طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

آشنایی با تعاریف و تجهیزات مورد استفاده در برق قدرت

CT
چون جریان خطوط زیاد می باشد و نمی توان مستقیما آنرا اندازه گرفت با استفاده ازاین دستگاه از جریان نمونه برداری می کنند.این دستگاه به صورت سری در مدار قرار می گیرد.همچنین برای ایزوله شدن شبکه های فشار قوی ازسیتم های اندازه گیری و حفاظت از این وسیله استفاده می شود.
CVT
به موازات برقگير اين دستگاه نصب مي گردد و علت استفاده آن براي سد كننده فركانس 50هرتز براي سيستم مخابراتي و اندازه گيري ولتاژ و محافظت براي رله ها مورد استفاده قرار مي گيرد و فرق آن باPT اين است كه پي تي فقط براي اندازه گيري و حفاظت مورداستفاده قرار مي گيرد.
PLC
روشی است که سیگنال های مخابراتی را از یک پست یا نیروگاه توسط خطوط فشار قوی ارسال کرده و در پست یا نیروگاه دیگر دریافت میکنند.

PT
چون ولتاژ خطوطزیاد می باشد و نمی توان مستقیما آن را اندازه گرفت با استفاده ازاین دستگاه ازولتاژ نمونه برداری میکنند.این دستگاه به صورت موازی در مدار قرار می گیرد.همچنینبرای حفاظتی که نیاز به نمونه ولتاژ مانند رله های ولتاژی مانند رله های اندر ولتاژیا آور ولتاژ و رله دیستانس دارد استفاده می شود.
REF رله
این رله مشابه رله دیفرانسیل می باشد و برای اتصالیهای فاز با زمین در داخل ترانس به کار می رود و به طور جداگانه در دو طرف ترانس نصب می شود.
SF6 كليد
كليدي كه در آن براي خاموش كردن جرقه ناشي از قطع و وصل از گاز خاموش كننده ای استفاده مي شود كه آن گازSF6
ناميده مي شود.
V.A
برای نشان دادن قدرت ترانس از واحد ولت آمپراستفاده می شود.(توان ظاهري(
V.A.R
واحد اندازه گیری توان راکتیو می باشد.

استراکچر
استراکچر پایه های فلزی که نگهدارنده تجهیزات در پست میباشند.
آلارم
به محض عملکرد رله یا به وجود آمدن شرایط غیر عادی در مدار ایندستگاه با به صدا در آوردن آژیر اپراتور را از وجود شرایط غیر عادی مطلع میکند.
آمپر
واحد اندازه گیری جریان آمپر می باشد.
آمپرمتر
برای اندازهگیری جریان از آمپرمتر استفاده می شود که این دستگاه به صورت سری در مدار قرار میگیرد.
اونت ركوردر
دستگاهي است كه وقايع وحادثه هارادر پستها ثبت ميكند.
اينكامينگ
ورودي ترانس مي باشد.(خروجي اصلي ترانس كه كليه فيدرهاي خروجياز آن تغذيه مي شوند).
اینتر لاک
برای جلوگیری ازمانور اشتباه معمولا بین***یونرها و بریکر چفت و بست مکانیکی یا الکتریکی قرار می گیرد.كه از آن به عنواناينترلاك نام برده مي شود.
اینورتر
این دستگاه ولتاژ مستقیم را به متناوبتبدیل می کند. مورد استفاده آن برای مصارف اضطراری و پر اهمیت در پست میباشد.
باطری
به مجموعه ای از سلول ها که در آنها فعل و انفعالات الکتروشیمیایی قابل رفت و برگشت صورت می گیرد باطری می گویند که هر سلول متشکل از صفحات مثبت و منفی و ماده ای بنام الکترولیت که محلول از 8 قسمت آب و 3قسمت اسید سولفوریک غلیظ می باشد.
باطری خانه
محل قرار گرفتن باطري در پست را باطري خانه گويند.

برقگیر
به منظور حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها وتخليهآنها به زمين از برق گير استفاده مي شود .اضافه ولتاژهائي كه در شبكه ايجاد مي شونديا ناشي از عوامل خارجي بوده نظير ساعقه ويا ناشي از اختلالات داخلي سيستم نظير– قطع ناگهان بار-. سوئيچينگ- اتصال كوتاه،عدم تنظيم ريگلاتوري ولتاژوغيره
.برقگیر در ابتدای پست وطرفين ترانس و در شبکه توزیع در ابتدای خط و درمسیر خط نصب می شود.
بریکر
کلید قدرتی است که در موقع لزوم جريان عادي شبكهودر موقع خطا جريان اتصال كوتاه وجريان زمين را سريع قطع نمايد این کلید قطع جریانرا در یک فضای عایق انجام می دهد بنابراین این کلید میتواند در زیر بار قطعکند.
كپسول اطفاء حريق
كپسول هايي كه در پست نصب گرديده و در داخل آن موادخاموش كننده آتش مانند پودر و گاز مي باشد و براي خاموش كردن انواع آتش از آناستفاده مي شود.
بی سیم

بی سیم دستگاهی که برای ارتباطات صوتی استفاده میشود.
پارالل کردن ترانس یا ژنراتور
یعنی موازی کردن دو ترانس فورماتور یا دوژنراتور با هم که هدف از پارالل کردن بالا بردن ضریب اطمینان شبکه و تعدیل بار بینخطوط و ترانس ها وژنراتورها و استفاده مناسب از قدرت و ظرفیت تجهیزات می باشد.
پست
محلی که در آنجا تبدیل ولتاژ انجام گرفته یا کلید زنی صورت میپذیرد.
پلاک ترانس
پلاکی است که بر روی ترانس نصب می شود و اطلاعاتی را درمورد ترانس از قبیل ضریب قدرت سیم بندی ترانس سال ساخت کشور سازنده ولتاژ وجریاننامی و...را نشان می دهد.
تپ چنجر
وسیله ای است که با تغییر دادن سبب تغییرولتاژ خروجی ترانس می گردد.این وسیله بیشتر در طرف فشارقوی ترانس نصب میشود.
ترانس مصرف داخلی
برای مصرف داخلی پست(،روشنایی،شارژر،تغذیه رله هاوتجهیزات ارتباطات راه دوراز اين ترانس) استفاده مي شود.
ترانس نولساز
بهمنظور ایجاد نقطه نول مصنوعی و در طرف مثلث ترانس ها و حفاظت ثانویه ترانس از ترانسنولساز استفاده می شود.
ترانسفورماتور
وسیله ای است که انرژی الکتریکی توسطالقاء متقابل تبديل مي كنند و می تواند ولتاژ کم را به زیاد و بالعکس تبدیل نماید.
ترمومتر
برای اندازه گیری درجه حرارت از این دستگاه استفاده می شود
تستپلاك
ترمينال هايي است كه در مواقع تست و تنظيم رله ها مورد استفاده قرار ميگيرد تا نيازي به قطع بريكر نباشد.
استیک
وسیله عایقی است برای باز یا بستنفیوز کتد یا گراند سیار از آن استفاده می شود.
خازن
جهت بالا بردن ولتاژ،جهتجبران بار راکتیو كه در پستهاي فوق توضيع استفاده ميگردد.
خط انتقال
جهتانتقال جریان برق،جهت تبادل اطلاعات و جهت تبادل پیام با نصب سیستمPLC
ديسپاچينگ
مركز كنترل پستهاي انتقال و نيروگاهها ميباشد.(ثبت وقايعايستگاهها،فرمان قطع و وصل ،روئيت مقادير (جريان و ولتاژو...)).از وظائف آنهاست
دیزلخانه
جهت تامين مصرف داخلي پست در زماني كه پست بي برق شدهباشد
دیفکت
در صورت به وجود آمدن اشكالي در تجهيزات جهت رفع عيب آن اين برگتكميل و به گروه تعميرات ارجاع داده مي شودتا رسيدگي گرددو رفع عيبشود.
رادیاتور ترانس
مخزنی است که در آن آب یا روغن در حال گردش وجود دارد کهدر اثر گردش دررادياتورآب يا روغن خنک شده و باعث خنك شدن ترانس ميشود.
راکتور
به منظور کاهش ولتاژ شبکه در مواقع افزایش ولتاژ شبکه(غیر عادیشدن ولتاژ) از راکتورها که جذب کننده بار راکتیو هستند استفاده می گردد.( جهت کاهشولتاژ).
رله استند بای
وقتی که یک اتصال زمین بر روی فیدرهای خروجی باقیماندهو حفاظت فیدرهای مذکور عمل نکند این رله به عنوان پشتیبان حفاظت ها عمل کرده وفرمانقطع را به طرف اولیه و ثانویه ترانس داده و باعث خارج شدن ترانس
می شود.
رلهبوخهلتس
این رله بین مخزن ترانس و کنسرواتور نصب می گردد.در اتصالی های شدیدداخلي ترانس گازهای زیاد همراه با جهش روغن ایجاد شده که فشار حاصله در رله بوخهلتسباعث عملکرد رله و تریپ ترانس می شود.
رله تانک پروتکشن
برای حفاظت ترانس درمقابل اتصالی با بدنه از آن استفاده می شود.
رله جریان زمین
رله اي است کهمانند رله جریان زیاد عمل می کند و اتصالیهای فاز به زمین را تشخیص داده و عمل میکند.
رله جریان زیاد
وقتی که جریان ورودی رله از ستینگ آن بالاتر رود ایندستگاه بدون تاخیر فرمان لازم را صادر می کند.
رله جهتی
از جنس رله های توانیمی باشند که بر اساس زاویه بین بردارهای ولتاژ وجریان عمل می کند.مانند رله جریانتوان که برای جلوگیری کردن از موتوری شدن ژنراتور به کار می رود.
رلهحفاظتی
دستگاهی که به طور خودکار جهت تشخیص خطا در شبکه، حس کردن خطا،نشان دادنخطا وفرمان جدا کردن بخش معیوب بکار می رود.
رله دیستانس
از لحاظ هر پست هرنقطه از شبکه دارای یک امپدلنس می باشد.که با به وجود آمدن خطا جای این نقاط درصفحه جابجا می شود باشناسایی جابجایی این نقاط می توان به خطا پی برد وآن راشناسایی کرد.این رله معمولا دارای سه ناحیه عملکرد می باشدو بر روي خطوط انتقال نصبميگردد و نقطه اتصالي بوجود آمده بر روي خط را مشخص مي نمايد
رلهدیفرانسیل
با نمونه برداری از جریانهای دو طرف ناحیه حفاظت شده و مقایسه آن بایک مقدار مشخص شده می تواند خطا را شناسایی و فرمان لازم را صادر کند.
رلهريكلوزر
اين رله بر روي خطوط نصب ميگردد تا درهنگام قطع در صورتي كه علت قطعگذرا و لحظه اي بوده بعد از مدت زمان تعريف شده روي آن فرمان وصل را به صورتاتوماتيك صادرنمايد.
رله فشار شكن
در صورتيكه فشارروغن يا گاز از حد تعريفشده بيشتر شود اين رله باعث تخليه اضافه فشار مي شود.
رله های توانی
این رلهها بر اساس توان عمل می کنند به عنوان مثال رله هایی که جهت توان را اندازه گیری میکنندیا رله هایی که توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری می کند.
رله کمبودولتاژ
این رله هنگامی عمل می کند که ولتاژاز مقدار نامی پایین تر بیاید.معمولاآن را روی 80% مقدار نامی تنظیم می کنند.
***يونرسر خط
جهت باز كردن خط ازپست در صورتي كه جريان از روي خط برداشته شده باشد و بريكر در ايستگاه مربوطه قطعباشد.
***یونر
کلید قدرتی است که برای قطع و وصل ولتاژبه کار می رود اینکلید نمی تواند جریان برق را در زیر بار قطع کند.
***یونر ارت

به منظورایمنی افرادی که روی خط انتقال و تجهیزات پست کار می کنند و همچنین تخلیه بارهایباقی مانده روی خطوط در ابتدای خطوط وپست های فشار قوی از ***یونر ارت استفاده میشود.
***یونر بای پاس
***یونری است كه برای ارتباط بین دو باس بار از آناستفاده می کنند.
سیستم خنک کنندگی ترانس
جهت کاهش درجه حرارت ترانس ها وافزایش بازدهی و راندمان ترانسها از سیستم خنک کنندگی مختلفی بسته به قدرت و نوعترانسها به کارگرفته می شود
سیلیکاژل
جهت جلو گيري از نفوظ رطوبت به ترانس هااز سنگ سیلیکاژل استفاده می شود در حالت عادی رنگ آن آبی می باشد و در صورت تغییررنگ آن باید تعویض گردد.
شین یا باس بار
تمام سیم ها و کابل های یک نیروگاهیا ایستگاه که ولتاژ مساوی دارند با یک شمش یا باسبار در هر فاز به هم متصل می شوندو سپس با تبدیل ولتاژتوسط ترانسفورماتور به ولتاژدیگر تبدیل و به باسبارهای دیگرمنتقل می شود.
صفحات هم پتانسيل
شبكه هاي آهني هستندكه زير پاي اپراتورها دربعضي نقاط مانند زير ***يونرها و بريكرها براي از بين بردن ولتاژ تماس مورد استفادهقرار مي گيرد.
صفحه آلارم
صفحه ای است که دارای چراغهایی در هر خانه است کهدر آن عملکر رله ها و تجهیزات حفاظتی نشان داده می شود و به محض عمل کردن رله چراغمربوط به آن رله در صفحه آلارم روشن می شود.
ضريب قدرت
ضريب قدرت يا كسينوسفي ،كسينوس زاويه بين بردار توان اكتيو و توان ظاهري مي باشد.
فاز متر
وسیلهاست که دارای لامپ مخصوص می باشد و با تماس با خطوط انتقال با روشن یا خاموش شدناین لامپ می توان به برقدار یا بی برق بودن خط پی برد.
فالت رکوردر
دستگاهیاست که برای ثپت کردن خطاهای به وجود آمده ازآن استفاده می شود.اين دستگاه خطا هارا به صورت نموداري ثبت مي كند.
فایر باکس
شامل یک جعبه می باشد جهت اتفاحريق که در داخل آن یک قرقره بزرگ و یک سر لوله با تعداد معینی لوله نواری دراندازه 20 متری وجود دارد این جعبه به صورت عمودی یا افقی نصب می شود.و بهترینفاصله برای نصب ان در داخل از کف تقریبا 70 سانتی متر است.
فرم اجازهکار
مسئول ايستگاه با روئيت فرم درخواست انجام كار كه به تاييد گروه تعميرات،بهره برداري،ديسپاچينگ رسيده باشد فرم اجازه كار صادر مي نمايد و مشخص كننده محلهاي قطع تجهيزات همراه با حصار كشي و قفل تجهيزات خاموش شده تحويل گروه تعميرات مينمايد.
فرم درخواست انجام کار
اين فرم داراي سه قسمت 1-درخواست گروه تعميرات2-تاييد بهره برداري3-تاييد ديسپاچينگ مي باشد كه در تاريخ مشخص شده و مدت زمانانجام كار و مشخص شدن تجهيزاتي كه قطع شوند مي باشد و توسط گروه تعميرات به ايستگاهآورده مي شود.
فرکاس متر
برای اندازه گیری فرکانس شبکه از فرکانس متر استفادهمی شود.این دستگاه به صورت موازی در مدار نصب می شود واحد فرکانس هرتز میباشد.
فرکانس
تعداد سیکل های صورت گرفته را در مدت زمان یک ثانیه فرکانسگویند. واحد فرکانس هرتز می باشد

کلیدهای قدرت :
كليدهاي قدرت به دو دسته تقسيمميشوند:
1- كليد بدون قابليت قطع زير بار (***يونر)
2-كليد با قابليت قطع زير بار ( دژنكتور)

***يونر: ***یونر باید در حالت بسته یکارتباط گالوانیکی محکم و مطمئن در کنتاکت هر قطب برقرار می سازد و مانع افت ولتازمی شود.لذا باید مقاومت عبور جریان در محدوده ***یونر کوچک باشد تا حرارتی که دراثر کار مداوم در کلید ایجاد میشود از حد مجاز تجاوز نکند .این حرارت توسط ضخیمکردن تیغه و بزرگ کردن سطح تماس در کنتاکت و فشار تیغه در کنتاکت دهنده کوچکنگهداشته می شود .در ضمن موقع بسته بودن کلید نیروی دینامیکی شدیدی که در اثر عبورجریان اتصال کوتاه بوجود می آید .باعث لرزش تیغه یا احتمالاباز شدن آن نگردد.از اینجهت در موقع شین کشی و نصب ***یونر دقت باید کرد تا تیغه ***یونر در امتداد شینقرار گیرد .بدین وسیله از ایجاد نیروی دینامیکی حوزه الکترومغناطیسی جریان اتصالکوتاه جلوگیری بعمل آید.

 

موارد استعمال***یونر:
همانطور که گفته شد اصولا ***یونر ها وسائلارتباط دهنده مکانیکی وگالوانیکی قطعات وسیستمهای مختلف می باشندودر درجه اولبمنظظور حفاظت اشخاص و متصدیان مربوطه در مقابل برق زدگی کار برده میشوند.بدین جهتطوری ساخته میشوند که در حالت قطع یا وصل محل قطع شدگي یا چسبندگی بطور واضح واشکارقابل رویت باشد.
از انجاییکه ***یونر باعث بستن یا باز کردن مدارالکتریکینمیشود برای باز کردن یا بستن هر مدار الکتریکی فشار قوی احتیاج به یک کلید دیگریبنام کلید قدرت خواهیم داشت كه قادر است مدار را تحت هر شرایطی باز کند و ***یونروسیله ای برای ارتباط کلید قدرت ویا هر قسمت دیگری از شبکه که دارای پتانسیل است بهشین میباشد .طبق قوانین متداول الکتریکی جلوی هر کلید قدرتی از 1کیلوولت به بالا ويا هر دو طرف در صورتیکه ان خط از هر دو طرف پتانسیل می گیرد***یونر نصب می گردد. برای جلوگیری از قطع ویا وصل بی موقع ودر زیر بار ***یونرمعمولا بین ***یونر وکلید قدرت چفت وبست(مکانیکی یا الکتریکی)بنحوی برقرار می شودکه با وصل بودن کلید قدرت نتوان ***یونر را قطع ویا وصل کرد. بر خلاف کلید های هوایی ،***یونرها قادر به قطع هیچ جریانی نیستند.آنها فقط در جریان صفر باز و بسته می شوند . این کلیدها اصولا جدا کننده هستند کهما را به جدا کردن کلیدهای قدرت روغنی ، ترانسفورماتوها، خطوط انتقال و امثال آنهااز شبکه زنده قادر می سازند .***یونرها از لوازمات تعمیراتی وتغيير مسير جریانمیباشند.
انواع ***یونر:
1- ***یونر تیغه ای یا اره ای
2- ***یونرکشویی
3- ***یونر دورانی
4- ***یونر قیچی ای یا پانتوگراف
***یونرتیغه ای یا اره ای: برای قطع و وصل ولتاز و حفاظت مطمئندر زمان عملکرد استفاده می شود و بیشتر برای فشار متوسط کاربرد دارد . بر حسب میزانجریانی که از آن عبور می کند تیغه های آن می تواند از ساده به دوبل و از نوع تسمهای به پروفیلی و میله ای و لوله ای تغییر یابد . نوع اهرمی آن در فشار قوی وفوقفشار قوی کاربرد دارد . این ***یونر ها به دلیل وجود شرایط جوی و وجود تنش هایمختلف بایستی طوری نسب شود که در اثر نیروی برف یا باد به راحتی وصل نگردد.
***یونر کشویی: برای عملکرد،***یونر در جایی استفاده می شود که عمق تابلو کم باشد . این ***یونرها بیشتر بهصورت میله ای در جهت عمودی قطع و وصل می شود و بیشتر در فشار متوسط کار برد دارد.
***یونر دورانی: بیشتر درشبکه های 63Kv به بالا استفاده می شود و عملکرد این ***یونر به صورت دو بازو در یکپل که جهت چرخش آنها 90 درجه معکوس همدیگر می باشند این نوع کلید در شرایط جوی نامناسب مقاومت خوبی از خود نشان میدهد.
***یونر قیچیای یا پانتوگراف: این نوع ***یونرها بیشتر در شبکه فوقفشار قوی کاربرد دارند و به لحاظ آنکه هر قطب روی یک پایه سوار است لذا از نظرجایگیری در پست حجم کمتری اشغال می کند و بیشتر زیر خط فشار قوی نصب می گردد.
***یونر با قطع زیر بار: این ***یونرها بدلیل جلوگیری از حجم زیاد پست و جلوگیری از مانوراپراتور و همچنین برای جلوگیری از اینترلاک (تنش) بین ***یونر و دژنكتور طوری طراحیمی شوند که برای قطع و وصل خطی کوچک و یا فیدرهای تغذیه و یا راه اندازی موتورهایفشار قوی و همچنین وصل آنها حدود 5/2 تا10 برابر قدرت قطع آنهاست و جریان قطع اینکلیدها 2تا 5/2 برابر جریان نامی است . این نوع ***یونرها دارای محفظه قطع ضعیفی میباشند که از نوع هوایی می باشند.

دژنكتور:
کلیدهای قدرت برای قطع جریانهای عادی و اتصال کوتاهطراحی می شوند .آنها مانند کلیدهای بزرگی رفتار میکنند که توسط شصتی های محلی و یاسیگنالهای مخابراتی توسط سیستم حفاظت از دور می توانند باز ویا بسته شوند . بنابراین ، کلیدهای خودکار در صورتی که جریان و ولتاز خط از مقدار تنظيم شده كمتر و يابيشتر شوند , دستور قطع را از طريق رله دريافت مي كند.
مهمترین کلید های قدرت به شرح زیر می باشند:
کلید قدرت روغنی(OCBS)
کلید قدرت هوایی
کلید قدرتSF6
کلیدقدرت خلا

کلید قدرت روغنی(OCBS): این کلید از بک تانک فولادی پر از روغن عایقی تشکیل شده است.اگر اضافهباری به وجود آید ،پیچک قطع یک فنر قوی را آزاد می کند که سبب کشیده شدن میله عایقوباز شدن کنتاکت ها میگردد . به محض جدا شدن کنتاکت ها جرقه شدیدی ایجاد می شود کهسبب تبخیر روغن در اطراف جرقه می گردد . فشار گاز های داغ ایجاد اغتشاشی در اطرافکنتاکت ها میکند که سبب چرخش روغن خنک در اطراف قوس شده ،آن را خا موش می کند . درکلیدهای پر قدرت مدرن قوس در مجاورت یک محفظه انفجار قرار میگیرد، به طوری کهگازهای داغ سبب جریان شدید روغن می گردند . این جریان شدید در اطراف قوس برای خاموشکردن آن جاری می شود . سایر انواع کلیدهای قدرت به صورتی طراحی شده اند که
قوسالکتریکی در آن توسط یک میدان مغناطیسی خودایجاد شده منحنی وار و طولانی می شود وبه قوس در برابر یک سری بشقاب های عایقی دمیده می شود ، به طوری که قوس تکه تکه شدهخنک می شود.
کلید قدرت هوایی: این کلید ها مدار با دمیدن هوای فشرده با سرعت ما فوق صوت به کنتاکتهای باز شده قطع می کنند . هوای فشرده در یک مخزن با فشار حدودMPa3 ذخیره شده وتوسط یک کمپرسور در پست پر می شود . پر قدرتترین کلید قدرت می تواند جریانهای اتصالکوتاه 40 کیلو آمپر را در ولتاز خط 765 کیلو ولت را در مدت زمان 3 تا 6 سیکل در یکخطhz60 قطع کند . صدایی که از دمیدن هوا ایجاد می شود آن قدر بلند است که از صداخفه کن در صورت نزدیکی کلید قدرت به مناطق مسکونی باید استفاده می شود.
کلید قدرتSF6: این کلیدکاملا بسته و با گاز عایق شده در هر کجا که فضا کم با شد مانند پست های اول شهر بهکار می رود . این کلید ها از انواع دیگر با قدرت های مشابه خیلی کوچکتر و از کلیدهای هوایی نیز کم صداتر است.
کلید قدرت خلا: این کلید ها با اصول متفاوتلی از دیگر کلید ها کار میکنند ، زیرا هیچ گازی برای یونیزه شدن در موقع باز شدن کنتاکت ها وجود ندارد . اینکلیدها کاملا آب بندی می باشند ودر نتیجه ساکت بوده وهیچ گاه در معرض آلودگی هواقرار نمی گیرند . ظرفیت قطع انها به حدودkv 30 محدود می شود و برای ولتازهایبالاتر از اتصال سری چند کلی استفاده می شود . از این کلیدها اغلب در سیستم هایمترو استفاده می شود.


رله اور کارنت دایرکشنال:
رله اورکارنت دایرکشنال که زمان روی آن تنظیم شدهو بر طبق آن عمل می کندو کاربرد رله جریان زیاد دایرکشنالبرای مواردیکه اتصالی از یک طرف تغذیه می شود به کار میرود.
انواع رله جریانزیادعبارتند از: 1- زمان ثابت 2- زمان معکوس 3- آنی
1- زمان ثابت: زمان عملکرد قابل تنظیم و به مقدار شدتارتباط ندارد یا بهعبارت دیگر رله ای است که در زمانمعینی تنظیممی شود.
2- زمان معکوس: زمان عملکرد نسبت عکس با شدت جریان داردیا به عبارت دیگر هرچقدر شدت جریان زیادترشود زمان قطعکمتر میشود.
3- آنی : زمان عملکرد صفر است.
رله ارت فالتدایرکشنال:
رله ای است که مستقیما از اتصالزمین تغذیه می کند و در هنگامی که یک فازیا دو فاز یا هرسه فازبه زمین وصل شود و جریاناز آن بگذرد و به زمین برسدفورا رله آن را دیده و بوبینآن تحریک شده و فرمان قطع را صادر می کند و شاخص آن اینعملرا نشان میدهد.
حفاظت ازباسبارها:
حفاظت اصلی باسبارها توسط رلهدیفرانسیل و حفاظت فرعی یا پشتیبانی آنهاتوسط رله هایاورکارنت و ارت فالت می باشد.
رله دیفرانسیل:
رله دیفرانسیل بر اساس مقایسه جریان ها ( تراز جریانی ) کار می کند وبهمقدار جریان بستگی ندارد و فقط اگر ضریبتبدیلبهم بخورد رله عمل می کند . رله دیفرانسیل برایحفاظت ترانس ،ژنراتور ، باسبار ، الکتروموتور بکار می رود.
مواردی که باعث عملکرد ناخواستهرله دیفرانسیل می شود:
الف : اشباع ترانس های جریانCT1 وCT2 در اثر عبور جریان اتصال کوتاه خارج از محدوده حفاظت باعثعملکرد رله می شود.
ب: وجود تپ چنجردر ترانس قدرت.
ج : جریان ضربهای در حفاظت ترانس قدرت.
بنابراین رله دیفرانسیل باید طوری ساخته شود که درموارد بالا از عملکردآن جلوگیری شود.
الف – اشباع ترانس های جریان : در اثرعبور جریان زیاد ناشی از اتصالکوتاه خارج از محدوده،حفاظت ترانس های جریانبه ناحیه اشباع می رسد و بعلت عدمتطبیق منحنی های مغناطیسی آنها در ناحیه اشباع و در نتیجه خطای ترانس های جریان،اختلاف جریانی بوجود می آیدکه می تواند باعثعملکرد نا خواسته رله شود.
ب - وجود تپ چنجردر ترانس های قدرت : در اثر تغییر مراحل تپ چنجر درترانسهای قدرت چون نسبت تبدیل ترانس ها در زمانتعویضتپ تغییر می کند در نتیجه در نسبت جریان اولیه وثانویه نیزتغییری بوجود می آورد که باعث عملکرد ناخواسته رله می شود. برای جلوگیری از عملکردرله دیفرانسیلبایدپایدار باشد.
ج – جریان ضربهای : هنگام برقدار کردنترانس ( در صورت باز بودن ثانویه)یک جریان ضربه ای که مقدار آن به 8 تا 12 برابرجریان نامی می رسد از سیم پیچ اولیه عبور می کند که چون مقدار آن درسیم پیچ اولیه می باشد و جریان ثانویه صفر استرلهدیفرانسیل به علت تفاوت جریان عمل خواهد کرددر صورتی کهاین جریان زیاد ، پس از چند میلی ثانیه کاهش می یابد و به جریان بی باری می رسد رلهنباید در این حالتعمل نماید برای جلوگیری از عملکرد رلهبایدinrush Proof باشد.
دستگاه حفاظت و مراقبت روغن:
دستگاه هایی که جهت مراقبت روغنبرای تعیین وتشخیص اتصال کوتاه در ترانس های روغنی روغنی بکار برده میشود عبارتند از : رله بوخهلتس و رله توی بر.
رله توی بر دردرجه اول برایحفاظت ترانس در مقابل اضافه بار و درجه دوم برای حفاظت در مقابل اتصالکوتاه بکار می رود . لذا برای شناسایی اتصال در داخلترانسبیشتر از رله بوخهلتس استفاده می شود
رلهبوخهلتس:
رلهبوخهلتس رله ایاست که جهت حفاظت دستگاه هایی که توسط روغنخنک می شود بکار می رود . اینرله دراثر تولید گاز یا هوادر داخل منبع روغنییا پایین آمدن سطح روغن از حد مجاز ویاجریانشدید بیش از حد مجاز روغن به کار می افتد و درمرحله اول زنگ خطر را بکارمیاندازد و سطح روغن اگر بیشترافت کرد درمرحله دوم دستگاه را قطع می کند . در رلهبوخهلتساز روغن بعنوان عایق کاری و خنک کننده استفاده میشود.
عواملی که سبب بکارانداختن رلهبوخهلتس می شود:
1- جرقه بین هسته و قسمت های مختلفترانس.
2- اتصال زمین بین حلقه های کلاف.
3- قطع شدن یک فاز یا سوختن آن.
4- چکه کردن روغن از تانک روغن ویا لوله های ارتباطیآن.
در مرحله اول که زنگخطر بکار میافتد و آلارم می دهد اشکالات بوجود آمدهعبارتند از:
1- نقایصعایقکاری.
2- خراب شدن عایقورقه های هسته وپیچ اتصال ورق های هسته.
3- کامل نبودن کنتاکتها دراتصالاتالکتریکی.
4- گرم شدن بیشاز حد قسمتی از سیمپیچ و خراب شدن عایق ها به علت عبور جریان فوکو بیش از حد.
در مرحله دوم که دستگاهقطعخواهد شد و فرمان تریپ به ترانس داده خواهد شد اشکالاتبوجود آمده عبارتند از:
1- شکستن بوشینگها.
2- اتصالکوتاه فاز به فاز.
3- اتصالزمین.
4- اتصال داخل سیمپیچ ها.
5- اتصال تپ هابهیکدیگر.
6- پایین آمدن سطحروغن در اثر سردشدن روغن بیش از حد و کم بودن روغن یانشتی روغن.
رله تویبر:
این رله نیزدرحفاظت ترانس های روغنی بکار برده می شود در این رله نیز ازحرکت روغن و ایجاد گازاستفاده شده است. همانطور که می دانیم ازدیاد درجه حرارت باعث انبساط روغنمی شودو این روغن ضمن گذشتن از لوله رابط بین ترانس و ظرف انبساطرزرو به یک سوپاپ سنج(دیافراگم ) برخورد می کند و در پشت سوپاپ فشار ایجاد میکندکه این فشار توسط فشارسنج سنجیده می شود کهدراین فشار سنج چندین کنتاکت پیش بینی و نصب شده استبهطوری که اگر ازدیاد فشار به طور آهسته انجام گیرد کنتاکت خبردهنده بسته و باعث بستن مدار سیگنال خواهد شد ودرصورتی که فشار سریعا ازدیاد یابد کنتاکت دیگری درفشار سنج موجب قطعفوری ترانس می شود. در مرحله اول در اثربار زیاد ودرمرحله دوم اثر اتصا ل کوتاه ایجادمی شود.

نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده