طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

فصل اول : تعاریف و اختصارات

عبارات و اصطلاحات زیر هنگامی که در" تعرفه ها"، "آیین نامه ها" و یا" قرارداد های برقراری انشعاب برق" به کار می روند معانی و مفاهیم ذیل را خواهند داشت :

1-4- متقاضی:متقاضی عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که برقراری انشعاب یا انشعابهای برق و یا تغییر در قدرت و یا در مشخصات انشعاب و یا انشعابهای موجود را درخواست کرده ولی هنوز درخواست وی انجام نگرفته باشد.

2-4- مشترک :مشترک عبارتست از شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب یا انشعابهای مورد تقاضای وی ، بر طبق مقررات برقرار شده باشد.

3-4- شرکت :شرکت عبارت است از شرکت یا سازمانی که به موجب مقررات قانونی به کار تولید، انتقال و توزیع نیرو و یا بخشی از این امور اشتغال داشته و برق متقاضی را تامین می نماید و متقاضی پس از برقراری انشعاب، مشترک آن می گردد. شرکتهای برق منطقه ای و  شرکت توزیع نیروی برق مشمول این تعریف می باشند.

1-3-4- شرکتهای برق که در مناطق آزاد تجاری و صنعتی فعالیت می نمایند دارای تعرفه ها و آیین نامه های خاص هستند.

 4-4- شبکه های فشار ضعیف عمومی :شبکه های فشار ضعیف عمومی عبارتند از کلیه خطوط هوایی یا زمینی و سایر تاسیسات فشار ضعیف که برای توزیع نیرو از پستهای عمومی  توزیع  در معابر و گذرگاههای عمومی دایر و معمولاً از طریق جعبه انشعاب یا جعبه  تقسیم و یا به  طور  مستقیم  به خطوط سرویس مربوط  می شوندو کلاً متعلق به شرکت می باشند.

5-4- ولتاژ اولیه، ولتاژ ثانویه :در هر پست ترانسفورماتورولتاژبالاتررا ولتاژ اولیه و ولتاژ پایین تر را ولتاژ ثانویه می نامند.

6-4- شبکه های فشار قوی عمومی :شبکه های فشار قوی عمومی عبارتند از کلیه خطوط هوایی یا زمینی و پستهای فشار قوی با ولتاژهای 11 کیلووات یا بیشتر بر حسب مورد برای انتقال یا توزیع نیروی برق دایر و کلاً متعلق به شرکت می باشند.

1-6-4- خطوط و پستهای هوایی یا زمینی با ولتاژهای 11، 20 و 33 کیلوولت به طور اخص شبکه های فشار متوسط نامیده می شوند.

2-6-4- خطوط هوایی یا زمینی و پستهای با ولتاژ های63، 66 و 132 کیلوولت به طور اخص شبکه های فوق توزیع نامیده می شوند.

3-6-4- خطوط هوایی یا زمینی و پستهای با ولتاژهای 230 و 400 کیلوولت به طور اخص شبکه های انتقال نامیده می شوند.

 7-4- فیدر :فیدر عبارت است از مجموعه ای از وسایل قطع و وصل با ولتاژ اسمی معین که برای دریافت برق از بالادست سیستم برق رسانی و تحویل آن به پایین دست سیستم تعبیه می گردد. فیدرها به لحاظ شمول مفاد این آیین نامه به شرح ذیل دسته بندی می شوند :

1-7-4- فیدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از پست فوق توزیع عبارت است از تابلو و تجهیزات آن که در اطاق ولتاژ فشار متوسط پست فوق توزیع قرار گرفته و خط فشار متوسط از آن تغذیه می گردد.

2-7-4- فیدر در مورد خط فشار متوسط انشعابی از خط موجود عبارت است از جداساز ( سکسیونر ) هوایی و یا یک سری قطع کننده که خط انشعابی از آن طریق تغذیه می شود.

3-7-4- فیدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از پست توزیع زمینی عبارت است از تابلوی جداساز ( سکسیونر ) قابل قطع زیر بار و یا تابلوی کلید ( دژنکتور ) که خط خروجی مذکور را تغذیه می نماید.

4-7-4- فیدر فشار قوی ترانسفورماتور در پست زمینی عبارت است از تابلوی کلید ( دژنکتور ) و یا تابلو سکسیونر فیوزدار که ترانسفورماتور را به شبکه فشار قوی اتصال می دهد.

5-7-4- فیدر در مورد پست ترانسفورماتور توزیع هوایی عبارت است از مجموع قطع کننده ها و برقگیرها که در محل اتصال خط فشار متوسط به ترانسفورماتور نصب می شوند.

6-7-4- فیدر در مورد خطهای خروجی فشار ضعیف عبارت است از کلید یا کلید فیوز نصب شده در تابلوی فشار ضعیف پست ترانسفورماتور که از طریق آن برق فشار ضعیف برای مصرف کننده ( یا مصرف کنندگان ) ارسال می گردد.

1-6-7-4- چنانچه تابلوی فشار ضعیف دارای بیش از یک خط خروجی باشد، هرکلید فیوز منصوب در ابتدای هر خط خروجی یک فیدر محسوب خواهد شد. در این صورت بهای کلید کل اتوماتیک ( کلید خروجی ترانسفورماتور ) و قیمت تابلو را باید به نسبت بین کلید فیوزهای خروجی موجود تقسیم کرد.

8-4- خطوط نیرو رسانی :خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع که شبکه عمومی موجود را با ظرفیت کافی به نقطه تحویل متصل می کنند خطوط نیرو رسانی نامیده می شوند.

9-4- خط سرویس (در شبکه فشار ضعیف) :خط سرویس عبارت است از بخشی از خطوط نیرو رسانی که مقطع آن متناسب با قدرت انشعاب یا انشعابات متقاضی در نظر گرفته شده است و شبکه فشار ضعیف عمومی یا پست عمومی توزیع را به نقطه تحویل متصل می کند. خطوط سرویس کلاً متعلق به شرکت و در اختیار آن می باشند.

10-4- وسایل اندازه گیری و کنترل :این وسایل عبارتند از کنتور یا کنتورها، فیوزها، ساعت فرمان و سایر ملحقات و کلیه وسایل و دستگاههای مربوطه که به منظور محدود کردن یا سنجش مقدار توان و انرژی برق ( اکتیو و راکتیو ) بر طبق قرارداد در نقطه تحویل نصب می شوند و در اختیار شرکت می باشند. محل نصب این وسایل در تمامی موارد توسط شرکت تعیین می گردد.

11-4- نقطه تحویل : نقطه تحویل عبارت است از نقطه ای که تاسیسات شرکت به تاسیسات مشترک اتصال داده می شود و در آن محل وسایل اندازه گیری نصب می گردد.

12-4- خطوط نیرو رسانی و تاسیسات اختصاصی برقی مشترک :خطوط نیرو رسانی و تاسیسات اختصاصی برقی مشترک عبارتند از کلیه خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع و تمام سیم کشی ها، وسایل و دستگاههای برقی که بعد از نقطه تحویل واقع شده اند. نگهداری و تعمیر و کنترل کلیه خطوط نیرو رسانی و تاسیسات اختصاصی برقی مشترک بر عهده او می باشد.

13-4- قرارداد برقراری انشعاب برق :قرارداد برقراری انشعاب برق عبارت است از قرارداد منعقده بین شرکت و متقاضی، که بر طبق مفاد آن انشعاب برق دایر می گردد.

14-4- انشعاب برق :انشعاب برق عبارت است از امکان استفاده مجاز از انرژی الکتریکی که از طریق دایر کردن خطوط و وسایل اندازه گیری لازم، طبق مقررات محقق می شود.

1-14-4- انشعاب برق فشار ضعیف: انشعاب برق فشار ضعیف عبارت است از انشعاب برق یکفاز با ولتاژ 230 ولت و سه فاز با ولتاژ 400 ولت، با تغییرات 5 درصد.

2-14-4- انشعاب برق فشار قوی: انشعاب برق فشار قوی عبارت است از انشعاب برق با ولتاژهای 11 کیلووات و بیشتر با تغییرات 5 درصد.

15-4- تامین برق :تامین برق عبارت است از عرضه توان و انرژی مورد تعهد شرکت در قرارداد منعقده در نقطه تحویل با ولتاژ استاندارد و فرکانس 50 هرتز با تعمیرات 3/0، اعم از اینکه توان و انرژی استفاده بنماید و یا ننماید.

16-4- انواع انشعابهای برق :

1-16-4- انواع انشعابهای برق بر اساس نوع فعالیت و کاربری به شرح زیر است:
الف) انشعاب برق مصارف خانگی:انشعاب برق برای مصارف خانگی به انشعابی اطلاق می شود که صرفاً به منظور به کار انداختن و استفاده از وسایل و تجهیزات متعارف خانگی در واحدهای مسکونی دایر می گردد. واحد مسکونی در مناطق شهری عبارت است مکانی برای زندگی که به تشخیص شرکت حذاقل دارای یک اطاق و یک آشپزخانه و یک سرویس بوده و ورودی آن ( اعم از اینکه در داشته و یا نداشته باشد ) مستقل و یا مرتبط به راهروی اشتراکی و سیم کشی آن مجزا باشد. تشخیص واحد مسکونی در روستاها به عهده شرکت می باشد.

 
ب) انشعاب برق مصارف اشتراکی:این انشعاب برای به کار انداختن تاسیسات اشتراکی مانند آسانسور، شوفاژ، تهویه مطبوع یا روشنایی عمومی و امثال آن در بلوکها و مجموعه های ساختمانی مسکونی و شهرکهای مسکونی و صنعتی و عمومی به طور جدا از سایر انشعابات دایر می گردد. به هر بلوک و یا مجموعه ساختمانی که همه واحدهای آن دارای کاربری یکسان باشند تنها یک انشعاب برای مصارف اشتراکی واگذار می گردد. در صورتی که تاسیسات اشتراکی بلوک ها و یا مجموعه هایی که چند نوع فعالیت ( مسکونی، تجاری، عمومی و غیره ) در آنها انجام می شود مجزا باشد می توان بیش از یک انشعاب اشتراکی واگذار نمود.

 
ج) انشعاب برق مصارف عمومی:انشعاب برق برای مصارف عمومی به انشعابی اطلاق می شود که برای خدمات عمومی به کار رود.

 
د) انشعاب برق تولید ( کشاورزی ):انشعاب برق تولید کشاورزی به انشعابی اطلاق می شود که ار نیروی برق برای پمپاژ آبهای سطحی و زیر زمینی و یا پمپاژ مجدد آب برای تولید محصولات کشاورزی استفاده می کند و دارای پروانه معتبر بهره برداری از سازمانهای آب منطقه ای نیز می باشد.
1- انشعاب برق چاههای آب غیر کشاورزی: کلیه چاههای آب غیر کشاورزی با توجه به کاربردشان بر حسب مورد بهای برق را با تعرفه های مربوط پرداخت خواهند نمود.

 
ه) انشعاب برق تولید ( صنعت و معدن ):انشعاب برق تولید ( صنعت و معدن ) به انشعابی اطلاق می شود که ار برق برای به کار انداختن و بهره برداری از صنایع، کارخانه ها، استخراج معادن، صنایع کشاورزی برای تولید فرآورده های کشاورزی و دامی در کارگاهها ( مشخص شده در تعرفه تولید ) و صنایع کوچک و صنوف تولیدی که دارای پروانه معتبر بهره برداری از مراجع ذیربط هستند، استفاده می شود.

 
و) انشعاب برق سایر مصارف:انشعابی که برای محل کسب دایر می گردد مشمول این تعرفه می باشد. ضمناً مصارف سایر انشعاب هایی که با هیچیک از موارد دیگر بند 1-16-4 مطابقت ندارند مشمول تعرفه تجاری و سایر مصارف است.

 
ز) انشعاب برق مصارف آزاد:این انشعاب ویژه متقاضیانی که تمایل به پرداخت هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق، ندارند. بهای برق مصرفی انشعاب آزاد با توجه به نوع مصرف و انطباق آن با هر یک از موارد "الف" تا "و" و بند 1-16-4 با تعرفه خاص انشعاب بهای برق مصرفی انشعاب آزاد محاسبه و دریافت خواهد شد. برقهای غیر دائم، چراغانیها و تابلوهای تبلیغاتی نیز از جمله اینگونه انشعابات محسوب می گردند.

 
ح) انشعاب برق برای فروش مجدد:این انشعاب ویژه مشترکینی می باشد که نیروی برق را به صورت یک جا از شرکتها دریافت و از طریق شبکه تحت مدیریت خود مجدداً به مشترکین نهایی به فروش می رسانند.

2-16-4- انواع انشعابهای برق با توجه به نحوه مدیریت مصرف به شرح ذیل بوده و بر اساس تعرفه های ابلاغی برق مشمول نرخهای مختلف می گردند.
انشعابات نوع الف: مشترکینی که در اوقات اوج بار با اعلام قبلی شرکت با اعمال مدیریت مصرف بار خود را کاهش می دهند.
انشعابات نوع ب: مشترکینی که حتی در حالاتی که بنا بر پیش بینی مرکز کنترل شبکه ( جهت جلوگیری از افت فرکانس، افت ولتاژ یا پرباری خطوط و پستها خارج از میزان مجاز ) شرکت ناچار به اعمال خاموشی از پیش تعیین شده می باشد، قطع برق نخواهند داشت.
انشعابات نوع ج: مشترکینی که تنها در 20 ساعت شبانه روز غیر از اوج بار از انشعاب خود استفاده می کنند و در ساعات اوج بار ( 4 ساعت به تشخیص شرکت ) از برق استفاده نخواهند کرد.

17-4- انرژی تحویلی:مقدار انرژی برقی تحویل شده که توسط وسایل اندازه گیری قرائت می شود، انرژی الکتریکی تحویل شده می باشد. واحد انرژی الکتریکی، کیلووات ساعت است.

18-4- دوره مصرف:فاصله زمانی دو قرائت متوالی وسایل اندازه گیری، دوره مصرف می باشد.

19-4- ماهانه:دوره ای است که شامل 30 روز مستمر می باشد.

20-4- بهای انرژی:مبلغی که بر اساس تعرفه مربوطه بابت انرژی مصرفی می باید توسط مشترک پرداخت گردد.

21-4- رقم ثابت ( آبونمان ):مبلغی ثابت که ماهانه بدون در نظر گرفتن میزان برق مصرفی می باید توسط مشترک پرداخت شود.

22-4- حداقل بهای برق:مبلغی است که اگر بهای برق و یا بهای انرژی و رقم ثابت ( آبونمان ) مشترکین با قدرت کمتر از 30 کیلووات بر حسب مورد کمتر از آن باشد، مبلغ مزبور دریافت خواهد شد.

23-4- قدرت متوسط و لحظه ای:نسبت مقدار انرژی مصرف شده به مدت مصرف را قدرت مصرفی متوسط در طی آن مدت می خوانند. قدرت لحظه ای عبارت است از قدرت متوسط در فاصله زمان کوتاهی که بتوان در طی آن مصرف انرژی را ثابت دانست. واحد قدرت کیلووات است.

24-4- قدرت قراردادی ( مجاز ):قدرتی که در قرارداد تعیین شده و مشترک حق استفاده بیش از آن را ندارد.

25-4- حداکثر بار:حداکثر قدرت مصرفی وسایل برقی مشترک که به طور همزمان در نقطه تحویل به کار می افتند یا انتظار می رود به کار بیفتند. واحد سنجش حداکثر بار، کیلووات است.

26-4- ضریب قدرت:نمایانگر کیفیت به کارگیری ظرفیت تاسیسات الکتریکی و برابر است با نسبت توان حقیقی به ظاهری. ضریب قدرت مجاز مشترک حداقل 9/0 می باشد و چنانچه کمتر از 9/0گردد مشترک می باید نسبت به نصب تجهیزات لازم اقدام نماید.

27-4- ضریب بار ( نسبت بار ):عبارت است از نسبت انرژی ( کیلووات ساعت ) مصرف شده طی یک دوره زمانی مشخص به حاصل ضرب حداکثر قدرت مصرفی ( کیلووات ) وتعداد ساعات آن دوره زمانی. ضریب بار معمولاً به صورت درصد بیان می شود.

28-4- فاصله زمانی قدرت:مدت زمان مشخصی که قدرت متوسط در طی آن به عنوان قدرت مصرفی منظور می گردد. فاصله زمانی قدرت 15 دقیقه تعیین می شود.

29-4- بهای قدرت:مبلغی که بر اساس تعرفه بابت هر کیلووات ( قدرت مصرفی یا قراردادی ) می باید در هر دوره ماهانه پرداخت گردد.

30-4- روشنایی معابر عمومی:روشنایی معابر عمومی شامل روشنایی پیاده روها، خیابانها، کوچه ها، بزرگراه ها، شاهراه ها، پلها و اماکن مشابه می باشد.

31-4- محل نصب وسایل اندازه گیری:وسایل اندازه گیری و سایر تجهیزات مربوطه در مکان مناسبی با نظر شرکت و بر اساس استاندارد به طریقی نصب می شود که فضای کار مناسب در همه جوانب وجود داشته باشد. نصب وسایل اندازه گیری در داخل ساختمان در صورت تایید شرکت مجاز خواهد بود.

32-4- قرائت وسایل اندازه گیری:قرائت وسایل اندازه گیری به منظور تنظیم صورتحساب در فواصل تعیین شده، شرکت انجام خواهد شد.

33-4- باز فروش برق:عبارت است از فروش برق توسط مشترک ( مشترکین ) به اشخاص ثالث، در محدوده انشعاب واگذار شده.

34-4- تعرفه: عبارت است از تعرفه های برق و شرایط عمومی آن. بر حسب مقطع زمانی موضوعات، تعرفه های همان مقطع زمانی معتبر بوده و مورد استناد قرار می گیرد.

 

فصل دوم: مقررات عمومی تأمین برق

35-4- شرایط درخواست برقراری و هر گونه تغییر در مشخصات انشعاب برق

1-35-4- هر متقاضی و یا هر مشترک می تواند برای هر واحد مسکونی، تجاری، عمومی، صنعتی، کشاورزی و غیره درخواست برقراری یا هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب برق را بنماید. قبول درخواست برقراری ( یا تغییر در مشخصات ) انشعاب برق منوط به حصول شرایط زیر است.
الف) شرکت امکانات لازم جهت برقراری و یا تغییر انشعاب برق مورد نیاز متقاضی را داشته باشد.
ب) متقاضی هیچگونه بدهی بابت بهای برق و یا هزینه های تامین برق در محل مورد نظر یا هر محل دیگری به شرکت توانیر، شرکتهای برق منطقه ای، شرکتهای توزیع نیروی برق و شرکت مدیریت شبکه نداشته باشد.
ج) موانعی که رفع آن عملی نباشد، برای انجام کار شرکت در محل مورد نظر وجود نداشته باشد.
د) در محل، انشعاب دیگری با همان کاربری ( با رعایت استثناء در مورد انشعاب اشتراکی ) وجود نداشته باشد.
ه) متقاضی در ایجاد مستحدثات و تاسیسات خود رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری را بایستی بنماید.

2-35-4- تعیین میزان جریان برق مورد نیاز متقاضی برای انشعابات کمتر از 30 کیلووات از اختیارات شرکت است، به استثنای انشعاب برق تولید کشاورزی که در هر حال قدرت آن بر اساس پروانه معتبر بهره برداری صادره توسط سازمانهای آب منطقه ای ( منطبق با آمپراژهای استاندارد مندرج در بند 64-4 ) تعیین خواهد شد.

3-35-4- هزینه های عمومی برقراری انشعاب از مـالک و یا متقاضی دریــافت می شود، ولی انشعاب منحصراً مربوط به ملک مورد تقاضا خواهد بود و در هر حال دریافت هزینه های عمومی برقراری انشعاب از متقاضی و صدور قبض دریافت وجه بنام پرداخت کننده یا متقاضی و همچنین برقراری انشعاب متقاضی دلیل بر مالکیت یا شناسایی حقی برای افراد مذکور نسبت به ملک نخواهد بود.

36-4- ضوابط برخورداری از نرخ برق مصارف تولید ( صنعت و معدن )

1-36-4- برخورداری از نرخ برق مصارف تولید ( صنعت و معدن ) منوط به ارائه یکی از مدارک زیر از وزارتخانه های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، یا واحدهای تابعه آنها می باشد :
- موافقت اصولی
- پروانه یا جواز تاسیس
- پروانه بهره برداری
- کارت شناسایی
-گواهی فعالیت صنعتی
هر یک از مدارک یاد شده از زمان ارائه به شرکتتا تاریخ انقضاء آن معتبر است و چنانچه پس از انقضاء اعتبار آن، مشترک نسبت به تمدید اعتبار یا ارائه یکی از مجوزهای معتبر دیگر اقدام ننماید، مشمول تعرفه تجاری و سایر مصارف خواهد شد.

2-36-4- تاسیسات صنعتی وابسته به وزارتخانه های نیرو، صنایع و معادن، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، جهاد کشاورزی و نفت با تایید وزارت نیرو مشمول تعرفه تولید ( صنعت و معدن ) می گردند.

همچنین تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تاسیسات مشابه در صورت ارائه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تعرفه تولید ( صنعت و معدن ) برخوردار خواهند بود.

3-36-4- مصارف روشنایی داخلی تاسیسات مشترکین صنعتی و روشنایی محوطه و نیز مصارف ساختمانهای اداری واقع در کارخانه تا 5 درصد قدرت قراردادی مجاز است و چنانچه به تشخیص شرکت از این مقدار تجاوز نماید بهای برق مصرفی این دسته از مشترکین با ضریب 20/1 محاسبه و دریافت می گردد. در صورتی که میزان استفاده غیر صنعتی این دسته از مشترکین به بیش از 20 درصد برسد مطابق بند 45-4 این آیین نامه با ایشان رفتار خواهد شد.

4-36-4- فعالیت های تولیدی که وجه غالب مصرف انرژی الکتریکی آنها در فرایند تولید صنعتی است و عرفاً جزء صنوف تولیدی محسوب می گردند، مطابق فهرست و ضوابط ابلاغی از طرف وزیر نیرو مشمول تعرفه تولید ( صنعت و معدن ) خواهند شد. این گونه کارگاهها در صورت دارا بودن پروانه کسب معتبر و منطبق با نوع فعالیت تولیدی و یا گواهی فعالیت صنعتی از اتحادیه صنف مربوطه و انطباق فعالیت جاری با پروانه کسب می توانند مشمول تعرفه تولید ( صنعت و معدن ) شوند.

5-36-4- کلیه مجوزهای مورد قبول شرکت می باید از نظر مدت اعتبار مورد بررسی قرار گیرند و موضوع در روی صورتحسابهای ارسالی یک دوره قبل از پایان مدت اعتبار به عنوان اخطار برای تمدید مجوزها به اطلاع مشترکین برسد.

 

 

37-4- ضوابط برخورداری از نرخ برق مصارف تولید کشاورزی

1-37-4- برخورداری از نرخ برق مصارف تولید کشاورزی منوط به ارائه پروانه معتبر بهره برداری از سازمانهای آب و رعایت قدرت مجاز الکتروپمپ قید شده در پروانه مذکور می باشد. پروانه بهره برداری از زمان ارائه به شرکت تا تاریخ انقضاء آن معتبر می باشد.

2-37-4- مصارف روشنایی و مصارف جنبی متعارف انشعاب برق کشاورزی تا یک درصد قدرت قراردادی مجاز است و چنانچه به تشخیص شرکت از این مقدار تجاوز گردد مشترک ملزم به تفکیک مصارف مزبور خواهد بود و شرکت با برقراری انشعاب مجزا، بهای برق مصرفی را بر طبق تعرفه مربوطه محاسبه و دریافت می نماید و در صورتی که مشترک نسبت به تفکیک انشعاب یا کاهش مصرف غیر مجاز خود اقدام نکند مشمول بند 45-4 این آیین نامه خواهد شد.

3-37-4- در صورتی که حداکثر قدرت و یا انرژی مصرفی مشترک از میزان مندرج در پروانه معتبر بهره برداری صادر شده از سوی سازمانهای آب تجاوز کند، مشمول تعرفه آزاد تولید کشاورزی می گردد.

38-4- نصب وسایل اندازه گیری:متقاضی باید بی آنکه هزینه ای متوجه شرکت شود محل مناسبی را با نظر شرکت برای نصب وسایل اندازه گیری آماده سازد. مشترک مسئول سالم نگاه داشتن کلیه وسایل و تجهیزاتی است که از طرف شرکت در محل برقراری انشعاب برق نصب می گردد و تحت هیچ عنوان حق دستکاری آنها یا پلمپهایی را که بر روی وسایل اندازه گیری و سایر تجهیزات نصب می باشد ندارد و تنها نمایندگان مجاز شرکت که هویت آنها مشخص باشد در صورت ضرورت می توانند نسبت به باز کردن پلمبها اقدام کنند.

39-4- تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری

1-39-4- مشترک ضمن اینکه مسئول مرئی نگهداشتن و قابل دسترس بودن محل وسایل اندازه گیری برق می باشد، به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب و وسایل آن را ندارد و چنانچه پس از نصب وسایل اندازه گیری، مشترک تغییری در وضعیت ملک یا ساختمان خود بدهد که محل دستگاهها نامناسب گردد یا مانعی در مقابل آنها ایجاد شود شرکت می تواند ضمن رعایت مفاد این آیین نامه، دستگاههای مزبور را با هزینه مشترک بر اساس بند 76-4 به محل مناسبی منتقل ( تغییر مکان داخلی ) نماید.

2-39-4- هر گاه در اجرای مقررات قانون توزیع عادلانه آب، چاههای دارای انشعاب برق جابجا شوند در حکم تغییر مکان داخلی بوده و با دریافت هزینه های جابجایی از مشترک، تغییر مکان داده می شود.

3-39-4- در صورتی که تغییر مکان داخلی نیازمند به ایجاد تاسیسات نیرو رسانی جدید باشد کل هزینه های مربوطه بر عهده مشترک خواهد بود. چنانچه پست به هزینه مشترک نصب شده باشد و به علت استفاده عمومی از آن امکان انتقال ترانسفورماتور به محل جدید ممکن نباشد، در این صورت هزینه تجهیزات پست بر عهده شرکت و هزینه نصب آن با مشترک خواهد بود.

40-4- جابجایی لوازم و وسایل عمومی شرکت :در مورد آن قسمت از وسایل و لوازم شرکت ( مانند جعبه انشعاب، دستک کابل و غیره ) که در معابر عمومی و روی دیوار ساختمانها نصب شده است چنانچه مالک ساختمان بخواهد تغییراتی در وضع دیوار مزبور داده یا آن را تجدید بنا نماید، شرکت می باید آن وسایل و لوازم را با هزینه خود جابجا کند ولی اگر وسایل و لوازم مزبور صرفاً جهت تامین برق همان ساختمان دایرشده باشد مشترک می باید هزینه های مربوطه را برابر هزینه انجام شده به شرکت پرداخت نماید.

41-4- تغییر مکان خارجی انشعاب برق

1-41-4- انشعاب برق مخصوص محلی است که در آن نصب و دایر شده است و جابجایی آن ممنوع است.

2-41-4- انشعاب منصوبه غیر قابل انتقال است و جدا از اصل ملک، قابل فروش، معامله و یا واگذاری به دیگری نمی باشد و چنانچه مشترکی جبراً یا به اختیار خود درخواست جابجایی محل مصرف برق را داشته باشد می باید تقاضای برچیدن انشعاب موجود خود را طبق بند 1-52-4 به عمل آورده برای تامین برق مورد نیاز خود در محل جدید مشابه سایر متقاضیان اقدام نماید.

3-41-4- در صورتی که به دلیل حوادث غیر مترقبه طبیعی و یا موارد تصریح شده در قانون نیاز به جابجایی انشعاب برق باشد و یا در مورد صنوف سیاری که مجوز مربوطه را دارند بعد از تصویب هیات مدیره شرکت می توان انشعاب را به محل دیگری انتقال داد. این جابجایی داخلی محسوب  و مطابق مفاد بند 39-4 عمل خواهد شد. میزان قدرت قراردادی و نوع مصرف نمی باید به واسطه این انتقال تفاوت نماید.

42-4- تغییر نام مشترک ( پرونده )

1-42-4- مالکین می توانند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای ( قولنامه رسمی، تعهد محضری، تقاضای مالک انشعاب ) که مورد تایید شرکت باشد، پس از احراز هویت، تقاضای تغییر نام مشترک را بنماید. در هنگام تغییر نام، شرکت نسبت به آزمایش و کنترل وسایل اندازه گیری اقدام می نماید.

2-42-4- تغییر نام مشترک و همچنین پاسخ به استعلام های محضری دفاتر اسناد رسمی منوط به تسویه حساب کامل می باشد.

3-42-4- چنانچه مشترک، سند پرداخت وام یا ودیعه ای داشته باشد که به طور رسمی به خریدار منتقل نشده باشد، کماکان به نام مشترک اولیه محفوظ بوده و در صورت مراجعه به وی مستر می گردد.

43-4- تعیین مقدار قدرت و انرژی تحویلی به مشترک و بهای برق مصرفی

1-43-4- ارقامی که وسایل اندازه گیری نشان می دهند و یا ثبت می نمایند دلیل کافی برای مصرف قدرت و انرژی به توسط مشترک بوده مشترک ملزم به قبول آن می باشد مگر آنکه به تشخیص شرکت اشکالی در کار وسایل اندازه گیری و یا اشتباه در قرائت آن وجود داشته باشد، در این صورت و همچنین در صورت اشتباه در محاسبات بهای برق مصرفی، بر اساس بندهای زیر عمل می گردد :
الف) شرکت بر طبق برنامه وسایل اندازه گیری برق مصرفی را آزمایش کرده و صحت کار آنها را از حیث ثبت و یا نشان دادن ارقام مصرف بر اساس استانداردهای پذیرفته شده کنترل خواهد کرد و یا بر حسب تقاضای مشترک آزمایش لازم را به عمل می آورد در صورت اخیر چنانچه وسایل اندازه گیری سالم تشخیص داده شود مشترک باید هزینه آزمایش را بر اساس بند 76-4 این آیین نامه پرداخت نماید.
ب) اگر ضمن آزمایشهای شرکت معلوم شود ارقامی را که وسایل اندازه گیری ثبت و یا نشان داده دارای بیش از 2% خطا می باشد ( کمتر از 2% قابل اغماض است ) تمام صورتحسابهای مربوط به مصارف برق به علت تاثیر اینگونه خطاها اصلاح خواهد شد. برای وسایل اندازه گیری نصب شده در ولتاژ 63 و 66 کیلوولت و بالاتر خطای قابل اغماض 5/0% می باشد. این گونه تعدیلات برای نصف مدتی که از تاریخ آخرین آزمایش وسایل اندازه گیری گذشته است به عمل می آید و هیچگاه مدت مذکور بیشتر از یک سال در نظر گرفته نخواهد شد. هرگاه نتوان مقدار قدرت و انرژی مصرفی را با توجه به درصد خطای وسایل اندازه گیری محاسبه نمود ، در این صورت شرکت تمام صورتحسابهای مدت یاد شده را بر اساس دقیقترین اطلاعات و آمار موجود اصلاح خواهد کرد. در مواقعی که صورتحساب یا صورتحسابها به طریقی که فوقاً اشاره گردید تعدیل یا اصلاح شود، شرکت هر مبلغی را که اضافه از مشترک وصول کرده است به وی مسترد می دارد و مشترک نیز می باید هر مبلغی را که بدهکار می شود با نظر شرکت ( به صورت نقدی و یا اقساط ) پرداخت نماید.
ج) علاوه بر مورد بند ( ب ) هر گونه کسری یا اضافه محاسبه بهای برق مانند موارد ناشی از نقائص یا اشتباه اتصال وسایل اندازه گیری از زمان وقوع نقص ویا اشتباه در قرائت وسایل اندازه گیری و اشتباه در اعمال ضرایب و ارقام وسایل اندازه گیری و اختصاص کد محاسباتی نادرست با توجه به مقررات وقت از طرفین قابل برگشت می باشد.
د) در تمام مواردی که در دستگاههای اندازه گیری نصب شده دستکاری و یا در درست کار کردن آنها دخالت شود و یا به هر نحوی عملی انجام شود که دستگاههای اندازه گیری میزان واقعی برق مصرفی را نشان ندهد، شرکت باید بهای مقدار برق مصرفی را که در اثر این گونه اقدامات ثبت نشده است ( مقدار آن بر اساس آمار و ضوابط موجود تعیین خواهد شد ) با بالاترین نرخ تعرفه آزاد مربوط به همان نوع مصرف محاسبه و به اضافه سایر هزینه هایی که از این گونه اقدام یا اقدامات غیر مجاز متوجه شرکت گردیده است، از مشترک وصول نماید و عنداللزوم مشترک را تحت پیگرد قانونی نیز قرار دهد.

2-43-4- در کلیه حالات فوق، صورتحسابها تنها تا زمان آخرین تسویه حساب قابل اصلاح خواهد بود.

44-4- تعهدات ناشی از صدور صورتحساب

1-44-4- مشترک مکلف به پرداخت مبلغ صورتحساب و بدهیهای احتمالی معوقه بهای برق مصرفی می باشد اعم از اینکه بدهیهای مذکور مربوط به مصرف کننده فعلی یا قبلی باشد. نرخ برق مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورتحساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکینی که خواهان پرداخت بهای برق قبل از انتهای دوره مصرف باشند در ضرایب مندرج در تعرفه های برق ضرب خواهد شد.

2-44-4- اعلام عدم دریافت صورتحساب توسط مشترک از تعهد پرداخت صورتحساب نمی کاهد ولی هرگاه مشترک با مراجعه به شرکت درخواست صدور المثنی نماید شرکت موظف است بر اساس بند 76-4 نسبت به صدور المثنی اقدام نماید.

3-44-4- مدت دوره صدور صورتحساب با نظر شرکت تعیین می گردد. در هر صورت این دوره برای مشترکین با قدرت کمتر از 30 کیلووات نبایستی از 60 روز بیشتر و  در مورد مشترکین با قدرت 30 کیلووات و بالاتر نبایستی از 30 روز بیشتر باشد. در مورد روستاها مدت مزبور با نظر هیئت مدیره شرکت تعیین خوهد شد.

4-44-4- چنانچه مشترک در طی مهلت قانونی پرداخت، نسبت به مفاد صورتحساب معترض باشد می تواند به شرکت مراجعه کند و شرکت موظف است نسبت به تصحیح یا تایید صورتحساب اقدام نماید.

45-4- تغییر در نوع مصرف

1-45-4- متقاضی تغییر در مصرف، قبل از تغییر در کاربری انشعاب برق می باید تقاضای تغییر کاربری انشعاب را به همراه مجوزهای مربوطه به شرکت ارائه نمایند و در صورت وجود امکانات فنی بر اساس درخواست متقاضی قرارداد برقراری انشعاب جدید با توجه به نوع کاربری منعقد می گردد. در صورتی که بر اساس تعرفه های روز، هزینه های عمومی برقراری انشعاب جدید بیش از قبلی باشد متقاضی می باید ما به التفاوت آن را پرداخت نماید، و اگر هزینه عمومی برقراری انشعاب جدید کمتر از قبلی باشد هیچگونه وجهی به مشترک پرداخت نخواهد شد.

2-45-4- چنانچه به تشخیص شرکت هر یک از مشترکین، از نیروی برق برای مصارفی به غیر از آنچه که در قرارداد برقراری انشعاب برق قید گردیده، استفاده نمایند و تعرفه مصرف جدید آنها بیش از تعرفه مصرف قبلی باشد، شرکت موظف است که با اخطار کتبی نسبت به تغییر تعرفه از تاریخ مصرف غیر مجاز به تشخیص خود اقدام و بهای برق مصرفی را به صورت زیر با تعرفه تجاری و سایر مصارف و در مورد مشترک انشعاب آزاد با تعرفه آزاد تجاری و سایر مصارف محاسبه و دریافت نماید :
الف) در صورتی که مصرف جدید نیاز به ارائه پروانه مجاز داشته باشد تا زمان ارائه پروانه با نرخ تجاری و سایر مصارف محاسبه گردد.
ب) در صورتی که مصرف جدید نیاز به ارائه پروانه مجاز نداشته باشد تا زمان تشخیص توسط شرکت با نرخ تجاری و سایر مصارف (حسب مورد آزاد تجاری و سایر مصارف ) و از زمان تشخیص با تعرفه منطبق بر مصرف جدید محاسبه گردد.

46-4- دسترسی به اماکن :مشترک حق دسترسی به اماکن خود به منظور برقراری انشعاب برق، قرائت وسایل اندازه گیری، بازرسی وسایل اندازه گیری، سیم کشی و سایر وسایل و تاسیسات مربوطه و همچنین تعمیر کردن و قطع نمودن انشعاب برق و برداشتن اموال متعلق به شرکت را به نمایندگان شرکت که هویتشان مشخص باشد اعطا می نماید. بنابراین برای موارد فوق طرح شکایات و ادعاهایی از قبیل ورود به عنف یا غیر قانونی به ملک غیر، علیه شرکت و کارکنان آن وارد نخواهد بود.

47-4- نحوه، شرایط و مسئولیت استفاده مشترک از انشعاب برق

1-47-4- در مواردی که دستگاههای مورد استفاده مشترک به گونه ای باشد که ایجاد نوسانات زیاد بنماید، مانند کار کردن با دستگاه جوشکاری، دستگاه اشعه ایکس، کوره های برقی، انواع آسانسور یا سایر تجهیزاتی که دارای مصارف زیاد لحظه ای بوده و موجب می شود که در ولتاژ برق سایر مشترکین و شبکه فشار قوی و فشار ضعیف عمومی اختلال پدید آید مشترک مسئول و موظف است تجهیزات اصلاحی را که شرکت برای رفع این نقیصه لازم بداند به هزینه خود تهیه و نصب و نگهداری کند.

2-47-4- در مواردی که مشترک، بر طبق ضوابط یا با اجازه وزارت نیرو از ژنراتور اختصاصی استفاده می نماید کلیه تجهیزات و لوازمی را که به منظور حفاظت و جلوگیری از برگشت جریان برق به شبکه شرکت لازم باشد به هزینه خود و با نظر شرکت تهیه و نصب نماید، در غیر این صورت شرکت بلافاصله نسبت به قطع انشعاب مبادرت خواهد نمود و مشترک با دریافت اولین اخطار باید نسبت به نصب لوازم حفاظتی بر طبق نظر شرکت اقدام نماید. هر گونه ضرر و زیانی از این بابت به شرکت وارد شود، مشترک مسئول جبران آن و پرداخت هزینه های متعلقه بر طبق نظر شرکت می باشد.

3-47-4- مشترک مسئول و پاسخگوی کلیه خسارات شرکت در برابر کلیه دعاوی و مطالباتی که در نتیجه قصور وی در انجام تعهدات خود ( بر طبق مفاد بند 47-4 و بندهای ذیل آن ) از طرف هر کس علیه شرکت بشود خواهد بود.

48-4- مداومت جریان برق :شرکت با توجه به بند 15-4 این آیین نامه مسئول تداوم تامین برق مشترک است ولی این تعهد شامل حوادث ناشی از عوامل خارج از کنترل و حوادث قهری و همچنین قطع برق بر اساس موافقت با مشترک و نیز اجرای مفاد بند 50-4 نمی باشد. تشخیص "عوامل خارج از کنترل و حوادث قهری" با وزارت نیرو است.

49-4- اصلاح و تعویض وسایل و لوازم انشعاب :این قسمت از وسایل و لوازم انشعاب برق که به علت فرسوده شدن یا حوادث قهری نیاز به تعویض یا اصلاح داشته باشد، بدون نیاز به درخواست مشترک و بدون دریافت هزینه توسط شرکت انجام خواهد گردید، مگر آنکه به تشخیص شرکت، مشترک در ایجاد موارد مذکور دخالت داشته باشد، که در این صورت می باید هزینه مربوطه را ( بر اساس قیمت تمام شده ) پرداخت نماید.

50-4- قطع موقت انشعاب برق

1-50-4- شرکت در موارد مشروحه زیر انشعاب برق مشترک را موقتاً قطع خواهد کرد :
الف) در صورتی که مشترک پس از تسویه حساب، تقاضای قطع موقت انشعاب برق را بنماید. در حالتی که یک انشعاب چند استفاده کننده داشته باشد، باید کلیه استفاده کنندگان تقاضای قطع موقت انشعاب را بنماید.
ب) اگر مشترک، در اجرای مفاد مقررات مندرج در این آیین نامه و یا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب برق به تشخیص شرکت قصور کند.
ج) اگر صورتحسابهای برق مصرفی و یا سایر بدهیها در سر رسید مقرر پرداخت نشود.
د) در صورتی که نیروی برق به مصرف غیر مجاز برسد و یا در تاسیسات متعلق به شرکت دستکاری شود یا مقررات فنی و استاندارد و همچنین حریم تاسیسات برق رعایت نشود.
ه) در صورتی که امکان قرائت وسایل اندازه گیری در سه دوره متوالی به دلیل بسته بودن محل فراهم نگردد.
و) هر گاه حکم یا قراری از سوی مقامات قضایی در زمینه قطع برق صادر گردد.
ز) در مورد کلیه مشترکین پمپهای آب کشاورزی، در صورتی که سازمان آب منطقه ای درخواست قطع نماید.

2-50-4- در هنگام قطع برق کماکان صورتحساب بر حسب مورد بر مبنای حداقل بهای برق ماهانه یا رقم ثابت ( آبونمان ) صادر خواهد شد.

3-50-4- چنانچه مشترکی بابت بهای برق مصرفی و سایر هزینه های مربوطه به شرکت بدهی داشته باشد، شرکت می تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترک مذکور را در محل دیگر نیز با اخطار قبلی قطع نموده و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداری نماید. ضمناً چنانچه محل مزبور در حوزه فعالیت شرکت دیگر باشد شرکت مورد بحث می باید با درخواست شرکت ذینفع نسبت به قطع برق اینگونه مشترکین در مورد وصول مطالبات شرکت مزبور همکاری لازم را به عمل آورد. همچنین برقراری انشعاب جدید به نام مشترک مزبور نیز تا تسویه حساب کلیه مطالبات با شرکت امکان پذیر نخواهد بود.

 51-4- برقراری مجدد انشعاب برق

1-51-4- برای برقراری مجدد انشعاب برق در محلی که سابقاً انشعاب برق وجود داشته و به علل مندرج در بند 50-4 موقتاً جریان برق قطع گردیده است، مشترک می باید بر اساس تعرفه های مصوب کلیه بدهیهای معوقه و هزینه وصل یا نصب مجدد و خسارات وارده و حداقل بهای برق و یا رقم ثابت ( آبونمان ) ماهانه ( بر حسب مورد ) در طول دوران قطع برق را به شرکت پرداخت نماید.

2-51-4- در مورد مشترکینی که به دلیل عدم پرداخت به موقع صورتحسابهای خود مشمول بند 50-4 می گردند، شرکت می تواند برقراری مجدد انشعاب را (علاوه بر موارد مندرج در بند 1-51-4 ) منوط به تادیه پیش پرداخت نماید. میزان پیش پرداخت حداکثر می تواند معادل بهای برق مصرفی آخرین صورتحساب باشد.

3-51-4- در مواردی که مطابق مفاد این آیین نامه جریان برق قطع می شود، مشترک مجاز به دخالت در تاسیسات و وصل خودسرانه جریان برق نمی باشد و در صورت تخلف، جریان برق قطع و برقراری مجدد آن موکول به سپردن تعهد کتبی بر تکرار نشدن خلاف و تسویه حساب کامل و پرداخت معادل 2 برابر هزینه وصل آن انشعاب برق خواهد بود.

52-4- برچیدن دائم انشعاب برق

1-52-4- در هر یک از چهار حالت زیر شرکت انشعاب برق مشترک را به طور دائم جمع آوری، اشتراک مربوطه را باطل و با مشترک تسویه حساب خواهند نمود :
الف) هرگاه مشترکی که تنها مصرف کننده برق از انشعاب می باشد درخواست برچیدن دائم انشعاب را بنماید.
ب) هرگاه بدهی مشترک به 100% هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق مندرج در جدول "هزینه های برقراری انشعاب برق" برسد و علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت بدهی مربوطه پرداخت نگردد.
ج) هرگاه یک سال از تاریخ قطع برق بگذرد و مشترک علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت وضع خود را مشخص ننماید.
د) هرگاه خلاف موضوع بند 3-51-4 ( در ارتباط با وصل خودسرانه جریان برق قطع شده توسط مشترک ) برای بار دوم تکرار شود.

2-52-4-در کلیه حالات فوق اگر مشترک یا فردی که قائم مقام قانونی وی محسوب می شود جهت تسویه حساب مراجعه نماید بخشی از ارزش انشعاب برابر ارقام مندرج در ستونهای جدول "هزینه های برقراری انشعاب برق" پس از کسر بدهی و خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد مسترد خواهد شد. مبلغ مذکور در مورد انشعابات واگذار شده روی ولتاژهای 400، 230، 132، 66، 63 کیلوولت شصت درصد و روی ولتاژهای 33، 20، 11 کیلوولت و فشار ضعیف پنجاه درصد خواهد بود. در صورت عدم امکان بازپرداخت نقدی، مبالغ مزبور به صورت اقساط و حداکثر ظرف یک سال به مشترک پرداخت خواهد گردید. در هر حال مبلغ قابل استرداد از مبلغ مندرج در ستون یک جداول "هزینه های برقراری انشعاب برق" کمتر نخواهد بود.

3-52-4- ارزش هر انشعاب برابر است با ارقام ذکر شده در ستون های یک و دو جدول شماره یک و در ستونهای یک، دو و سه جدول شماره دو "هزینه های برقراری انشعاب برق" که بر حسب مورد به ازاء هر کیلووات و یا هر انشعاب می باشد.

53-4- بازفروش برق :مشترک بدون کسب مجوز شرکت حق بازفروش نیروی برق را ندارد.

54-4-انصراف متقاضی از اجرای قرارداد :در صورتی که متقاضی قبل از تامین برق به عللی درخواست فسخ قرارداد تامین برق را بنماید شرکت موظف است پس از کسر هزینه لوازم مصرفی و خدمات انجام شده برای متقاضی مذکور ( ازقبیل هزینه بازدید محل و تهیه طرح و نقشه های عملیات اجرایی و غیره )، مابقی مبالغ پرداختی متقاضی را مسترد نماید.

55-4- خسارات و سایر هزینه ها :اگر مشترکی به تاسیسات برق خسارتی وارد کند می باید هزینه آن را بر اساس برآورد شرکت پرداخت نماید.

56-4- قراردادهای برقراری انشعاب برق

1-56-4- قراردادهای برقراری انشعاب برق که بین شرکت و متقاضی منعقد می گردد، می باید بر اساس مفاد این آیین نامه و مستند به آن باشد. ضمناً هر تغییری در آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق ( به جز هزینه های برقراری انشعاب برق ) شامل کلیه متقاضیان ومشترکین خواهد گردید.

2-56-4- در قراردادهای برقراری انشعاب می بابد مدت و هزینه های برقراری انشعاب برق ( بر اساس این آیین نامه ) کاملاً مشخص شده باشد. این هزینه ها تا زمانی که قرارداد معتبر است قطعی و ثابت بوده با تغییر در آیین نامه ها و مقررات عوض نخواهد شد. همچنین در قراردادهای منعقده کلیه تعهدات فنی متقاضی می باید بدون ذکر هزینه منعکس گردد.

3-56-4- در مورد قراردادهایی که قبل از ابلاغ این آیین نامه منعقد شده اند، اگر تعهدات فنی و مالی متقاضی در مواعد مقرر انجام شده باشد تامین برق متقاضی بر اساس آیین نامه زمان انعقاد قرارداد خواهد بود.

4-56-4- در مورد متقاضیانی که تا تاریخ مقرر در قرارداد کلیه تعهدات مالی خود را انجام داده باشند لکن تمام یا قسمتی از تعهدات فنی آنها هنوز اجرا نشده باشد، شرکت در صورتی که آمادگی تامین برق را داشته باشد از تاریخی که در قرارداد جهت تامین برق مشخص گردیده است، با اعلام قبلی، متقاضی را به عنوان مشترک شناخته و بر طبق تعرفه مربوطه نسبت به ارسال صورتحساب اقدام خواهد نمود. در صورت عدم پرداخت صورتحساب از طرف مشترک مطابق بندهای 50-4 و 52-4 عمل خواهد شد. در صورتی که شرکت آمادگی تامین برق متقاضی را نداشته باشد نمی باید اقدام به صدور صورتحساب نماید. در مورد متقاضیان کشاورزی در صورت عدم استفاده از انشعاب بعد از اعلام آمادگی شرکت نسبت به تامین برق، متقاضی، مشترک شناخته می شود و شرکت باید نسبت به محاسبه بهای برق (معادل حداقل بهای برق تعرفه صنعتی) اقدام کند.

5-56-4- در مورد متقاضیانی که تا تاریخ مقرر در قرارداد، تمام یا قسمتی از تعهدات مالی آتها انجام نگرفته باشد، قرارداد با اخطار قبلی فسخ شده تلقی و شرکت پس از کسر هزینه های لوازم مصرفی و خدمات انجام شده برای متقاضی مذکور ( از قبیل هزینه های بازدید از محل، تهیه طرح و نقشه های عملیات اجرایی و غیره ) مابقی مبالغ پرداختی متقاضی را مسترد خواهد نمود. ضمناً در صورت تقاضای متقاضی و وجود امکانات فنی ( به تشخیص شرکت ) در ازاء قسمتی از تعهدات مالی که از طرف متقاضی در چارچوب قرارداد قبلی انجام شده است تامین برق را با قدرت کمتری متناسب با هزینه پرداختی و بر اساس مقررات زمان عقد قرارداد انجام خواهد داد.

6-56-4- کلیه اعلام هزینه ها و قراردادهای در دست اقدام شرکتها می باید دارای مهلت باشند. متقاضیانی که وضعیت آنها به هر دلیل نامشخص بوده و یا قرارداد آنها فاقد مهلت باشد با اخطار سه ماهه از طرف شرکت برای آنها تعیین تکلیف و تعهدات آنها زمانبندی می شود. در صورتی که تعهدات به موقع انجام نگردد مشمول بندهای 4-56-4 و 5-56-4 خواهند شد.

7-56-4- در صورتی که شرکت از ایفای به موقع تعهدات خود در مقابل متقاضی به دلایل غیر موجه استنکاف نماید مسئول جبران خساراتی است که از محل آن به متقاضی وارد شده است و چنانچه توافق در میزان خسارت بین طرفین حاصل نشود متقاضی محق به دریافت آنچه شرکت قبول دارد خواهد بود و بدیهی است برای مازاد آن می تواند مطابق بند 2-3 اقدام نماید.

57-4- قطع جریان برق :

شرکت در دو حالت زیر ممکن است نسبت به قطع برق اقدام نماید :
الف) به منظور جلوگیری و یا کم کردن خطرات فوری ناشی از ایجاد اختلال در سیستم بهره برداری شرکت.
ب) در جهت مرمت، آزمون، سرویس ویا انجام تغییرات در لوازم و تجهیزات شرکت.
1- جنانچه قطع جریان برق مطابق بند اخیر باشد، شرکت بایستی به طریق مقتضی قبلاً به مشترکین اطلاع بدهد.

58-4- اطلاعیه قطع جریان برق :مشترک با توجه به اهمیت خاصی که قطع برق برای او دارد می تواند شرکت را به صورت کتبی نسبت به حساسیت تجهیزات او به قطع برق مطلع سازد. مشترک می تواند از شرکت تقاضای ارسال اطلاعیه قطع جریان برق را بنماید. درخواست این اطلاعیه و ارسال آن توسط شرکت تاثیری در تعرفه های برق مشترکین مربوطه ندارد. شرکت مکلف به اطلاع رسانی قبلی و مناسب می باشد و هزینه های ناشی از آن به عهده مشترک می باشد.

59-4- تایید تجهیزات برقی مشترک :شرکت هیچ گونه مسئولیتی برای بازرسی از تجهیزات اختصاصی مشترک ندارد. تامین انشعاب برق مشترک دال بر استاندارد بودن شبکه اختصاصی مشترک نمی باشد.

60-4- مسئولیت و ضمانت برای خسارت و آسیب

1-60-4- مسئولیت و ضمانت شرکت: شرکت مسئولیت طراحی، نصب ( با توجه به بند 2-65-4 )، بهره برداری و تعمیر و نگهداری تجهیزات تا نقطه تحویل که شامل تجهیزات نقطه تحویل نیز می گردد را عهده دار است. شرکت ممکن است داوطلبانه و یا در صورت لزوم انجام عملیات اضطراری و اقداماتی را که از مسئولیتهای مشترک می باشد، انجام دهد ولی در قبال خسارت و آسیب عملیات ذکر شده مسئولیت ندارد مگر آنکه خسارت و آسیب به دلیل مستقیم عملکرد شرکت و در اثر عدم کارآیی شرکت به وجود آمده باشد.

2-60-4- مسئولیت و ضمانت مشترک: مشترک به طور کامل مسئول نگهداری تجهیزات برق بعد از نقطه تحویل است و می باید در مقابل خسارت به لوازم اندازه گیری و تاسیسات نقطه تحویل به علت استفاده نادرست و یا بیش از حد قدرت قراردادی به شرکت، غرامت پرداخت نماید. مسئولیت پیامدهای قطعی برق ناشی از حساسیت غیر متعارف تاسیسات بعد از نقطه تحویل بر عهده شرکت نمی باشد.

61-4- تجاوز از قدرت قراردادی

1-61-4- کلیه مشترکین متعهد و ملزم به رعایت قدرت قراردادی ( مجاز ) می باشند. در صورتیکه هر یک از مشترکین از میزان قدرت قراردادی ( مجاز ) بیشتر استفاده نمایند، تنها به مدت یک دوره صورتحساب به ایشان فرصت رعایت قدرت قراردادی داده می شود. چنانچه در دوره یا دوره های بعدی نیز تجاوز از قدرت ادامه یابد شرکت در صورت ضرورت می تواند نسبت به قطع انشعاب اقدام نماید و یا صورتحساب مشترک را با توجه به میزان قدرت قراردادی ( مجاز ) و قدرت غیر مجاز به ترتیب، با تعرفه عادی و آزاد مربوطه محاسبه و دریافت دارد. شرکت در مورد قطع برق مشترکین کشاورزی که بیش از پروانه صادره بهره برداری می نمایند، پس از کسب نظر و تایید شرکتهای آب منطقه ای اقدام خواهد کرد.

2-61-4- در صورتی که میزان قدرت قرائت شده از قدرت قراردادی بیشتر باشد، در این صورت قدرت مازاد ( ما به التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادی ) بر مبنای تعرفه آزاد و قدرت قراردادی بر مبنای تعرفه عادی محاسبه و در یافت خواهد شد.

3-61-4- میزان انرژی اعم از اکتیو و راکتیو نیز بر مبنای نسبت قدرت قراردادی و قدرت مازاد غیر مجاز به کل قدرت تحویلی ( قرائت شده ) تعیین و پایه محاسبه صورتحساب قرار می گیرد.

62-4- تغییر مشخصات انشعاب :

هر مشترک می تواند تقاضای تغییر مشخصات انشعاب خود را بنماید. این تغییرات می تواند شامل افزایش و یا کاهش و تفکیک و یا ادغام انشعاب یا انشعابها باشد.

1-62-4- افزایش و یا ادغام قدرت انشعاب: در صورتی که مشترک تقاضای افزایش قدرت انشعاب و یا ادغام آنها را بنماید، ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستی به نرخ روز ( با توجه به بند 3-52-4 ) محاسبه و ما به التفاوت آن توسط مشترک پرداخت و یا دریافت می گردد. مشترک با توجه به قدرت نهایی در هر دو حالت افزایش و ادغام، نسبت به واگذاری زمین در صورت لزوم با توجه به بند 67-4 بایستی اقدام نماید.

2-62-4- کاهش و یا تفکیک قدرت انشعاب: در صورتی که مشترک تقاضای کاهش قدرت انشعاب و یا تفکیک آنها را بنماید، بر اساس بند 3-52-4 ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستی به نرخ روز محاسبه و ما به التفاوت تعیین شده و بر حسب مورد با توجه به مفاد بند 2-52-4 بخشی از ارزش انشعاب به مشترک پرداخت و یا دریافت می شود.

1-2-62-4- چنانچه در اثر کاهش قدرت، پست اختصاصی مشترک مورد نیاز شرکت باشد، شرکت می تواند زمین و ساختمان و تجهیزات پست مزبور را به قیمت کارشناسی از مشترک خریداری نماید.

63-4- کاهش موقت قدرت :

کلیه مشترکین تعرفه تولید ( صنعت و معدن )، تعرفه شماره 4، می توانند حداکثر شش بار در مدت 9 سال متوالی درخواست کاهش موقت قدرت قراردادی ( تغییر قدرت قراردادی ) خود را بنماید.

1-63-4- حداقل مدت کاهش قدرت 5/1 و حداکثر آن 9 سال می باشد. مبنای شروع مدت در صورتی که نیاز به تغییر در وسایل منصوبه نباشد تاریخ موافقت شرکت با کاهش و در مواردی که نیاز به تغییر در وسایل منصوبه باشد از تاریخ نصب وسایل جدید است.

2-63-4- چنانچه مشترک قبل از پایان 5/1 سال از تاریخ کاهش موقت قدرت، مجدداً درخواست افزایش قدرت کند، یا برابر ارقامی که دیماند متر نشان می دهد، بیش از قدرت کاهش یافته استفاده کرده باشد، در این صورت کلیه صورتحسابهای صادره از زمان کاهش قدرت، بر اساس قدرت قراردادی اصلاح و تعدیل خواهند شد.

3-63-4- مشترک بعد از گذشت 5/1 سال و تا قبل از 9 سال در هر زمانی می تواند تقاضای بازگشت به قدرت اولیه را بنماید.

4-63-4- مشترک می باید هزینه های مربوطه از جمله تغییر وسایل اندازه گیری در دو حالت کاهش و افزایش مجدد را بپردازد.

 

فصلسوم:هزینه های تامین برق

64-4- تامین برق متقاضیان با قدرت کمتر از 30 کیلووات

1-64-4- شرایط عمومی:

1-1-64-4- هزینه های تامین برق متقاضیان بر اساس جدول "هزینه های برقراری انشعاب برق" ( شماره یک ) دریافت خواهد شد. مبنای فروش انشعاب برق کمتر از 30 کیلووات ( کمتر از 50 آمپر سه فاز ) بر حسب جریان ( آمپر ) خواهد بود. در محاسبات هر 5 آمپر تک فاز معادل یک کیلووات منظور خواهد گردید.

2-1-64-4- جریان ( آمپر ) استاندارد برای انشعاب تک فاز، 25 آمپر و در مورد انشعابات سه فاز 15 و 25 آمپر می باشد.

3-1-64-4- شرکتها در مناطق گرمسیر انشعاب 50 آمپر تک فاز و در روستاها انشعاب 15 آمپر تک فاز نیز می توانند واگذار نمایند.

4-1-64-4- متقاضی برق با قدرت کمتر از 30 کیلووات از احداث خطوط نیرو رسانی در داخل محدوده خدمات شهری معاف می باشد.

5-1-64-4- متقاضی برق با قدرت کمتر از 30 کیلووات از واگذاری زمین معاف می باشد.

2-64-4- تامین برق در خارج از محدوده خدمات شهری: در صورتی که یک یا چند متقاضی جدید در خارج از محدوده خدمات شهری باشند و در محدوده متعارف پستهای توزیع موجود نیز قرار نداشته باشند و تامین برق آنها مستلزم احداث پست هوایی باشد ( به طوری که احداث خط فشار ضعیف به علت افت ولتاژ و هزینه آن موجه نباشد ) احداث ترانسفورماتور متناسب با قدرت و یا هزینه تقویت ترانسفورماتور بر عهده متقاضی ( متقاضیان ) است. اگر شرکت برای استفاده سایر مشترکین آینده پست را بزرگتر در نظر بگیرد، تفاوت هزینه، بر عهده شرکت می باشد. متقاضیان بعدی که از ترانسفورماتور موجود و یا تقویت آن تامین برق خواهند شد، علاوه بر پرداخت حق انشعاب هزینه تجهیزات پست را بر اساس مفاد فصل ششم "هزینه های برقراری انشعاب برق" پرداخت خواهند نمود.


 

65-4- متقاضیان با قدرت 30 کیلووات و بالاتر

1-65-4- شرایط عمومی: هزینه تامین برق متقاضیان بر اساس جدول "هزینه های برقراری انشعاب برق" ( شماره دو ) دریافت خواهد شد. مبنای فروش انشعاب برق 30 کیلووات و بیشتر بر حسب کیلووات می باشد.

1-1-65-4- حداکثر قدرت قابل تحویل روی فشار ضعیف به یک متقاضی 250 کیلووات است. در صورتی که متقاضی درخواست تامین برق با قدرت 250 کیلووات و یا بیشتر از طریق فشار ضعیف را داشته باشد و امکانات شرکت نیز اجازه دهد، متقاضی می باید علاوه بر هزینه های مندرج در جدول "هزینه های برقراری انشعاب برق" ( شماره 2 ) سهم تجهیزات پست را نیز پرداخت نماید.

2-1-65-4- برق مورد نیاز یک متقاضی با قدرت درخواستی بیش از 250 کیلووات و حداکثر تا 2 مگاوات ( به جز موارد استثنایی با تشخیص شرکت ) با فشار متوسط از شبکه 33، 20 یا 11 کیلوولت عمومی تامین خواهد شد.

3-1-65-4- ولتاژ برق تحویلی به یک متقاضی با قدرت بین 2 تا 7 مگاوات با فشار متوسط و مستقیماً از پستهای فوق توزیع خواهد بود ( به جز موارد استثنایی با تشخیص شرکت ).

4-1-65-4- ولتاژ برق تحویلی به یک متقاضی 7 مگاوات و یا بیشتر ( به جز موارد استثنایی با تشخیص وزارت نیرو ) 63، 66 و 132 کیلوولت و بیشتر می باشد که با توجه به نوع بار و شرایط فنی تعیین می گردد.

2-65-4- خطوط نیرو رسانی

1-2-65-4- احداث کلیه خطوط نیرو رسانی شامل خط و فیدر مربوط به متقاضیانی که انشعاب آنها با ولتاژ اولیه تامین خواهد شد. برای کلیه مناطق شهری و غیرشهری، همچنین متقاضیان ولتاژ ثانویه خارج از محدوده شهری از شبکه موجود تا نقطه تحویل در تمام موارد با رعایت استانداردها و با هماهنگی و نظارت شرکت بر عهده متقاضی است و او مخیر است که انجام عملیات را با پرداخت هزینه به شرکت محول نماید ( طراحی شبکه عمومی بر عهده شرکت است ). همچنین متقاضی می تواند با استفاده از مشاوران و پیمانکاران مورد تایید شرکت نسبت به احداث تاسیسات نیرو رسانی اقدام نماید ( تهیه و نصب فیدر پست با شرکت است ). اعمال تغییرات در خطوط موجود مانند جابجایی یا تقویت شبکه در حال بهره برداری با هزینه متقاضی بر عهده شرکت مربوطه خواهد بود. همچنین هزینه نصب شامل تهیه و نصب وسایل اندازه گیری و خط سرویس که توسط شرکت انجام می شود نیز با متقاضی است. احداث تمامی شبکه های اختصاصی متقاضی که بعد از نقطه تحویل نصب می شود نیز در هر ولتاژی بر عهده متقاضی است.

2-2-65-4- ظرفیت هر فیدر فشار متوسط 7 مگاوات محسوب می گردد و متقاضیان برق فشار متوسط کمتر از 2 مگاوات که به طور مستقیم از پست فوق توزیع تغذیه می شوند باید به نسبت قدرت درخواستی هزینه فیدر خط را پرداخت نمایند. در صورتی که متقاضی با دیماند کمتر از 7 مگاوات خواهان استفاده از فیدر اختصاصی باشد می باید هزینه تهیه و نصب فیدر اختصاصی را بپردازد.

3-2-65-4- در صورتی که بهره برداری از خطوط نیرو رسانی مطابق بند 2-66-4 بوده و شرکت خواهان احداث خطوط نیرو رسانی با ظرفیتی بیش از نیاز متقاضی باشد، شرکت می باید ما به التفاوت هزینه های مربوطه را تقبل نماید.

66-4- بهره برداری از خطوط نیرو رسانی و پست احداثی :

بهره برداری از خطوط و پست احداثی نیرو رسانی به مشترکین  با توجه به نظر مشترک به دو گونه ممکن است انجام پذیرد :

1-66-4- بهره برداری بر عهده مشترک: مشترک مالکیت خطوط نیرو رسانی و پست احداثی را داشته و لذا مسئولیت بهره برداری و نگهداری پست احداثی و خطوط تغذیه کننده آن بر عهده مشترک می باشد و نقطه تحویل ( محل نصب وسایل اندازه گیری ) در ابتدای خطوط نیرو رسانی به پست مشترک واقع در ایستگاه ( ایستگاههای ) اصلی است. در این حالت برق مشترک می باید همواره به صورت شعاعی از شبکه تامین گردد.

1-1-66-4- مشترک می تواند نگهداری از تاسیسات موضوع این بند را با انعقاد قرارداد نگهداری به شرکت واگذار نماید.

2-66-4- بهره برداری بر عهده شرکت: مالکیت و مسئولیت بهره برداری و نگهداری از پست احداثی و همچنین خطوط تغذیه کننده آن با شرکت است و نقطه تحویل به مشترک طرف ثانویه ترانسفورماتور پست احداثی می باشد. بدیهی است در این حالت شرکت می تواند از پست و خط برای تامین برق سایر مشترکین ( با حفظ کیفیت برق تحویلی به مشترک ) استفاده و یا انشعاب مشترک را به پست های دیگر وصل نماید.

 

67-4- زمین پست

1-67-4- متقاضی فشار ضعیفی که برق مورد نیاز وی از طریق پست زمینی تامین می شود می باید در تهیه زمین پست به شرح زیر مشارکت کند:

1-1-67-4- متقاضی با قدرت درخواستی از 30 کیلووات لغایت 150 کیلووات از واگذاری زمین معاف می باشد.

2-1-67-4- متقاضی با قدرت درخواستی بالاتر از 150 کیلووات لغایت 250 کیلووات که برق ام با فشار ضعیف تامین می شود در صورت وجود ضرورت فنی به تشخیص شرکت می باید بر اساس بند 68-4 زمین پست را واگذار نماید.

3-1-67-4- متقاضی با قدرت 250 کیلووات به بالا که برق وی با فشار ضعیف تامین می شود می باید نسبت به واگذاری زمین پست اقدام نماید.

4-1-67-4- برای مجموعه های متشکل از مشترکین متعدد خانگی و تجاری، در محاسبه مجموع قدرت درخواستی ضریب همزمانی 50 درصد لحاظ می شود.هیئت مدیره شرکت می تواند به موجب بررسیهای فنی ، ضریب همزمانی مذکور را تا 20 درصد (40 تا 60درصد) تغییر دهد.

5-1-67-4- در صورتیکه مجموع قدرت درخواستی بلوکهای ساختمانی اعم از تجاری، عمومی و مسکونی بیش از 7 مگاوات باشد، متقاضی مکلف است که زمین پست فوق توزیع را تامین و به شرکت واگذار نماید.

 2-67-4- قیمت عادله روز هر متر مربع زمین در مناطق مختلف هر شرکت می باید بر اساس نظرات کارشناسی به طور متوسط تعیین و پس از تصویب هیئت مدیره شرکت توسط مدیر عامل جهت اجرا ابلاغ گردد.

3-67-4- چنانچه به تشخیص شرکت ضرورت داشته باشد که در مورد متقاضیان فشار متوسط از ساختمان پست اختصاصی یا پست پاساژ که توسط متقاضی احداث می گردد به صورت عمومی - اختصاصی استفاده شود، در این حالت متقاضی می باید ساختمان پست مزبور را طبق نقشه و مشخصات و با نظارت شرکت ساخته و حق استفاده از زمین و ساختمان را به موجب قراردادی به شرکت واگذار نماید در چنین حالتی شرکت سهم خود را در خصوص حق استفاده از زمین و ساختمان پست به نسبت مساحت اشغال شده و به قیمت عادله روز پرداخت خواهد کرد.بدیهی است متقاضی حق استقرار تاسیسات پست اختصاصی خود را خواهد داشت.در پستهای مشترکی که بدین ترتیب احداث می گردد تهیه و نصب و تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات قسمت اختصاصی پست بعد از نقطه تحویل ( به استثناء وسایل اندازه گیری که با هزینه متقاضی به توسط شرکت تهیه و نصب می شود) بر عهده متقاضی می باشد و در قسمت عمومی پست تهیه و نصب و تعمیر و نگهداری تاسیسات و ساختمان بر عهده شرکت خواهد بود.

68-4- هزینه زمین: در مورد افرادی که زمین آنها وفق مقررات برای احداث پست تصرف و یا واگذار می شود یا متقاضیانی که بر اساس بندهای 2-1-67-4 و 3-1-67-4و 4-1-67-4 زمین جهت پست واگذار می نمایند، شرکت مکلف است قیمت عادله روز زمین پست را بر اساس این آیین نامه پرداخت کند. اگر فردی که زمین او تصرف شده و یا برای احداث پست واگذار گردیده و در تملک شرکت است تمایل داشته باشد از فضا و طبقات بالای پست استفاده نماید می باید ساختمان پست را به هزینه خود بر اساس شرایط استاندارد شرکت احداث و سپس بر  اساس قانون تملک آپارتمانها به شرکت واگذار نماید.شرکت بابت استفاده متقاضی از فضا و طبقات بالای پست وجهی دریافت و یا پرداخت نخواهد نمود.

69-4- تامین برق یک یا چند متقاضی فشار ضعیف خارج از محدوده خدمات شهری: در مورد یک یا چند متقاضی که خارج از محوده خدمات شهری بوده و در محدوده متعارفپستهای توزیع موجود نیز قرار نداشته باشند و تامین برق آنها مستلزم احداث پست هوایی جدید باشد ( بطوریکه احداث خط فشار ضعیف به علت افت ولتاژ و هزینه آن موجه نباشد)احداث ترانسفورماتور متناسب با قدرت و یا تقویت ترانسفورماتور بر عهده متقاضی ( متقاضیان) است و اگر شرکت برای استفاده سایر مشترکینآینده پست را بزرگتر در نظر بگیرد می باید شرکت تفاوت هزینه را تقبل نماید. متقاضیان بعدی که از ترانسفورماتور موجود و یا تقویت آن تامین برق خواهند شد، هزینه تجهیزات پست را بر اساس مفاد فصل ششم این آیین نامه، پرداخت خواهند نمود.

70-4- تامین برق واحدهای مسکونی،تجاری،عمومی،پاساژها و بلوکهای ساختمانی:این بند ناظر بر متقاضیانی است که برق هر یک از آنها با فشار ضعیف تامین می گردد و محل استقرار آنها در واحدهای مسکونی،تجاری،عمومی،یا پاساژها و بلوکهای ساختمانی قرار دارد. هر یک از واحدهای این مجموعه ها یک متقاضی یا مشترک محسوب می گردد و تامین برق آنها با توجه به قدرت مورد نیاز هر متقاضی بر اساس جدول "هزینه های برقراری انشعاب برق" عینا مشابه سایر متقاضیانفشار ضعیف که به صورت منفرد تقاضای برق می نمایند انجام خواهد پذیرفت.

1- اینگونه متقاضیان در صورتیکه جمع قدرت مورد تقاضای آنها به 500 کیلو وات در مورد متقاضیان خانگی و تجاری و به 250 کیلووات در مورد سایر متقاضیان برسد می باید مشترکا درخواست تامین برق نمایند.

2-نقطه تحویل برق به کلیه انشعابها در مورد بلوکهای ساختمانی و پاساژها می باید در یک یا چند محل مناسب ( با نظر شرکت) متمرکز باشد.

3- در مورد مجموعه های عمومی و تجاری نقطه تحویل در هر یک از واحدهای مجموعه نیز می تواند قرار گیرد.

4- در مورد زمین برای پست توزیع، با در نظر گرفتن قدرت درخواستی هر واحد واقع در بلوک ساختمانی یا پاساژ یا مجموعه عمومی و تجاری بر اساس بند 67-4 مشابه سایر متقاضیان اقدام خواهد شد.

71-4- قراردادهای از 2 مگاوات تا 15 مگاوات:شرکت مکلف است یک نسخه از کلیه قراردادهای منعقده با قدرت 2 مگاوات و بیشتر ( یا افزایش قدرتی که دیماند نهایی مشترکبه بیش از 2 مگاوات برسد) را به سازمان توانیر ارسال نماید.

72-4- قراردادهای از 15 مگاوات به بالا:نظر به اینکه واگذاری انشعابهایی که دیماند نهایی مشترک را به بیش از 15 مگاوات برسانند و همچنین انشعابهای روی خطوط 63،132،230،400 کیلوولتی نیاز به بررسی وضعیت تولیدو شبکه انتقال منطقه دارد و در هر مورد هزینه های آن متفاوت است، برآورد هزینه تامین برق برای موارد مذکور باید توسط سازمان توانیر انجام گیرد و بر اساس آن، شرکت مراتب را به متقاضی اعلام نماید.

 

فصل چهارم: انشعاب آزاد

73-4- شرایط واگذاری انشعاب آزاد

1-73-4- شرایط  واگذاری انشعاب  آزاد(به استثناء هزینه های عمومی برقراری انشعاب  برق) مطابق متقاضیان عادی می باشد. انجام عملیات نیرو رسانی و احداث و تجهیز پست درصورت لزوم و تهیه وسایل اندازه گیری برعهده متقاضی و یا متقاضیان است. در صورتی که متقاضیان با نظر شرکت نسبت به پرداخت مبالغ ستونهای 2 ، 3 و 4 جدول شماره دو، بر حسب  مورد اقدام  نمایند از انجام عملیات نیرو رسانی و  احداث و  تجهیز  پست و تهیه  وسایل اندازه گیری می باشند.

2-73-4- مشترکین انشعابات آزاد که قدرت آنها کمتر از 30 کیلووات می باشد می باید دو برابر مشترکین مشابه خود در انشعابات معمولی رقم ثابت ( آبونمان ) پرداخت نمایند.

74-4- چگونگی برقراری انشعاب آزاد :متقاضی انشعاب آزاد عملیات نیرو رسانی را با رعایت بند 2-65-4 انجام می دهد. ضمناً در صورت جمع آوری انشعاب، وسایل به کاررفته درعملیات نیرو رسانی( یا در صورت توافق طرفین، بهای آن پس از کسر استهلاک) به متقاضی مسترد خواهد شد.

75-4- ودیعه انشعاب آزاد :متقاضیان انشعاب آزاد  به منظور  تضمین خرید و پرداخت بهای برق مصرفی می باید متناسب با قدرت انشعاب خود وجهی رابانظرشرکت به عنوان ودیعه پرداخت نموده یا هر گونه تضمین دیگری را که شرکت مناسب تشخیص دهد ارائه نمایند. این ودیعه از بهای برق دو دورهبیشتر نخواهد بود

 

 

فصلپنجم:مواردمتفرقه

76-4- هزینه های متفرقه

1-76-4- هزینه های متفرقه که عبارتند از: هزینه های خدماتی که شرکت جهت تامین برق متقاضی یا مشترک انجام می دهد  مانند تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری، آزمایش وسایل اندازه گیری، هزینه خدمات قطع و وصل، صدور قبض المثنی در صورت قصور  مشترک در نگهداری قبض  اصلی، می باید طی جدولی توسط هیئت مدیره شرکت تصویبو از مشترک ( متقاضی ) اخذ گردد. سقف هزینه های مزبور مطابق جدولهزینه های متفرقه خواهد بود که در بند 79-4 مشخص شده است.

2-76-4-هزینه آزمایش وسایل اندازه گیری درصورتی دریافت می شود که ادعای مشترک  مبنی بر نقص فنی در وسایل اندازه گیری در آزمایشی که توسط شرکت انجام می گیرد مردود شناخته شود و در صورتی که لازم باشد وسایل اندازه گیری از محل منصوبه جدا و در آزمایشگاه شرکت آزمایش گردند و پس از آزمایش عدم وجود نقص فنی در وسایل تایید شود، مشترک می باید علاوه بر پرداخت هزینه آزمایش، هزینه نصب مجدد وسایل اندازه گیری را نیز بر اساس برآورد شرکت پرداخت نماید.

 

 

 

فصل ششم: هزینه های برقراری انشعاب برق

 

78-4- هزینه های برقراری انشعاب متقاضیان با قدرت تا 30 کیلووات

 

جدول شماره یک

هزینه ها به ازاء هر انشعاب 25 آمپر تکفاز ( اعم از متقاضیان واقع در سطح و یا ارتفاع )

مناطق مشمول

هزینه های عمومی برقراری انشعاب
برق ریال (1)

وسایل اندازه گیری+ سرشکن نیرو رسانی+ قدرالسهم زمین ریال (2)

جمع کل

شهرستان تهران و کرج (کل مناطق اعم از داخل و خارج محدوده )

757.670

2.170.530

2.928.200

محدوده خدمات شهری مشهد-اصفهان-تبریز-شیراز

757.670

1.904.330

2.662.000

محدوده خدمات شهری سایر مناطق کشور

757.670

1.238.830

1.996.500

متقاضیان خانگی روستایی تا 25 آمپر تکفاز در فاصله کمتر از 200 متر از شبکه فشار ضعیف

757.670

*معاف

757.670

سایر متقاضیان روستایی

خطوط موجود نمی باشد

757.670

439.230

1.196.900

سایر متقاضیان روستایی

خط موجود است

757.670

1.238.830

1.196.900

 

 

* متقاضیان خانگی روستایی تا 25 آمپر تکفاز از این معافیت استفاده خواهند کرد و متقاضیانی که در فاصله بیش از 200 متر از شبکه فشار ضعیف قرار دارند نسبت به مازاد 200 متر بایستی هزینه های مربوطه را پرداخت و یا نسبت به احداث شبکه در فاصله مازاد بر 200 متر اقدام نمایند. متقاضیان با قدرت بیشتر از 25 آمپر تکفاز نسبت به مازاد قدرت درخواستی مشابه سایر متقاضیان تامین برق خواهند شد.

 

1-78-4- هزینه های برقراری انشعاب متقاضیان 25 آمپر تک فاز مطابق جدول شماره یک خواهد بود و هزینه اشتراکهای با سایر آمپراژها متناسب با میزان آمپر درخواستی نسبت به ارقام فوق محاسبه می شود.

2-78-4- مراکز مخابراتی، دفاتر پستی، خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی که فاصله آنها از شبکه فشار ضعیف کمتر از 200 متر باشد در سال 1383 از پرداخت مبالغ مذکور در ستون دوم ( به استثناء وسایل اندازه گیری ) معاف هستند.

3-78-4- واگذاری انشعاب 15 آمپر برای مناطق روستایی مجاز و هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق در این موارد برابر 454.600 ریال خواهد بود. متقاضیان خانگی روستایی از پرداخت هزینه وسایل اندازه گیری معاف می باشند. لیکن سایر متقاضیان روستایی ملزم به پرداخت هزینه وسایل اندازه گیری همانند متقاضیان خارج از محدودهخدمات شهری خواهند بود.

4-78-4- در خارج از محدوده خدمات شهری اگر تامین برق به تشخیص شرکت از شبکه ( خط ) موجود مقدور باشد، مشابه مشترکین داخل محدوده خدمات شهری عمل خواهد شد و در صورتی که به تشخیص شرکت تامین برق از شبکه ( خط ) موجود مقدور نباشد،احداث تاسیسات مورد نیاز توسط متقاضی انجام می گیرد و متقاضی مذکور از پرداختهزینه های سرشکن نیرو رسانی و قدرالسهم زمین معاف بوده و فقط هزینه وسایل اندازه گیری را پرداخت می نماید.

5-78-4- هزینه وسایل اندازه گیری و متعلقات برای مشترکین تک فاز تا 25 آمپر 439.230 و تک فاز بیش از 25 آمپر 544.500 ریال و سه فاز غیر دیماندی 878.460ریال می باشد.

هزینه نصب وسایل اندازه گیری چند زمانه برای مشترکین موجود و تفاوت هزینه وسایل اندازه گیری چند تعرفه جهت نصب برای مشترکین جدید به عهده شرکتهای برق منطقهای می باشد.

6-78-4- شرکت تحت هیچ عنوان مجاز به دریافت مبالغی به جز آنچه در این آیین نامه پیش بینی شده است نمی باشد.

7-78-4- متقاضیان برق با توجه به بند 68-4 این آیین نامه می باید نسبت به واگذاری زمین اقدام و بهای آن را مطابق بند 69-4 دریافت نمایند. برای محاسبه ضرورت واگذاری زمین توسط متقاضیان متوسط ضریب همزمانی انشعابات درخواستی 50 درصد در نظر گرفته می شود که با نظر هیئت مدیره شرکت تا 20 درصد ( 40 تا 60 درصد ) می تواند تغییر یابد.هیئت مدیره شرکت می تواند مستند به گزارش کارشناسی مناطق دارای ضریب همزمانی بالا را معین و متوسط ضریب همزمانی را حداکثر تا 70 درصد برای آن مناطق افزایش دهد.

 

79-4- هزینه های برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت 30 کیلووات وبیشتر

 

جدولشمارهدو

 

                                                     متقاضیان برق با کاربری غیر کشاورزی                                                               ارقام : به ریال به ازای هر کیلووات

ردیف

قدرت درخواستی

ولتاژ تحویلی

محدوده شهری

مسئول احداث خط و پست *

ستون 1

هزینه های عمومی برقراری انشعاب

ستون2

نیرو رسانی + قدرالسهم زمین

ستون 3

سهم تجهیزات پست

1

30<=d<250

نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده