طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

مقایسه هزینه های استفاده از انواع لامپ
مشخصات رشته ای فلئورسنت LED واحد
وات معادل 200 40 15 وات
قیمت (هزینه اولیه) 10,000 50,000 700,000 ریال
طول عمر 1,000 5,000 100,000 ساعت
مصرف انرژی در هر ساعت  0.200 0.036 0.012 Kwh
مصرف انرژی در 24 ساعت 4.800 0.864 0.288 Kwh
قیمت برق مصرفی صنعتی 1,300 1,300 1,300 ریال
هزینه برق مصرفی در 24 ساعت  6,240 1,123 374 ریال
هزینه برق مصرفی در یک ماه 187,200 33,696 11,232 ریال
هزینه برق مصرفی در یک سال  2,277,600 409,968 136,656 ریال
کل کارکرد در سال (روشنایی دایمی) 8,760 8,760 8,760 ساعت
تعداد تعویض (با احتمال خرابی) 9 3 1 رشته
برق مصرفی در سال 1,752 315 105 Kwh
هزینه برق مصرفی سالانه هر لامپ 2,277,600 409,968 136,656 ریال
هزینه برق یکسال با فرض استفاده از 100 رشته لامپ 227,760,000 40,996,800 13,665,600 ریال
تعویض یا احتمال خرابی 100 لامپ 50 10 1 رشته
هزینه برق مصرفی + هزینه تعویض لامپ های خراب 228,260,000 41,496,800 14,365,600 ریال
درصد هزینه نسبت به لامپ LED 1589% 289% 100% درصد
 
موارد زیر بایستی به هزینه های فوق افزوده شود :
1- هزینه نفر تعمیر کار جهت تعویض و تعمیرات دوره ای.
2- لامپهای LED نور سرد بدون اشعه UV تولید می کنند.
3- از نظر زیست محیطی هیچگونه ضرری ندارد. لامپهای کم مصرف در حال حاضر به دلیل آسیبهای زیست محیطی در حال از رده خارج شدن هستند.
4- قیمت برق در محاسبات فوق ثابت فرض شده است. در مصارف بالا قیمت برق تصاعدی محاسبه می شود.


نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده