2 p- د- همچنين در دو گوشه هاي کارگاه در محل هاي 1
در معادله فوق مي گردد. p جايگزين حرف
(e ۵- کارگاههاي با سطح منظم و لامپ هاي پيوسته در يک رديف ( روش
نقاط اندازه گيري مشخص شده و سپس طبق معادله متوسط شدت روشنايي بدست مي آيد. e در اين روش با


IA=QN+P/N+1
(f ۶- کارگاههاي با سطح منظم با منابع روشنايي اطراف سقف (روش
کاربرد چيدمان در اتاق ها و سايت هاي کامپيوتري ، صنايع تراشکاري و بطور کلي صنايعي که دستگاههاي کار يا
۴ فوت از ديوار لامپ را نصب مي - ميز هاي کار در اطراف است و وسط کارگاه خالي است که در فاصله ۵
کنند.چهار نقطه را به صورت دو نقطه در ضلع هاي شرقي وغربي و دونقطه شمالي و جنوبي اندازه مي گيريم دو
نقطه نيز در گوشه کارگاه و چهار نقطه به دلخواه بصورت رندوم در وسط کارگاه اندازه مي گيريم در يان روش
طول و عرض کارگاه نيز به جاي تعداد منابع و رديف هاي روشنايي دخيل
هستند متوسط شدت روشنايي از رابطه بدست مي آيد.
IA= 8Q(L-8)+8T(W-8)+64P+R(L-8)(W-8) /L.W
طول کارگاه L
عرض کارگاه W
نكاتي كه بايد قبل از اقدام به اندازه گيري و ارزيابي در نظر گرفته شود، شامل موارد زير است:
الف) هدف اندازه گيري.

ب) وسيله مناسب اندازه گيري.
ج) كاليبراسيون.
د) تعيين ايستگاههاي اندازه گيري.
ه) گردآوري اطلاعات دقيق از كارگاه.
و) انجام اندازه گيري و ثبت نتايج.
ر) ارزيابي توسط مقايسه با استانداردهاي موجود.
استانداردهاي مربوط به روشنايي
ميزان روشنايي لازم براي انجام بسياري از كارهاي اساسي توسط مجامع مهندسان روشنايي در بسياري كشورها
تعيين و توصيه شده است. البته مقادير توصيه شده توسط مجمع مهندسان روشنايي هر كشور بستگي به سطح زندگي
و رسوم خاص مردم آن كشور دارد. كميته ملي روشنايي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي اكثر اماكن مانند محلهاي مسكوني، تجاري و صنعتي مقاديري براي شدت روشنايي حداقل يا كمينه و پيشنهادي داده است . كه رعايت مقادير كمينه اجباري است و استفاده از مقادير پيشنهادي توصيه شده است . اين مقادير با شدت روشناي ي
توصيه شده توسط كميته بين المللي روشنايي تطابق دارد . استانداردهاي روشنايي كميته فني بهداشت حرفه اي كشور نيز برگرفته از همين استانداردها مي باشد که در جدول آمده است :
نوع کار شدت روشنايي
کيمينه پيشنهادي
١٠٠ حمل و نقل وجابجا کردن ٥٠
٢٥٠ کارسنگين و دقيق ١٢٥
٥٠٠ کار نيمه دقيق ٢٥٠
١٠٠٠ کار دقيق ٥٠٠
>١٠٠٠ کار خيلي دقيق ١٠٠٠
دستگاه اندازه گيري روشنايي:
براي اندازه گيري روشنايي از دستگاهي به نام فتومتر هاگنر يونيورسال استفاده مي كنيم. اين دستگاه جهت اندازه
گيري شدت روشنايي و درخشندگي طراحي گرديده است. اين دستگاه داراي قسمتهاي مختلف مي باشد كه شامل فتوسل حساس به نور است كه داخل دريچه سطحي دستگاه است. فتوسل نور موجود در محيط را دريافت مي كند
و با تبديل انرژي نوراني به انرژي الكتريكي ميزان روشنايي محيط را در روي صفحه نمايش دستگاه نشان مي
٣  ٠ مي باشد و يك خط نيز براي / دهد. داراي يك صفحه قرائت است كه اين صفحه داراي دو محور ١٠  ٠ و ٥
چك باتري در اين صفحه وجود دارد. زير اين صفحه يك پيچ وجود دارد. براي تنظيم مكانيكي صفر دستگاه مي
باشد. داراي يك عدسي چشمي است كه آن براي اندازه گيري درخشندگي سطوح است. يعني با نگاه كردن به

داخل عدسي چشمي و زوم كردن دستگاه روي سطح مورد نظر مي توان درخشندگي را از روي محوري كه داخل
كه روي آن ضرايبي حك شده (A) و كنار عدسي چشمي است بخوانيم. داراي يك پيچ روشن و خاموش است
براي (G) است كه هر چه روشنايي محيط بيشتر باشد ضرايب را زياد مي كنيم تا دقت بالا رود. پيچ دومي دستگاه
٣  ٠و اگر در وضعيت بالا باشد محور / تعيين محورهاي صفحه قرائت است اگر اين پيچ به سمت پايين باشد محور
وقتي كه دستگاه روشن است پيچ چهارم (B) ٠ را بايد بخوانيم. پيچ سوم براي تنظيم صفر صفحه قرائت است –
وقتي آن را فشار مي دهيم بايد عقربه صفحه مدرج از خط نشان باتري بگذرد در غير (C) براي چك باتري است
اين صورت بايد باتري آن كه كتابي است عوض شود.
كه بسته به هدف متفاوت است. همچنين (D) دکمه پنجم براي انتخاب شدت روشنايي و درخشندگي است
دستگيره اي براي گرفتن دستگاه وجود دارد. يك دکمه نيز بالاي صفحه مدرج وجود دارد كه مختص كاليبره
با فشار دادن اين دکمه عقربه داخل عدسي بايد (E) كردن صفر داخل عدسي هنگام اندازه گيري درخشندگي است
براي تنظيم آن استفاده مي كنيم. (F) روي صفر قرار بگيرد در غير اين صورت از پيچ سوم

كاليبراسيون دستگاه:
قبل از استفاده از فتومتر بايد آن را كاليبره كرد كه داراي چند مرحله است كه شامل قبل از روشن كردن دستگاه با
پيچ پايين صفحه قرائت عقربه را روي صفر تنظيم مي كنيم. براي اندازه گيري شدت روشنايي، دکمه پنجم را در
وضعيت پايين قرار مي دهيم و نسبت به نور محيط يكي از دو محور صفحه قرائت را با دکمه دوم انتخاب مي كنيم و
دستگاه را با پيچ اول روشن مي كنيم و ضرائب آن را انتخاب مي كنيم. چك باتري را با دکمه چهارم انجام مي
دهيم. در نهايت بايد آن را كاليبراسيون خارجي كنيم بدين ترتيب كه فتوسل با كف دست يا با درپوش مخصوص
مي پوشانيم و مانع از رسيدن نور به آن مي شويم در اين صورت عقرب ه صفحه قرائت بايد روي صفر قرار بگيرد در
غير اينصورت با پيچ سوم تنظيم صفر را انجام مي دهيم.
حال دستگاه براي اندازه گيري آماده است اگر اندازه گيري موضعي باشد دستگاه را در جايي قرار مي دهيم كه
كارگر در آن محل بيشترين كار را انجام مي دهد و اگر بخواهيم به روش عمومي اندازه گيري را انجام دهيم بايد
نقشه سالن مورد نظر را به مربع هاي ٩٠ سانتي متري در آوريم و وسط هر مربع بايستيم و در آن محل اندازه گيري شدت روشنايي را انجام دهيم. در اين روش ارتفاع فتوسل از سطح زمين بايد ٧٥ تا ٨٠ سانتي متر باشد.

 

خصوصيات محيط اطراف (جنس ديوارها و سقف، رنگ‌آميزي استفاده شده( و ... در راندمان روشنايي تأثيرعمده‌اي دارد، از اين روبراي محل‌هاي مسكوني، اداري وتجاري استفاده از رنگ هاي روشن توصيه مي‌شود، كه درجه بازتاب نسبتاً بالايي دارند.

 

  رنگ:

  درجه بازتاب نور:

  سفيد – كرم روشن

  100 - 80%

  زرد روشن

  65 - 55%

  سبز روشن – صورتي

  50 - 45%

  آبي آسماني – خاكستري روشن

  45 - 40%

 

 

با توجه به اينكه نور لامپ هاي كم مصرف بصورت پراكنده پخش مي‌شود، استفاده از قاب چراغ و منعكس كننده‌هاي مناسب و شكيل تأثير بسزايي در استفاده حداكثر از نور اين لامپ ها خواهد داشت.

 

پيشنهاداها:

با توجه به توضيحات ارائه شده، ضرورت استفاده بهينه از انرژي الكتريكي در بخش روشنايي به خوبي آشكار گرديده و در اين راستا موارد زير پيشنهاد مي‌گردد:

-استفاده از لامپ هاي كم مصرف (فلورسنت فشرده) بجاي لامپ هاي شمعي لوسترها و رشته‌اي 100وات در اتاقهاي نشيمن، پذيرايي و آشپزخانه

-استفاده از لامپهاي رشته‌اي 60 و 40 وات بجاي لامپ رشته‌اي 100 وات در راه‌ پله‌ها، انباريها، سرويسهاي بهداشتي

-نصب قاب چراغ‌هاي مناسب و شكيل براي لامپهاي كم مصرف به جهت افزايش زيبايي و انعكاس مناسب در راستاي استفاده بهينه از نور لامپ

-استفاده از رنگ آميزي روشن براي ديوارها، سقف، چهارچوب در و پنجره‌ها

-استفاده از كليدهاي زمان‌دار در راهرو‌ها و محل‌هاي عبور جهت خاموش نمودن چراغ فضاهاي بلااستفاده

-استفاده از لامپ هاي فلورسنت معمولي (مهتابي) براي روشناییمحيط‌هاي اداري و ديگر محل هاي كار

 


 

راهنمای انتخاب لامپ ال ای دی

بر اساس مقادیر شدت روشنایی و دمای رنگ مناسب هر محیط مطابق استانداردهای بین المللی روشنایی

نوع فضا شدت روشنایی متوسط (لوکس) دمای رنگ پیشنهادی (کلوین)
 محیطهای عبور و مرور و فضاهای داخل ساختمانهای اداری
فضاهای تردد
راهروها و فضاهای گردشی 100  
راه پله، پله برقی 150  
محوطه تخلیه و بارگیری 150  
فضای استراحت، سرویس های بهداشتی و کمکهای اولیه
سالن غذاخوری 200 4000
اتاق استراحت 100 6500
سالن تمرینات بدنی 300 6500
رختکن، دستشویی، حمام و توالت 100 6500
اتاقهای آزمایش های پزشکی 500 4000
اتاقهای کنترل
اتاق کنترل کارخانه، اتاق تابلو 200 4000
تلفنخانه، دبیرخانه 500 4000
انبارهای عمومی
انبار (درصورت حضور دایمی 200 لوکس)  100 6500
بسته بندی 300 4000
انبار قفسه بندی شده 
کانالهی حمل اتوماتیک (بدون حضور انسان) 20 6500
کانالهای حمل کالا با حضور انسان 200 4000
صنایع کشاورزی
بارگیری و فرآوری محصولات 200 4000
محل نگهداری حیوانات 50 6500
آماده سازی غذا، لبنیات، شستشوی دستگاها 200 4000
پخت نان و شیرینی
آماده سازی و پخت 300 4000
آماده سازی نهایی، تزیین 500 4000
صنایع سیمان، تولید بلوک های سیمانی
فضای خشک کردن 50  
آماده سازی مواد اولیه ، عملیات روی کوره پخت و میکسر 200  
کارهای ماشینی عمومی 300 4000
قالب ریزی و شکل دهی 300 4000
صنایع سرامیک، کاشی و شیشه
فضای خشک کردن 50  
آماده سازی مواد اولیه و کارهای ماشینی عمومی 300  
فضای مربوط به خم، شکل دهی قسمت های ساده، ساخت حباب، مقاوم سازی 30 4000
پودر کردن، حک، رنگ کاری شیشه، شکل دهی اجزای دقیق، ساخت ابزار آلات شیشه ای 750 4000
ساخت کریستال، حک روی شیشه، کارهای متوسط 750  
کارهای دقیق نظیر ظریف کاری های تزیینی، نقاشی دستی 1000 4000
ساخت سنگهای مصنوعی ظریف و دقیق 1500 4000
صنایع شیمیایی و پلاستیک
فضاهایی که تجهیزات آنها نیاز کمی به حضور انسان دارد 100  
فضاهایی که تجهیزات آنها از راه دور کنترل می شود 50  
فضاهایی که تجهیزات انها نیاز به حضور دایمی انسان دارد 200 4000
اتاقهای ابزار دقیق، آزمایشگاه 500 4000
تولید دارو 500 4000
تولید تایر 500 4000
تشخیص رنگ 1000 4000به بالا
بر ش، تکمیل، بازرسی 750  
صنایع الکتریسیته
ساخت سیم و کابل 300 4000
سیم پیچی   4000
پیچیهای بزرگ 300
سیم پیچیهای متوسط 500
سیم پیچیهای کوچک 750
عایق کاری 300  
گالوانیزاسیون 300  
سالنهای مونتاژ       4000
تجهیزات بزرگ نظیر ترانسفوماتورهای بزرگ 300
تجهیزات متوسط (نظیر تابلوهای برق) 500
تجهیزات کوجک (نظیر تلفن) 75
تجهیزات ریز (نظیر ابزار اندازه گیری) 1000
صنایع غذایی لوکس
فضاهای کاری و نواحی موجود در کارخانه تولید ماءالشعیر، فضاهای شستشو، پر کردن، تمیز کردتف غربالگری، پوست کندن، فضای پخت در کارخانه های تولید مربا و شکلات، خشک کردن و تخمیر تنباکوی خام 200  
مرتب سازی و شستشوی محصول، بسته بندی 300 4000
برش و مرتب سازی سبزیجات 300 4000
بازرسی شیشه و بطری، کنترل محصول 500 4000
آزمایشگاه 500 4000
تشخیص رنگ 1000 4000به بالا
برش، تکمیل، بازرسی 750  
تولید تایر 500 4000
ساخت جواهرآلات
کار با سنگهای قیمتی 1500 4000به بالا
ساخت جواهرآلات 1000  
ساخت و تعمیر ساعت 1500  
خشکشویی
دریافت کالا، طبقه بندی و جداسازی 300  
شستشو و خشک کردن 300  
اطو کردن 300  
بازرسی و رفو  750  
صنایع چرم
کار با مایعات 200  
جداسازی 300  
دوختن، واکس زدن، شکل دهی و  برش، سوراخ کاری 500  
خشک کردن چرم 500  
کنترل کیفی 1000 4000
تشخیص رنگ 1000  
ساخت کفش 500  
ساخت دستکش 500  
نیروگاهها
واحد تامین سوخت 50  
محوطه بویلر 100  
اتاق ماشین آلات 200  
اتاقهای جانبی (پمپ، کندانسور و ...) اتاق تابلو 200  
اتاق کنترل 500 4000
محوطه تابلوهای بیرونی 20  
صنایع چاپ
برش چاپ، حک روی سنگ 500  
تشخیص رنگ 1500  
حک کردن روی فلز و مس 2000  
صنایع نساجی و تولید پارچه
شستشو و اطوکاری 300 4000
ریسندگی 500 4000
بافندگی، تهیه پارچه 500 4000
دوخت 750 4000
طراحی، ترسیم اشکال 750 4000
تکمیل 500 4000
اتاق خشک شدن 100  
چاپ اتوماتیک روی پارچه 500 4000
تشخیص رنگ، کنترل محصول 1000 4000 به بالا
صنایع خودرو
مونتاژ دستی 500 4000
اتاق رنگ 750 4000
اتاق بازرسی رنگ 1000 4000به بالا
تولید روکش و تزیینات داخلی 1000  
بازرسی نهایی 750  
دفاتر اداری
اتاق کپی، محوطه های عمومی 300 4000
اتاق تایپ، مطالعه، پردازش داده 500 4000
ترسیم فنی (دستی) 750 4000
اتاق ترسیم با کامپیوتر 500 4000
اتاقهای کنفرانس و اتاق ملاقات 500 4000
پذیرش و اطلاعات 300 4000
بایگانی 200 4000
فضاهای کلی
سالن ورودی 200  
رختکن 200  
محل فروش بلیط 300 4000
آماده سازی غذا، لبنیات، شستشوی دستگاها 200 4000
رستوران و هتل
میز پذیرش ، صندوق 300  
آشپزخانه 500  
رستوران، اتاق صرف غذا 200  
رستوران سلف سرویس 200  
بوفه 300  
اتاق کنفرانس 300  
راهروها 100  
تئاتر، سالن کنسرت، سینما
اتاق تمرین، اتاق لباس پوشیدن 300  
نمایشگاههای تجاری
روشنایی عمومی سالن نمایشگاه 300  
موزه
موزه های غیر حساس به نور 300  
کتابخانه
قفسه های کتاب 200 4000
سالن مطالعه 500 4000
میز تحویل و دریافت کتاب 500 4000
مهدکودک، مدارس ورزشی
سالن بازی 200  
مهد کودک 200  
اتاق کاردستی 300 4000
ساختمانهای اموزشی
کلاس درس در مدارس ابتدایی و راهنمایی 300 4000
کلاس درس دبیرستان 500 4000
سالن سمینار 500 4000
روی تخته سیاه 500  
میز نمایش 500  
اتاق کار هنری 750  
کارگاه و آزمایشگاه 500  
اتاق تمرین موسیقی 300  
اتاق تمرین کامپیوتر 500 4000
آزمایشگاه زبان 300  
سالن ورودی 200 6500
راهروها 100 6500
راه پله 150 6500
اتاق اساتید 300 4000
اتاقهای عمومی (کلیه مقادیر روشنایی در کف)
اتاق انتظار 200 4000
راهروها : در طول روز 200 6500
راهروها : در طول شب 50 6500
اتاق کارکنان
اتاق کار کارکنان 500 4000
اتاق عمومی کارکنان 300  
اتاق بیماران، اتاق بعد از زایمان (از درخشندگی زیاد در محدوده دید بیمار اجتناب شود)
روشنایی عمومی ( در سطح کف) 100 3000
روشنایی مطالعه 300 4000
آزمایشهای ساده 300 4000
آزمایشها و معاینات دقیق (توسط منبع نور قابل حمل) 1000  
روشنایی در طول شب 5  
حمام و سرویس های بهداشتی 200  
اتاق معاینه و آزمایش
روشنایی عمومی 500 4000
آزمایش و معاینه دقیق 1000  
معاینه چشم
روشنایی عمومی 300 4000
معاینه چشم از بیرون (توسط چراغ های قابل حمل) 1000  
تستهای خواندن و تشخیص رنگ 500  
معاینه گوش
روشنایی عمومی 300 4000
معاینه گوش (توسط چراغ های قابل حمل) 1000  
اتاقهای معاینه و درمان عمومی
دیالیز 300 4000
اندوسکوپی 300  
ماساژ و رادیوتراپی 300 4000
بخش مراقبتهای ویژه
روشنایی عمومی ( در سطح کف) 100 3000
معاینات ساده (در سطح تخت بیمار) 300  
معاینات دقیق (در سطح تخت بیمار) 1000  
مراقبت در شب 20 3000
فرودگاه
سالن ورود و خروج مسافر، سالن دریافت بار 200 4000
راهروها، آسانسور و پله برقی 200 6500
میز اطلاعات، میز دریافت کارت پرواز 500 4000
گمرک و کنترل گذرنامه 500 4000
سالن انتظار 200 6500
اتاق نگهداری جامه دان 200 6500
سالن بازرسی 300 4000
محل توقف هواپیما  20  
بدون خیرگی برای خلبان و برج مراقبت
ضریب یکنواختی بیشتر از 0/25
برج مراقبت 500  
شدت روشنایی باید قابل تنظیم باشد
خیرگی ناشی از نور روز باید حذف شود
از انعکاس روی پنجره ها به ویژه در شب اجتناب شود
محوطه تست موتور 500  
راه آهن و مترو
سکوی سوار شدن مسافر(زیر زمین) 100 6500
سالن عمومی و ورودی 200 6500
میز فروش بلیط و دفاتر اداری 300 4000
اتاق انتظار 200 6500
تاسیسات بنادر 10  
اسکله، سکوی تخلیه بار کشتی 5  
انبار 5  
کارگاههای ساختمانی 30  
پمپ بنزین 200  
مجموعه های پتروشیمی بزرگ 20  
مسیرهای اطراف ساختمان  20  

لامپ التهابي,لامپ فلورسنت,لامپ ال اي دي,اندازه گيري روشنايي,كاليبراسيون خارجي,كاليبراسيون داخلي,كاليبراسيون مكانيكي,انواع كاليبراسيون,كاليبراسيون,فتومترهاگنر,اثرات روشنايي,آپواسليپ,درخشندگي اسليپ,تباين,شدت روشنايي,ايمني محيط كار,بهداشت محيط كار,روشنايي محيط كار,روشنايي مناسب,روشنايي طبيعي,اهميت روشنايي,ارگونومي,ايمني روشنايي

نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده