طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

بررسي كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي (جي آي اس) در فعاليتهاي صنعت آب و برق

 

بهره برداري مناسب از منابع و امكانات ، نيازمندمديريتي توانمند و علمي است تا بر اساس اطلاعات دقيق ، به روز و قابل اعتماد ، تصميمات مناسب اتخاذ شود . توليد اطلاعات به ابزار ، فناوري ،دانش ، سيستم و نيروي انساني متخصص و كارآمد نياز دارد كه بر اساس آنهااز داده هاي موجود اطلاعات مورد نظر توليد شود و سپس اين اطلاعات به عنوان يك مولفه مهم در امر تصميم گيري مورد استفاده قرار گيرند. سامانه هاي اطلاعات مكاني يا سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي ، يكي ازكارآمدترين و رو به رشدترين سيستم هاي اطلاعاتي براي تحقق اين امر ميباشند.
GIS
سيستمي براي ثبت ، ذخيره سازي ، كنترل ، تلفيق ، به كارگيري ، تحليل و نمايش داده هايي است كه به لحاظ مكاني زمين مرجع هستند . واژه (جغرافيا) نبايد اين ذهنيت را ايجاد كند كه سيستماطلاعاتي مورد بحث به داده هاي توپوگرافي ، نقشه و نقشه برداري محدودمي شود . علاوه بر تهيه نقشه هاي پايه ، اين سيستم اطلاعاتي امروزه دربخش هاي مختلف براي برنامه ريزي شهري ، مديريت ترافيك ، مديريت كاربرياراضي و مطالعات زيست محيطي نيز به كار مي رود . همچنينGIS براي خدمات بانكي ، خدمات پستي ، مطالعات جمعيت شناختي ، و مديريت تاسيسات شهري ازجمله در آب و برق مورد استفاده قرار مي گيرد . اگر در نظر بگيريم كه ازيكسوGISامكانات سيستمي ، بانك اطلاعاتي و رايانه اي را با فناوري هايكسب اطلاعات ماهواره اي و سنجش از راه دور و شبكه هاي اطلاع رسانيجهاني تلفيق كرده است ، و از سوي ديگر همه فعاليت هاي بشري و پديده هايطبيعي داراي ابعاد زماني و مكاني هستند كه مي توانيد روي لايه هايمختلف يك نقشه ديجيتال همپوشاني داده شوند ، آنگاه قابليت و مزاياي اينسيستم در دسترسي سريع به اطلاعات ، جمع بندي انواع مختلف سريع بهاطلاعات ، جمع بندي انواع مختلف داده ها ، تحليل اطلاعات به طور يكجا وبا هم ، بهنگام سازي ، دقت و سرعت عمل يا بالاي آن مشخص مي شود . نوشتهحاضر با توجه به قابليت هاي ياد شده ، در صدد است با معرفي سه مقاله ويك پروژه ضمن تبيين جايگاهGIS و نشان دادن آينده رو به گسترش آن ،ضرورت و اهميت كاربرد اين سيستم را در صنعت آب و برق نشان دهد و بانگاهي به فعاليت هايي كه در اين زمينه در وزارت نيرو و در دانشگاهها ،مركز تحقيقات سازمان نقشه برداري و ساير مراكز علمي صورت گرفته است ،دانش پژوهان و متخصصان را علاقمند سازد كه در برنامه ريزي براي پژوهشهاو فعاليت هاي آينده خود ، به اين عرصه نسبتاً بكر نيز وارد شوند.

تاريخچه ايجاد جي آي اس (مرور بر مطالعات انجام شده)
اولين نمونه از يك جي آي اس ملي ، جي آي اس كانادا است كه از اواخر 1960 بهاين طرف به صورت پيوسته مورد استفاده قرار گرفته است . دردهه هاي 1970و 1980 ميلادي پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي در فناوري جي آي اس به وجودآمد ، به طوري كه عبارت (سيستم اطلاعات جغرافيايي) در مورد مجموعهابزارهايي براي تحليل و نمايش نقشه ها و ادغام فنون و شيوه هاي آماري ونقشه اي و كاربرد فراگيرتر آن ، به ويژه براي تحليل تاثيرات و خط مشيهاي دولتي به كار گرفته شد . در حالي كه سابقه فناوري جي آي اس دركشورهاي غربي از جمله كانادا و آمريكا به بيش از 40 سال مي رسد ،فناوري جي آي اس در اغلب كشورهاي جهان سوم بسيار جوان است . ازويژگيهاي جي آي اس در كشورهاي غربي هماهنگي بين فناوري و آموزش وكاربرد آن است ، در حالي كه در بسياري از كشورهاي جهان سوم ، ورودفناوري قبل از آموزش و مهارت اندوزي مربوط به آن صورت
مي گيرد . درايران ، اولين مركزي كه به طور رسمي استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي را در كشور آغاز كرده است. سازمان نقشه برداري كشور مي باشدكه در سال 1369 بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي ، عهده دار طرح به كارگيري اين سيستم شد . اين سازمان در حال حاضر مشغول تهيه نقشه هاي رقوميپوششي كشور (به مقياس 1:25000) و نقشه شهرهاي كشور (به مقياس 1:2000) است و با غني تر كردن بانك عظيم اطلاعات عكس هاي هوايي و انواع نقشههاي ديجيتال و نيز با تاسيس پايگاه توپوگرافي ملي(NTDB) نيازهايكاربران را در زمينه جي آي اس به تدريج برآورده مي سازد .در همين راستا(شوراي ملي كاربرانGIS) به منظور سياست گذاري ،‌ برنامه ريزي و هماهنگسازي فعاليت ها در زمينه جي آي اس تحليل نيازمندي ها و همچنين بهرهبرداري شايسته از كليه ظرفيت هاي علمي ، فني ، و نيروي انساني درراستاي ايجاد و به كارگيري جي آي اس ، تحليل
نيازمندي ها و همچنين بهره برداري شايسته از كليه ظرفيت هاي علمي ، فني و نيروي انساني درراستاي ايجاد و به كار گيري جي آي اس و كار آمد در دي ماه 1372 تاسيس شده است . فعاليت هاي اجرايي پروژه ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي دروزارت صنايع و معادن ، از فروردين 1371 آغاز شد و هم اكنون از اينسيستم به طور گسترده در ارتباط با فعاليت هاي آن استفاده مي شود . ازديگر موسساتي كه در زمينه اين سيستم فعاليت مي كنند مي توان شهرداريتهران ، وزارت مسكن و شهرسازي ، وزارت جهاد كشاورزي ، موسسه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ، و سازمان جنگل ها و مراتع را نام برد. وزارت نيرو از سال 1378 به اقداماتي در زمينه به كارگيريGIS دست زدهاست ، هر چند هنوز راه زيادي در اين مسير بايد پيموده شود . تشكيل شوراي سياست گذاريGIS‌ وRS وزارت نيرو ، گام مثبتي است كه در اينزمينه برداشته شده است. به نظر مي رسد در دانشگاه هاي كشور تا كنون ازاين سيستم آن گونه كه بايد ، به عنوان يك فناوري با قابليت بسيار بالابراي در اختيار قرار دادن طراحي پروژه ها و كاربرد آن در رشته هاي مختلف استفاده به عمل نيامده است.

 

تعريفGIS

با توجه به گستردگي اطلاعات مورد استفاده سيستم اطلاعات جغرافيايي و تنوع كاربردهاي اين سيستم در رشته هاي مختلف ، تعريف هاي متفاوتي ارائه شدهاست درادامه ، نمونه هايي از اين تعريف ها ذكر مي شود:
-
سيستم اطلاعات جغرافيايي مجموعه اي از ابزار قدرتمند براي ذخيره و بازيابي اطلاعات در آينده ، تبديل و نمايش
داده هاي فضايي از جهان واقعي است (بورو 1986)
- GIS
سيستمي است براي ثبت ، ذخيره سازي ، كنترل ،تلفيق ، بكارگيري ، تحليل و نمايش داده ها كه به لحاظ مكاني زمين مرجع هستند ( اداره محيط زيست ايالات متحده 1987)
-
سيستم اطلاعات جغرافيايي يك سيستم سخت افزاري و نرم افزاري رايانه اي است كه به منظوردسترسي ، نگهداري و استفاده ار داده هاي كارتو گرافي طراحي شده است(تاملين،1990)
-
سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي ، سيستمهاي خودكاربراي دريافت ، ذخيره سازي ، بازيابي ، تحليل و نمايش داده هاي مكاني هستند (كلارك، (1995
همچنان كه در تعريف اخير ديده مي شود ، خودكاربودن سيستم مورد توجه قرار گرفته است و اين يكي از مزيت هاي پر اهميتGIS است . ابزارهاي دقيقي كه براي دريافت اطلاعات به صورت خودكار تهيهشده اند ، بهGIS امكان مي دهد نه تنها در مورد پديده هاي جوي و طبيعي، بلكه حتي براي پديده هايي نظير ترافيك نيز كاملا به روز باشد و باسرعت عمل كند.
GIS
به چه پرسش هايي پاسخ مي دهد؟
براي آنكه باكار سيستم اطلاعات مكاني و تفاوت آن با ديگر سيستم هاي اطلاعاتي موجودآشنا شويم ، بهتر است با يك مثال ، تعريف هاي ارائه شده را تشريح كنيم.
GIS‌
به دنبال پاسخگويي به پرسش هايي درباره موقعيت ، الگوها ،گرايش ها ، شرايط و سناريوها است . فرض كنيم مديران يك منطقه اسكي ، ازسيستم اطلاعات جغرافيايي براي افزايش كيفيت اسكي در آن منطقه استفاده كنند . در اين صورتGIS‌ بايد پاسخگوي چنين پرسش هايي باشد:
موقعيت: تسهيلاتي نظير رستوران و فروشگاه در كجا قرار دارند ؟ شايد اسكيبازان بتوانند با استفاده از صفحه تماس(Touch Screen) به اين اطلاعات دسترسي پيدا كنند.
همچنينGIS‌ مي تواند شيب هاي تند و پرتگاه هاي خطرناك را نشان دهد.
الگو : آيا معمولا حوادث در نقاط معيني درپيست اسكي و يا زمان معيني از روز روي مي دهند ؟ اگر حوادث گذشته (بعدزمان) درGIS مكان يابي و وارد بانك اطلاعات شده باشند ، GIS مي تواندبا محاسبه آماري ، اطلاعات را مشخص كند . پس سيستم اطلاعات جغرافياييمي تواند به اين سوال پاسخ دهد كه الگوهاي جغرافيايي موجود چيست؟
گرايش : با ثبت منظم عمق برف ، دماي سطح ، حجم برفاب و شدت برف،
مي توان ريزش بهمن در نواحي متفاوت را پيش بيني كرد . يعني باGIS مي توان حدس زد در مدت زمان معين ، تغييرات در كجا رخ مي دهند؟
شرايط : اگر اطلاعات خوبي درباره پوشش برف ، خطر بهمن و شدت بادجمع آوري شود ، مي شود تعيين كرد كه كدام
پيست ها بسته و كداميك بازهستند . به اين طريق اين پرسش را مي توان پاسخ داد كه شرايط خاص در كجابرقرار است ؟
سناريو : اگر قرار باشد جاده ورود به منطقه اسكي عريضتر شود ، مسلما اين كار اثراتي بر محيط و فرضا بر زمين هاي كشاورزياطراف خواهد داشت . باGIS مي توان اين موارد را بررسي كرد و به اينپرسش پرداخت كه چنانچه سازماني اقدام خاصي انجام دهد ، چه پيامدهايمكاني روي خواهد دارد ؟
در پاسخ گويي به اين سوالات ، GIS گاه درنقش يكMIS به صورت كلي و گاه در نقش يكDSS ظاهر مي شود . فرضاًGIS مي تواند به عنوان سيستم پشتيبان تصميم خانه يابي به كار گرفته شود. براي يافتن يك خانه مناسب ابتدا از مشتركين در مورد اينكه كدام مجموعهاز عوامل (هزينه هاي بيمه ، نزديكي به مدرسه ، راه آهن و جاده هاي اصلي، نواحي شهري و ...)مهم هستند پرسش
مي شود . سپس به اين عوامل باتوجه به بازتاب اهميتشان ارزش و امتياز تخصصي داده مي شود.
لايههاي داده ها با يكديگر همپوشاني دارند ، اما با استفاده از ارزش گذاريتلفيق مي شوند و لايه با لرزش بالاتر ، تاثير بيشتري بر نتيجه خواهدداشت.
قابليتGIS در جذب داده هاي مكاني
GIS از دو دسته داده استفاده مي كند : داده هاي مكاني و داده هاي توصيفي . آنچهGIS را بهساير سيستم هاي اطلاعاتي شبيه مي كند ، داده هاي توصيفي است . اين دادهها كاراكترهاي آشنايي هستند كه از كتابخانه ها ، پرسش نامه ها ، مصاحبهها و نظاير آن به دست مي آيند و مانند همه بانكهاي اطلاعاتي ديگر ،محتواي فيلدها و ركوردها را تكميل مي كنند . اما آنچهGIS رااز
سيستم هاي اطلاعاتي ديگر متمايز مي سازد و به آن قدرت و ويژگيخاص مي بخشد ، داده هاي مكاني است . داده هاي مكاني ممكن است اوليه(نظير ثبت روزانه هواشناسي در منطقه اسكي) يا ثانويه (مانند نقشه هايتوپوگرافي محلي) باشند ولي در هر حال در قالب سه بعد زماني ، موضوعي ومكاني مي گنجد . مثلا يك حادثه سقوط بهمن ، در زمان ومكان مشخصي صورتمي گيرد و موضوع آن نيز مشخص است . از آنجا كهGIS‌با نقطه ، خط وناحيه كار مي كند ، دريافت اطلاعات ، رقومي كردن آن و ريختن آن در قالبنقشه ،‌با سادگي بيشتري صورت مي گيرد . گذشته از آن ، اين سيستم امكانمي دهدGIS (سيستم تعيين موقعيت جهاني يا
(Global Positioning System) در خدمتGIS قرار گيرد . نه تنها عكس برداري هوايي (اولين شيوهسنجش از راه دور) و تصاوير ماهواره اي منابع از داده هاي مكاني به شمارمي روند كه مي توانند به صورت خودكار اطلاعات را بهGIS‌ منتقل كنند ،بلكه حتي براي حادثه سقوط بهمن و يا هر واقعه ديگري لازم است محل عارضهيا موقعيت ناظر به صورت دقيق مشخص شود . اين كار از طريق گيرنده هايGIS كوچكي كه موقعيت هر مكان را به كمك ماهواره تعيين مي كند ، صورت ميگيرد.

كاربرد متنوعGIS‌
علاوه بر آنچه تا كنون ذكر شد ،GIS كاربردهاي بيشمار و روزافزوني دارد . در اين مقاله سه پژوهش مختلفدر زمينهGIS‌ مورد توجه قرار مي گيرد تا ضمن آشنايي بيشتر باكاربردهاي آن ، اهميت استفاده ازGIS در عرصه صنعت آب و برق نيز نشانداده شود.
الف- پروفسور كلارك رئيس بخش زمين شناسي و جغرافياي كاجهانتر در نيويورك ، در پژوهشي كه در سال 1996 به همراه دو تن ازهمكاران خود انجام داده است ، نحوه به كار گيريGIS در اپيدمولوژي رانشان مي دهد و علم اطلاعات جغرافيايي را با پزشكي پيوند مي زند . اومعتقد است افزايش كارايي رايانه ها و كاهش قيمت آنها موجب شده استGIS به طور روز افزون به خدمت رشته هاي ديگر درآيد ، بر آنها تاثير بگذاردو از آنها تاثير بگيرد . به همين دليل امروز حتي در بازاريابي ،‌باستان شناسي و دستگاه قضايي نيز ازGIS به صورت وسيع استفاده مي كنند.پروفسور كلارك سه ويژگي مهم دريافت اطلاعات توسطGIS را چنينبر
مي شمارد:
1-
داده ها را مي توان از منابع ديجيتال و نرمافزارهاي موجود بهGIS منتقل كرد . اين داده ها مي توانند نقشه هايي باقالب تصويري(raster) يا قالب خطي(vector) باشند.
2- GIS
ميتواند نقشه هاي جديد رااز طريق تصوير برداري (اسكن) و يا از طريق وروداطلاعات به بانك خود ، دريافت كند.
3- GIS
داراي همه قابليتهايساير سيستم هاي پايگاه داده هم هست . ورود داده ، ويرايش و به روز كردنآن در اين سيستم نيز امكان پذير است.
از نظر خروجي نيزGIS علاوهبر امكانات پايگاههاي داده براي انجام يك پرس و جو و ارائه گزارش ، ميتواند به لايه هاي مختلف وزن بدهد و اطلاعات غني تري ارائه كند .اما درپردازش مربوط به بيماريهاي شايع ، GIS با در نظر گرفتن شرايط محيطي ووارد كردن اطلاعات مكاني در محاسبات خود به نتايج جالبي دست مي يابد. از طريق انتخاب تصادفي ، بيماراني كه از يك بيماري مشترك رنج مي برند ووارد كردن آدرس محل سكونت آنها در سيستم اطلاعات جغرافيايي ، ممكن استارتباط بين بيماري و فرضا نوع خاك يا نزديكي به حوزه مغناطيسي يا آب وهوا و نظاير آن كشف شود . در سال 1985، ناسا به درخواست سازمان بهداشتجهاني ، برخي از امكاناتGIS خود را براي ريشه كني مالاريا به كار گرفتو بار ديگر توانايي و ظرفيت سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در مسائلبهداشت جهاني ، ملي و منطقه اي نشان داده شد.
ب- در پژوهش ديگري ،رضوان تاكي كارشناس ارشد آبياري و زهكشي ، و دكتر و مجيد خياط خلعتياستاديار گروه آبياري و آباداني دانشگاه تهران ، به بررسي (كاربردسيستم اطلاعات جغرافيايي در تهيه نقشه هاي آسيب پذيري سفره آبزيرزميني) در دشت قزوين پرداخته اند و نشان داده اند كه 47 درصد از سطحمنطقه داراي آسيب پذيري زياد يا بسيار زياد است كه با ميزان افزايشنيترات در منطقه مطابقت دارد . اين پژوهشگران معتقدند در ايران عليرغموجود مشكلات افت سالانه سطح آب در اكثر سفره هاي آب زير زميني و كاهشكيفي آب آبخوانها ، تحقيقات جدي در اين مورد انجام نشده است ، در حاليكه امروزه به كمك سيستم اطلاعات جغرافيايي مي توان نقشه هاي آسيب پذيريآب زيرزميني را در مناطق مختلف كشور فراهم و تصميمهاي مديريتي لازم راجهت حفاظت از آبهاي زيرزميني كشور اتخاذ كرد. پژوهش ياد شده به ويژهاز اين نظر ارزشمند است كه فعاليتها و روشهاي پژوهشگران كشورهاي ديگررا كه در اين زمينه در سالهاي 1996 تا 2003 با استفاده ازGIS صورتگرفته است به دقت مورد بررسي قرار داده و از روش اصلاح شدهDRASTIC كهداراي هفت پارامتر عمق آب ، تغذيه خالص ، خصوصيات خاك ، خصوصيات سفره ،توپوگرافي ، اثر منطقه غير اشباع ، و هدايت هيدروليكي آبخوان مي باشداستفاده كرده است.
ج- (شبيه سازي رخداد سيلاب با استفاده از دادههاي سنجش از راه دور و مدل سلول هاي خودكار) در بخشي از حوضچه يا منطقهرودخانه تالار قائم شهر پژوهشي است كه توسط آزاده موسوي ، كارشناس ارشدسنجش از راه دور وGIS ، پرويز ضيائيان فيروز آبادي ، استاديار دانشگاهتربيت معلم ، و دو تن از استادياران و اعضاي هيئات علمي دانشگاه شهيدبهشتي به نام هاي حميدرضا ناصري و عليرضا شكيبا صورت گرفته است. پژوهشگران كوشيده اند با استفاده از تكنيك هاي شبيه سازي نظيرمدل
سلول هاي خودكار ، در تلفيق باGIS وRS ، پديده پويايي مانندسيلاب را در مدت زمان مناسب ، با هزينه كمتر و دقت بيشتر شبيه سازيكنند . مقايسه نتايج اين شبيه سازي با داده هاي واقعي سيلاب نشان ميدهد كه شبيه سازي سيلاب با به كار گيري مدل سلول هاي خودكار با دقتمطلوبي عمل مي كند . پژوهشگران در پايان مقاله عنوان مي كنند كه تلفيق هيدرولوژي ، GIS وRS مي تواند به عنوان نقطه عطفي در اين قبيل مطالعات تلقي شود ، و چنانچه ساير منابع اطلاعاتي نظير داده هاي ماهواره هاي هواشناسي نيز به اين سيستم وارد شود ، مي توان عمليات هشدار و امداد ونجات را بهينه كرد و خسارات جاني و مالي را كاهش داد.

ضرورت به كار گيري گسترده ترGIS در وزارت نيرو دو پژوهش ياد شده نشان ميدهد كه سيستم اطلاعات جغرافيايي چگونه مي تواند در خدمت امور آب وامور آب و فاضلاب وزارت نيرو قرار گيرد . با توجه به گستردگي شبكه توزيع شايد بتوان گفتGIS بزرگترين و موثرترين امكان براي كاهش مشكلات بخش توزيع است . سيستم اطلاعات جغرافيايي همراه(mobile) نياز تيم هاي به روز رساني و نگهداري اطلاعات جغرافيايي و پرسنلي كه وظايف تعميرهايامدادي تاسيسات شهري منجمله آب و برق را بر عهده دارند ، محاسبه مي كند. اين سيستم شامل يك گيرندهGIS ، سخت افزار قابل حمل و سيستم عامل ونرم افزارGIS است كه تسهيلات لازم را براي رد و بدل كردن اطلاعات ازدفتر به منطقه كار و بالعكس فراهم مي سازد و دسترسي به پايگاه اطلاعاتي را براي كارشناسان حاضر در منطقه در هر زمان و مكاني كه اطلاعات موردنياز باشد ، به وجود مي آورد . تمام اين سيستم كه دقت آن در حالتخودكار زير متر و پس از پردازش به 2 سانتيمتر مي رسد و قادر است تصحيحهاي ماهواره اي را دريافت كند ، با حافظه و پردازشگر و صفحه نمايش وباطري و ميكروفون و بلندگو و قابليت ضبط و پخش و ساير لوازم و با توجهبه قابليت هاي با ارزش ، فقط 720 گرم وزن دارد و به راحتي در هر نقطه اطلاعات را در دسترس كارشناسان قرار مي دهد . خوشبختانه وزارت نيرو بادر نظر گرفتن كاربردهاي مختلفGIS‌ ، اقدامات گسترده اي را در اين زمينه به كار گرفته است كه شمه اي از آن به شرح زير مي باشد:
1-
امور آب
استفاده ازGIS در گزارش تفصيلي دشت تموج
مطالعات اطلس حوزه علياي كرخه انجام مطالعات اوليه در خصوص كاربرد تصاويرماهواره اي به منظور بررسي آبهاي زير زميني
انجام پروژه استفاده از تصاوير
ماهواره اي در برف سنجي و مديريت منابع آب ايران

2- امور برق

اجراي پروژه نمونهGIS جهت خطوط انتقال و فوق توزيع يكمنطقه از شركت برق منطقه اي آذربايجان
ايجاد سايتGIS شركتتوانير

3- امور انرژي

اجراي پروژه كاربردGIS وRS‌
مكانيابي نيروگاه هاي جديد
طرح ارزيابي اثرات زيست محيطي نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر

4- امور فاضلاب

فاز مطالعاتي سيستم اطلاعات جغرافياي آبفاي كشور

پروژه استفاده ازتصاوير
ماهواره اي در برف سنجي و مديريت منابع آب ايران
چنانكه گفته شد ، مديريت اين پروژه با امور آب وزارت نيرو بوده است . اين پروژه نشان مي دهد كه چگونهGIS‌ جايگاه خود را به عنوان سيستم اطلاعاتي مناسب براي تحقيق اين باور وزارت نيرو ايجادمي كند كه براي اتخاذ تصميم هاي آگاهانه ، نياز به اطلاعات دقيق و صحيح در خصوص پديده هاي مختلف است
اندازه گيري مستقيم گسترش سطح برف از طريقايستگاه هاي برف سنجي معمولا بسيار پر هزينه است . به علت حساس بودناين ايستگاه ها هزينه نگهداري و بازرسي آنها بسيار زياد است . همچنيناز آنجا كه تعداد ايستگاه هاي برف سنجي كم و داراي توزيع و پراكندگي نامناسبي هستد ، پتانسيل توليد اطلاعات قابل استفاده وجود ندارد . مهم تراز همه ، در فصل سرد و در مناطق داراي بارش برف زياد ، دسترسي به اينايستگاه ها بسيار دشوار و حتي در مواردي غير ممكن است . لذا در شرايط فعلي استفاده كاملا موثري از ايستگاه هاي برف سنجي صورت
نمي گيرد.
امور آب به منظور تعيين سطح پيشروي و پسروي برف در حوزه هاي داخلي و مشترك و نيز تعيين درج حرارت سطح برف ، به استفاده از تصاوير ماهوارهاي و سيستمGIS روي آورد و 120 برگ نقشه از مهر ماه 77 تا شهريور 82تهيه شده اند تا برف سنجي با ابزار جديد امكان پذير شود.

نتيجه
سيستم اطلاعات جغرافيايي توانايي و قابليت زيادي درحل بسياري از مشكلات به ويژه در مقياس ملي دارد. گرچه بخش خصوصي نيز ميتواند از اين سيستم در گسترش فعاليتهاي خود استفاده كند ، اما اين سيستم عمدتاً مورد نياز بخش دولتي است . بسياري از خدمات و وظايف عمومي دولت و شهرداري ها با به كارگيريGIS ساده تر و كاراتر و اثر بخش ترخواهند بود. در آينده نزديك ، مديريت دولتي بدون روي آوردن به اين سيستم اصولا امكان پذير نخواهد بود.
در اين زمينه صنعت آب و برق ازآنجا كه هم با پديده هاي جوي سروكار دارد و هم خدمات خود را در عرصه وسيع سراسر كشور ارايه مي كند ، به اين سيستم نياز بيشتري دارد. اقدامات مثبتي كه در به كارگيري سيستم اطلاعات جغرافيايي آغاز شده است، و از طريق برنامه ريزي و آموزش بيشتر ، مي توان از مزاياي كاربردياين سيستم استفاده مطلوب را داشت

سيستم اطلاعات جغرافيايي,gis,كاربرد gis,تعريف gis

نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده