طراحی و ساخت قفل الکترونيکي

رديابي گوشی همراه

كنترل هوشمند چهارراه

طراحی و ساخت مين ياب هوشمند

ادامه 

RSS
نمایشگاه شهرداری کلانشهر تبریز1-93
نمایشگاه شهردار...
جزییات دانلود
نمایشگاه شهرداری کلانشهر تبریز2-93
نمایشگاه شهردار...
جزییات دانلود
نمایشگاه شهرداری کلانشهر تبریز3-93
نمایشگاه شهردار...
جزییات دانلود
 
 

نور پردازي پل كابلي تبريز

روشنايي بيلبوردهاي جاده اي شيراز

نصب سيستم برق اضطراري (UPS) نداجا

طراحي سيستم اضطراري (LED) براي پتروشيمي تبريز

 ساير پروژه هاي انجام شده