طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

کنترل کننده های برنامه پذیر PLC

plc ازعبارتProgrammable Logic control به معناي کنترل کننده منطقي قابل برنامه ريزيگرفته شده استPLC. ، کنترل کننده اي نرم افزاري است که در قسمت ورودي، اطلاعاتي رابصورت باينري دريافت و آنها را طبق برنامه اي که در حافظه اش ذخيره شده پردازش مينمايد و نتيجه عمليات را نيز از قسمت خروجي به صورت فرمان هايي به گيرنده ها و اجراکننده هاي فرمان(Actuators) ارسال مي کند.


به عبارت ديگرPLC عبارت از يک کنترلکننده منطقي است که مي توان منطق کنترل را توسط برنامه براي آن تعريف نمود و درصورت نياز، به راحتي آن را تغيير داد.
وظيفهPLC قبلا بر عهده مدارهاي فرمان رلهاي بود که استفاده از آنها در محيط هاي صنعتي جديد منسوخ گرديده است. اولين اشکاليکه در اين مدارها ظاهر مي شود آن است که با افزايش تعداد رله ها حجم و وزن مدارفرمان بسيار بزرگ شده ، همچنين موجب افزايش قيمت آن مي گردد .

براي رفع اين اشکال ،مدارهاي فرمان الکترونيکي ساخته شدند ولي با وجود اين ، هنگامي که تغييري در رونديا عملکرد ماشين صورت مي گيرد ، مثلا در يک دستگاه پرس، ابعاد، وزن، سختي و زمانقرار گرفتن قطعه زير بازوي پرس تغيير مي کند ، لازم است تغييرات بسياري در سختافزار سيستم کنترل داده شود. به عبارت ديگر اتصالات و عناصر مدار فرمان بايد تغييرکند.


  استفاده ازPLC تغيير در روند توليد يا عملکرد ماشين به آساني صورت ميپذيرد، زيرا ديگر لازم نيست سيم کشي ها(wiring) و سخت افزار سيستم کنترل ، تغييرکند و تنها کافي است چند سطر برنامه نوشت و بهPLC ارسال کرد تا کنترل مورد نظرتحقق يابد.
از طرف ديگر قدرتPLC در انجام عمليات منطقي، محاسباتي، مقايسه اي ونگهداري اطلاعات به مراتب بيشتر از تابلوهاي فرمان معمولي استPLC . به طراحان سيستمهاي کنترل اين امکان را مي دهد که آنچه را در ذهن دارند در اسرع وقت بيازمايند و بهارتقاي محصول خود بينديشند، کاري که در سيستم هاي قديمي مستلزم صرف هزينه و به خصوصزمان است و نياز به زمان ، گاهي باعث مي شود که ايده مورد نظر هيچ گاه به مرحله عملراه پيدا نکند.


هر کس که با مدارهاي فرمان الکتريکي رله اي کار کرده باشد بهخوبي مي داند که پس از طراحي يک تابلوي فرمان، چنانکه نکته اي از قلم افتاده باشد،مشکلات مختلفي ظهور نموده، هزينه ها و اتلاف وقت بسياري را به دنبال خواهد داشت. بهعلاوه گاهي افزايش و کاهش چند قطعه در تابلوي فرمان به دلايل مختلف مانند محدوديتفضا، عملا غير ممکن و يا مستلزم انجام سيم کشي هاي مجدد و پر هزينه ميباشد.
اکنون براي توجه بيشتر، به تفاوت ها و مزايايPLC نسبت به مدارات فرمانرله اي، مزاياي مهمPLC را نسبت به مدارات ياد شده بر مي شماريم:
1)
استفاده ازPLC موجب کاهش حجم تابلوي فرمان مي گردد.

 


( 2 استفاده ازPLC مخصوصا در فرآيندهاي عظيم موجب صرفه جويي قابل توجهي در هزينه لوازم و قطعات مي گردد.
PLC ( 3
هااستهلاک مکانيکي ندارند، بنابر اين علاوه بر عمر بيشتر، نيازي به تعميرات و سرويسهاي دوره اي نخواهند داشت.
PLC ( 4
ها انرژي کمتري مصرف مي کنند.
PLC ( 5
ها برخلاف مدارات رله کنتاکتوري، نويزهاي الکتريکي و صوتي ايجاد نمي کنند.
6 )
استفاده از يکPLC منحصر به پروسه و فرآيند خاصي نيست و با تغيير برنامه مي توان بهآساني از آن براي کنترل پروسه هاي ديگر استفاده نمود.
( 7
طراحي و اجراي مدارهايکنترل و فرمان با استفاده ازPLC ها، بسيار سريع و آسان است.
8 )
براي عيب يابيمدارات فرمان الکترومکانيکي، الگوريتم و منطق خاصي را نمي توان پيشنهاد نمود . اينامر بيشتر تجربي بوده ، بستگي به سابقه آشنايي فرد تعمير کار با سيستم دارد. درصورتي که عيب يابي در مدارات فرمان کنترل شده توسطPLC به آساني و با سرعت بيشتريانجام مي گيرد.
PLC ( 9
ها مي توانند با استفاده از برنامه هاي مخصوص، وجود نقصو اشکال در پروسه تحت کنترل را به سرعت تعيين و اعلام نمايند.


مبانی كنترل كننده هايPLC

كنترل كننده هاي منطقيبرنامه پذير عبارتند از: يك سيستم الكترونيكي ديجيتال كه با استفاده از حافظه هايبرنامه پذير مي توانند دستورات مشخصي را ضبط نمايند. PLC به منظور پياده سازيدستورات و توابع مشخصي بر روي ماشين ها و فرآيند هاي صنعتي استفاده مي شود. سيستمهايPLC با توجه به نياز به كنترل كننده هاي ارزان قيمت و انعطاف پذير به وجودآمدند. درابتداPLC ها به منظور جايگزيني كنترل كننده هاي رله اي طراحي و ساختهشدند . درPLC كنترل فرآيندها با نوشتن برنامه هاي مناسب انجام مي گيرد.
PLC
هامبتني بر ميكروپروسسور هستند و با داشتن اجزايي مانند زمان سنج، شمارنده و ثباتانتقالي كنترل فرآيند هاي پيچيده را آسان مي سازند. اين كنترل كننده ها مدارهايواسطه استانداردي دارند،‌(ورودي و خروجي) به طوري كه اتصال مستقيم آنها به فرآيندتوليد ميسر است. با استفاده ازPLC مي توان بدون جدا كردن كنترل كننده از فرآيند ،‌برنامه كنترلي آن را تغيير داد. نصب و راه اندازي سيستم هايPLC در مقايسه باكنترلكننده هاي رله اي به زمان بسيار كمتري نياز دارد. اختلاف اصليPLC با يك ميكروكامپيوتر عبارت است از:
درPLC برنامه هاي استفاده شده در فرآيندها و ماشينآلات بيشتر به صورت اجراي منطق مشخصي از يك سري فرامين كه به صورت قطع و وصل وسوئيچ مي باشد . مدارات ارتباطي با سنسورها و عملگرهاي سخت افزاري خارجي در داخلخود كنترل كننده و به صورت يكپارچه ساخته شده است. PLC به صورت كاملا صنعتي و قابلاطمينان جهت استفاده در محيط هاي صنعتي با شرايط محيطي داراي ارتعاش ، نويز، حرارتو رطوبت ساخته شده است.

مهم ترين مزاياي استفاده ازPLC :

استفاده ازPLC حجم تابلوهاي فرمان را كاهش مي دهد.
استفاده ازPLC مخصوصا درفرآيندهاي پيچيده موجب صرفه جويي در وقت
و هزينه مي گردد.
• PLC
استهلاكمكانيكي ندارد، بنابر اين علاوه بر طول عمر بيشتر نيازي به
سرويس و تعميرات دورهاي ندارد.
مصرف انرژيPLC بسيار كمتر از مدارهاي رله اي است.
• PLC
نويزهاي صوتي و الكتريكي ايجاد نمي كند.
طراحي و اجراي مدارهاي منطقي باPLC بسيار آسان و سريع است.
ايجاد تغييرات و تنظيمات درPLCآسان و سريع است.
عيب يابي مدارت كنترل و فرمان باPLC به سهولت انجام مي شود و معمولاPLC خودداراي برنامه عيب يابي مي باشد.
اتصالات ورودي خروجي و سطوح سيگنالاستاندارد دارند.

معمولا يك ولتاژ 24 ولت از ورودي اصلي برقPLC ايجادگرديده و براي اتصال الكتريكي ورودي ها استفاده مي شود . سويئچ ها يا سنسورهايباينري خارجي مي توانند به ورودي هايPLC متصل گرديده و همانطور كه بيان شد اينسوئيچ ها مي توانند به صورت باز يا بسته باشند.
در صورتي كهPLC روشن باشدخروجي هايPLC براساس منطق برنامه پذيري شده درPLC و وضعيت ورودي هاي آن روشن ياخاموش مي گردند. بارهاي خارجي توسط رله ،‌ ترانزيستور يا تراياك با توجه به قدرتمورد نياز توسط بورد هايي كه در داخلPLC تعيين شده اند روشن يا خاموش مي گردند. براي بارهايي كه قدرت زيادي لازم دارند از يك طبقه مدار قدرت به علاوه مدار فرانPLC استفاده مي گردد. ورودي و خروجي هايPLC توسط شماره هايي كه موقعيت پورت آن رانمايش مي دهد مشخص مي شوند.

سازنده هاي مختلف شماره گذاري هاي مختلفي بهكار مي برند. البته ويژگي هاي مشتركي نيز در آنها وجود دارد. معمولا شماره ها بصورتباينري و با ضرايب چهار يا پنج بيتي مي باشند.
مثلاً شركت هاي(TI) Texas Instruments و شركت ميتسوبيوشي(Mitsubishi) از سمبلX براي ورودي و ازY براينمايش خروجي استفاده مي كنند.

منطق برنامه ريزي درPLC به معناي آن است كهفرآيندهايي كه توسطPLC كنترل مي شوند داراي سنسورها و عملگرهايي هستند كه دارايدووضعيت ،‌ خاموش يا روشن مي باشند.

شماتيك كليPLC ها

ساختمانداخلي يكPLC كم و بيش مانند ساختمان داخلي هر سيستم ريز پردازنده ديگر است. نحوهكارPLC در ابتداي راه اندازي ، مانند هر سيستم مبتني بر پردازنده ، ‌درPLC نيزبرنامه سيستمي اجرا مي گردد . پس از اجراي برنامه سيستمي و چك شدن سخت افزار، ‌درصورتي كه شرايط لازم براي ورود به حالت اجرا(RUN) فراهم باشد ،‌برنامه كاربرفراخوانده مي شود و براي اجراي برنامه كاربر ابتدا تمام ورودي هايPLC بطور يك جافرا خوانده مي شود و وضعيت آنها (صفر-يك) در مكاني به نام تصوير ورودي(Input-image-Area) نوشته مي شود. PLC در خلال اولينscan برنامه ، از داده هايتصوير ورودي استفاده مي نمايد.
توجه كنيد در صورتي كه در طول اولينscan ،‌تغييراتي در ورودي ها حاصل شود،‌اين تغييرات تاscan بعدي به مكان تصوير ورودي هاانتقال نمي يابد. PLC ضمنscan برنامه كاربر نتايج حاصل را در مكاني به نام تصويرخروجي(Output-image-Area) مي نويسد و بعد از اجراي كامل برنامه و در پايان،‌نتايجرا بطور يك جا به خروجي ها ارسال مي دارد. خواندن يك جاي ورودي ها و ارسال يك جايخروجي ها ،‌ صرفه جويي قابل توجهي در زمان به دنبال دارد زيرا خواندن يا نوشتن باآدرس دهي يك به يك زمان زيادي را به خود اختصاص مي دهد . از جمله مزاياي دسترسي بهمكان هاي تصوير خروجي يا ورودي آن است كه امكانSet ياReset نمودن هر يك از بيتهاي ورودي يا خروجي را مستقل از وضعيت فيزيكي آنها فراهم مي نمايد و اين كار مزيتبزرگي به هنگام عيب يابي يك برنامه نوشته شده محسوب مي شود.
روش فوق در عينمزايايي كه ذكر گرديد ،‌ مسئله اي به نام زمان پاسخ دهي برنامه را به وجود مي آورد. زمان پاسخ دهي مدت زماني است كه طول مي كشد تاPLC تمام برنامه كاربر راscan نمايد و در اين مدت تغييرات به وجود آمده در ورودي ها وارد مكان تصوير ورودي نميگردد و خروجي ها نيز به حالتي كه درscan قبلي بودند باقي مي مانند. اين امر درفرآيندهايي با سرعت تغييرات بالا مشكل آفرين خواهد بود، مخصوصاً زماني كه برنامهكاربر طولاني باشد مدت زمان زيادي صرفscan برنامه مي گردد. همچنين گاهي ملاحظاتايمني لازم مي دارد كه تغييرات آني بعضي از ورودي ها همواره مورد توجه قرار گيرد كهدر اين صورت زمان پاسخ دهي ممكن است مانع از ثبت به موقع اين تغييرات شود.


برايحل اين مشكل در زبان هاي برنامه نويسي دستورات خاصي گنجانده شده است. با توجه بهسرعت بالايPLC هاي امروزي وكندي فرآيند هايي كه توسط آن كنترل مي گردند زمان پاسخدهي در شرايط عادي معمولاً مشكلي ايجاد نمي كند.البته ناگفته نماند مانیتور كردنبرنامه كنترلی اغلب به زمان اسكن می‌افزاید، چرا كهCPU كنترلر مجبور است وضعیتكنتاكتها، رله‌ها ، تایمر‌ها و... را رویCRT یا هر وسیله نمایشگر دیگریبفرستد.
این سیستم می‌تواند بدون نیاز به سیم‌بندی و قطعات جانبی و فقط از طریقنوشتن چند خط برنامه تا صدها تایمر را در آن واحد كنترل و استفادهنماید.

قطعات ورودی
هوشمند بودن سیستم اتوماسیون بیشتر مربوط بهتواناییPLC در خواندن سیگنال های ارسالی از انواع ورودی‌های دستی، اتوماتیك وحس‌گرهای خودكار می‌باشد. قطعات ورودي نظیر شستی‌های استارت/ استاپ ، سوئیچ‌ها،میكرو‌سوئیچ‌ها، سنسورهای فتوالكتریك، proximity ، level sensor ، ترموكوپل، PT100 و... PLC از این سنسورها برای انجام عملیاتی نظیر تشخیص قطعه روی نوار نقاله حاملقطعات، تشخیص رنگ، تشخیص سطح مایعات داخل مخزن، آگاهی داشتن از مكانیزم حركت وموقعیت جسم، تست كردن فشار مخازن و بسیاری موارد دیگر، استفاده می‌كند. سیگنال هایورودی یا دیجیتال هستند و یا آنالوگ، كه در هر صورت ورودی‌هایPLC را می توان درمدهای مختلف تنظیم و مورد استفاده قرار داد.

قطعات خروجی

همانطوریكه می‌دانید یك سیستم اتوماسیون شده بدون داشتن قابلیت اتصال به قطعات خروجی ازقبیل سیم‌پیچ، موتور، اینورتر، شیربرقی ، هیتر و ... كامل نخواهد بود.
قطعاتخروجی نحوه عملكرد سیستم را نشان می‌دهند و مستقیما تحت تاثیر اجرای برنامه كنترلیسیستم هستند. در خروجی‌هایPLC نیز مدهای مختلفی برای اعمال سیگنال به المان هایخروجی وجود دارد. که در این میان رله ها به عنوان نقش واسط بینPLC و المان هایخروجی عمل می کنند.
جایگاه کنترل کننده های برنامه پذیر در صنعت

امروزهدر بین كشورهای صنعتی ، رقابت فشرده و شدیدی در ارائه راهكارهایی برای كنترل بهترفرآیندهای تولید ، وجود دارد كه مدیران و مسئولان صنایع در این كشورها را بر آنداشته است تا تجهیزاتی مورد استفاده قرار دهند كه سرعت و دقت عمل بالایی داشتهباشند.
بیشتر این تجهیزات شامل سیستم‌های استوار بر كنترلرهای قابل برنامه‌ریزی(Programmable Logic Controller) هستند. در بعضی موارد كه لازم باشد می‌توانPLCهارا با هم شبكه كرده و با یك كامپیوتر مركزی مدیریت نمود تا بتوان كار كنترلسیستم‌های بسیار پیچیده را نیز با سرعت و دقت بسیار بالا و بدون نقص انجام داد. قابلیت‌هایی از قبیل توانایی خواندن انواع ورودی‌ها (دیجیتال ، آنالوگ ، فركانسبالا...) ، توانایی انتقال فرمان به سیستم‌ها و قطعات خروجی ( نظیر مانیتورهایصنعتی ، موتور، شیر‌برقی ، ... ) و همچنین امكانات اتصال به شبكه ، ابعاد بسیاركوچك ، سرعت پاسخگویی بسیار بالا، ایمنی ، دقت و انعطاف پذیری زیاد این سیستم‌هاباعث شده كه بتوان كنترل سیستم‌ها را در محدوده وسیعی انجام داد.
در کشور مانیز به دلیل وجود پتانسیل های بزرگ صنعتی استفاده گسترده ای از این سیستم ها درصنایع مختلف به خصوص صنایع مادر مانند: نفت ، گاز و پتروشیمی می شود. و به جرات میتوان گفت کنترل کننده ها جزء لاینفک صنایع موفق کشور به حساب می آیند. تاثیری کهPLC ها بر کیفیت ، کمیت و مدیریت تولیدات می گذارند ، در سال های اخیر اکثرکارخانجات و صنایع مهم کشور را وارد یک رقابت گسترده برای مجهز شدن به این سیستم هاکرده است.
در حال حاضر صنعت کشور نیازمند نگرشی نوین در امر کنترل است. روشهای قدیمی باعث کاهش بهره وری و افت کیفیت شده است .به همین دلیل برای رشد کیفیت وسرعت و دقت در تولید، نیاز به سیستم های جدیدی است که به صورت مکانیزه امر کنترل رابه عهده بگیرد.یکی از این سیستم ها کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر یاPLC میباشد.


نبود هماهنگی مناسب بین صنعت و دانشگاه ، کمبود فضاها و امکانات آموزشی ،سنتی بودن صنایع و نداشتن حمایت های مالی مناسب برای تغییر سیستم ها ، تحریم هایاقتصادی و... باعث شده است تا فاصله زیادی با کشورهای صنعتی دنیا داشتهباشیم.
اما آنچه مهم است اینکه امروزه اهمیت یادگیری و به کارگیری این سیستم هادر بین دانشجویان و مهندسان برق بیش از پیش گردیده است و فرصت های آموزشی مناسبینیز ایجاد گردیده است.

تولید کنندگان بزرگPLC در جهان
ازمهمترینشرکت های تولید کنندهPLC می توان شرکتMITSUBISHI,AEG,OMRON,SIEMENS را نامبرد.
یکی از قویترین این شرکت ها که در صنعت کشور ما نیز حرف اول را می زند شرکتSIEMENS است که محصولات بسیار متنوعی را در دهه اخیر به بازار عرضه کرده است. دراین مقاله سعی شده است اندکی راجع به سیستم های نام آشنایSIEMENS نگاشتهشود.
در طبقه بندي محصولات زيمنس، PLC ها در زير مجموعه محصولاتSIMATIC قرار ميگيرند. برخي از آنها به صورتCOMPACT طراحي و ساخته شده اند، به اين معنا که مبنعتغذيه وCPU و مدولهاي ورودي و خروجي به صورت يکپارچه در کنار هم به يکديگر متصلهستند و يک واحد تلقي مي شوند. برخي ديگر به صورت مدولار(MODULAR) هستند که بر خلافنوعCOMPACT کاربر مي تواند مدولهاي دلخواه از آن خانواده را بسته به نياز خودانتخاب و در کنار هم گردآورد.
PLC
هاي زيمنس به طور کلی در 5 گروه تقسيم ميشوند:
1- simatic S5
2- Simatic S7
3- LOGO
4- Simatic C7
5- Simatic 505


SIMATIC S5
کنترل کنندهSIMATIC S7 که یکی از کنترلکننده های نسبتا قدیمی است در انواع مختلف مثلS5-90U یاS5-95U به صورت(COMPACT) بوده و حوزه عملکرد مخصوص دارند، اما انواع دیگری مثلS5-100U یاS5-115U به صورتمدولار بوده و برای کنترل های وسیع تر استفاده می شود که ورودی و خروجی های بیشتریدارند و می توانند عملیات منطقی بیشتری را انجام بدهند.
درS5 می توانPLC هاییرا استفاده کرد مثلS5-135U یاS5-155U که بتوانند حوزه عملکرد بسیار وسیعی داشتهباشند.
نوعPLC S5 در تمام انواع آن را که ذکر شد می توان توسط نرم افزارSTEP 5 برنامه نویسی یاPROGRAM کرد.

SIMATIC S7
اينPLC ها بعد ازS5 عرضه شدهاند و خود به سه خانواده مختلف تقسيم مي شود:
S7-200 :
كه به صورتCOMPACT استو براي سيستم هاي کنترلي کوچک به کار مي رود.

S7-300:
که خود به سه نوعS7-300C , S7-300FوS7-300 تقسیم می شود، به صورتMODULAR است و عملکرد متوسط دارد.

S7-400 :
که خود به سه نوعS7-400 , S7-400H , S7-400FHتقسیم می شود،MODULAR است ولي مي تواند حوزه عملکرد وسيع داشته باشد.
اينPLC ها با نرمافزارSTEP7 برنامه نويسي و پيکر بندي مي شوند.

LOGO
LOGO
کنترل کنندهساده وارزان قیمتی است که برای کنترل های کوچک مثل ساختمان و دستگاه های کوچک ودربرخی موارد آموزشی کاربرد دارد.اینPLC همCOMPACT است و برنامه ريزي آن توسطکليد هاي روي آن انجام مي شود. البته می توان برای ورودی یا خروجی های بیشتر ازاسلات های اضافی که در بازار وجود دارد استفاده کرد.
برای برنامه نویسی اینPLC از نرم افزارlogo!soft comfort استفاده می شود.

Simatic c7
ترکيبي ازS7-300 وoperator control است و علاوه بر اينکه کار کنترلي را انجام مي دهد بر روينمايشگر آن مي توان پيغام ها و رخداد ها و مقادير مربوط به فرآيند را ديد و اعمالرا نيز مي توان توسط صفحه کليد روي آن اعمال نمود.
C7
به صورتcompact بوده وانواع مختلفي دارد که توانايي هاي متفاوتي دارند. براي برنامه نويسي اينPLC بايدعلاوه بر نرم افزارSTEP7 نرم افزارPROTOOL نيز روي کامپيوتر نصبشود.

Simatic 505
سري 505 که خود انواع مختلفي دارد، براي کاربرد در حوزههاي کوچک و متوسط طراحي شده است و همه اعضاي اين خانواده به صورتCOMPACT عرضه ميشوند و برنامه نويسي آنها با نرم افزارTISOFT انجام مي گيرد.


SIMATIC MANAGER
نرم افزار قدرتمند کنترل کننده هایSIEMENS

آنچه مسلم است همیشه درکنار یک سخت افزار قوی وجود نرم افزاری قدرتمند و منحصر به فرد الزامی است، واین ازدید طراحان شرکت زیمنس دور نمانده است.
وجود رقبای بزرگ و مصرف کننده هایقدرتمند این شرکت را بر آن داشته است که روز به روز بر تعداد تولیدات متنوع خودبیفزاید و برای تثبیت جایگاه خود در این صنعت ، نرم افزاری را روانه بازار کند کهبی شک در نوع خود بی نظیر است.

نرم افزارSIMATIC MANAGER برای برنامه ریزیPLC های خانوادهSIMATIC طراحی شده است.
در نگاه اول این نرم افزار را به دو دستهتقسیم می کنیم:
1- STEP7-MICROWIN
که برایPLC هایS7-200 به کار می رود.
2- STEP7
که برایS7-400 , S7-300 و همچنینC7 به کار می رود.
مورد دوم یعنیSTEP7 نسخه های مختلفی دارد که آخرین آنها نسخهSTEP7 V5.4 است که اخیرا عرضه شده است.
به طور کلی این نرم افزار قادر به انجام امور زیر روی کنترل کننده ها و متعلقاتآنها می باشد:
پیکر بندی سخت افزار و و تنظیم پارامترهای آن ( عملیات پیکربندی سخت افزار حتی در مد کاریRUN نیز امکان پذیر است).
پیکر بندی و تنظیمارتباطات شبکه
برنامه نویسی
تست ، راه اندازی و عیبیابی


STEP7 MINI , STEP7 LITE
این دو، نسخه هایی ازSTEP7 هستند کهنسبت بهSTEP7 پایهV5.3) یا(V5.4 امکانات کمتری در آنها وجود دارد و برای کارهاینسبتا ساده تر طراحی شده اند. به عنوان مثال نسخهLITE :
فقط برایS7-300 وC7 قابل استفاده است.
برنامه نویسی فقط به سه زبانLAD , STL وFBD امکان پذیراست.
ارتباط با شبکه را پشتیبانی نمی کند.


STEP7 PROFFESIONAL
در این نسخه علاوه برSTEP7 V5.4 پکیج های دیگری که قبلا بهصورتOPTIONAL عرضه می شدند یک جا ارائه شده اند که عبارتند از:
• S7-PLCSIM
سیمولاتور نرم افزاری است.
• S7-PDIAG
برای تشخیص عیب به کار می رود.
• S7-GRAPH
برای برنامه نویسی به صورتSFC به کار می رود.
• S7-SCL
برای برنامهنویسی به صورتST به کار می رود.

 

نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده